Prevence a poradenství

Program poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 564/2004 Sb., §16 – 18 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.


1. Školní poradenské služby

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří školní metodik prevence sociálně patologických jevů a jednotliví třídní učitelé.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy.

Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, IVP, PLPP atd.).

Žák, v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonný zástupce, musí být školou předem srozumitelně a jednoznačně informován o:

 1. všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
 2. prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
 3. právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.

2. Standardní činnosti poradenských pracovníků

Standardní činnosti poradenských pracovníků zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Podmínkou pro poskytování poradenských služeb nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradce: Mgr. Jana Pětivlasová

 1. koordinuje spolupráci školy a pedagogicko-psychologické poradny, popř. speciálních pedagogických center
 2. zúčastňuje se školení výchovných poradců a informuje ostatní pedagogy o nových metodách pedagogické diagnostiky a intervence
 3. v případě potřeby dopomáhá ostatním pedagogům s dokumentací připravovaných pro školská poradenská zařízení
 4. poskytuje informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

Školní metodik prevence: Mgr. Klára Choulíková

 1. koordinuje tvorbu, kontrolu a evaluaci při realizaci minimálního preventivního programu školy
 2. zajišťuje a koordinuje realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 3. metodicky vede ostatní pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 4. koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, multikulturní výchovy (integrace žáků cizinců…)
 5. koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování
 6. shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 7. zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence ostatním pedagogickým pracovníkům školy
 8. předává informace a zpráyv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení

Třídní učitelé

Vytváří vnitřní pravidla třídy, která je součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima třídy, zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy, vedou žáky k dodržování školního řádu, zajišťují spolupráci školy s rodiči, vedou dokumentaci o žácích, spolupracují s poradcem a metodikem prevence sociálně patologických jevů.

Další pedagogičtí pracovníci školy

Učí a vychovávají podle zásad a metod ŠVP, registrují signály o možném problému žáka, konzultují případné problémy s třídním učitelem.


3. Program poradenských služeb ve škole

Je zaměřen zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se SVP,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí,
 • vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými nebo vzdělávacími obtížemi,
 • vytváření příznivého klimatu ve škole pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • včasnou intervenci při problémech žáků nebo celých třídních kolektivů,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů,
 • spolupráci a komunikaci se zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

4. Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole

Škola zajišťuje prostorové podmínky tak, aby vyhovovaly zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Každý pracovník školy je dostupný v čas konkrétně dohodnutý se zákonnými zástupci.


5. Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a veškerá data o žácích a jejich rodičích jsou ochraňována v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


6. Účinnost

Tento program nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

Mgr. Jana Šindelářová, ředitelka školy