Provozní řád

 

Základní škola Švehlova 111, Sezimovo Ústí I, 391 01

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
           
     Zásady provozního řádu základní školy jsou zpracovány podle Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č.410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení ve znění vyhlášky 343/2009 Sb., vyhlášky č.107/2005 o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. a vyhlášky č.463/2011 Sb.

PŘEDMĚT VYMEZENÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název školy Základní škola Švehlova 111, Sezimovo Ústí. okres Tábor
Adresa školy Švehlova 111, Sezimovo Ústí, 391 01
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí
Adresa zřizovatele Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí
Zřizovací listina ze dne 1.1.2002
Maximální kapacita školy 230 žáků
Maximální kapacita školní jídelny 400 žáků
Maximální kapacita školní družiny 100 žáků
Rezortní identifikátor (RED_IZO) 600064743
IČO 70938300
Číslo telefonu +420 381 263 169
E-mail sekretariat@zssvehlovasu.cz
Ředitelka školy, která je současně statutárním orgánem právnické osoby Mgr. Jana Šindelářová

Typ školy:
 
   Jde o školu základní pouze s 1. stupněm. Žáci ve škole navštěvují 1. až 5. ročník. Od 1. 1. 2002 přešla škola do právní subjektivity – příspěvková organizace. I nadále je to škola pouze s 1. stupněm.
 
Kapacita :
    
    Maximální kapacita školy je 230 žáků. Tento počet byl schválen Okresní hygienickou stanicí v Táboře. Kapacita vyhovuje vyhlášce MZ č.137/2004.
 
 
Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: 
 
      Žáci se zúčastňují výtvarných, literárních a sportovních soutěží, které organizuje škola a jiné organizace v rámci okresu a kraje.
      Ve škole mají žáci možnost navštěvovat kroužky: anglického jazyka, sportovní gymnastiky,  kroužek výtvarný, počítačový, čtenářský, pěvecký – nabídka se může každý školní rok  různě měnit. Pro děti s dyslektickými vadami je na škole čtenářský kroužek.   
      Sportovní akce, které organizujeme v rámci školy probíhají téměř jednou za měsíc – viz. Plnění úkolů v jednotlivých měsících, které je součástí celoročního plánu školy. Kromě těchto školních akcí se žáci účastní sportovních soutěží, které pořádá AŠSK a jiné sportovní organizace. Žáci mimo školu často navštěvují místní sportovní kluby a jiné organizace, které pomáhají vyplnit volný čas dětí (např. fotbalové kluby, atletické oddíly, Junák apod.)
  
 
 Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
 Druh aktivity a její časové zařazení včetně víkendů a prázdnin
 
    Školní budovu, jejíž součástí je i tělocvična, vyžívají různé sportovní organizace od pondělí do pátku v odpoledních hodinách, v sobotu a v neděli po celý den během školního roku.
 
Druhy aktivity

a)      Pronájem učeben ke vzdělávacím účelům – průběžně po dobu školního roku od 14 – 15 hod. dle nájemní smlouvy
b)      Pronájem tělocvičny organizacím Po-Ne od 16 - 22 hod.

Provoz tělocvičny pro sportovní organizace:
 
      Pondělí až pátek            16.00 hodin až 22.00 hodin
      Sobota, neděle                8.00 hodin až 22.00 hodin
 
  O prázdninách se tělocvična pronajímá po domluvě.
  Učebny školy i další prostory budovy pronajímáme pouze krátkodobě organizacím i soukromým osobám po vzájemné dohodě mimo vyučování za předem stanovených pravidel (školení, kurzy…)
  O víkendech a o prázdninách lze učebny k mimoškolní činnosti využít, vždy po předešlé domluvě.
 
  Pozemek je součástí zahrady, která náleží místní faře. Škola má s farou uzavřenou smlouvu o pronájmu, aby ji mohla využívat ke školním účelům. Školní pozemek využívají žáci pouze v rámci pracovních činností. Děti školní družiny navštěvují zahradu v odpoledních hodinách k volnočasovým aktivitám. Zahrada se využívá i k hodinám tělesné výchovy.
O víkendech a o prázdninách se školní pozemek žáky nevyužívá.
 
Stravování pro cizí strávníky v zařízení školního stravování:
 
   Součástí školní budovy je školní jídelna. Kromě žáků se ve školní jídelně vaří i pro cizí strávníky a pro pracovníky Městského úřadu. Vydávání obědů pro cizí strávníky je stanoveno tak, aby nebylo omezeno vydávání obědů pro děti a pro pracovníky školy.
   O víkendech se v zařízení školního stravování nevaří.
O vedlejších prázdninách se vaří jen pro cizí strávníky. V měsíci červenci a srpnu je školní kuchyně v provozu. Zaměstnanci školní kuchyně a jídelny jsou povinni dodržovat vyhlášku č. 258/2000 Sb., zejména § 23 a § 24.
a)       Stravování cizích strávníků Po – Pá od 11 – 11.45 hod.
b)      Vstup do budovy školy je oddělený, žáci se s těmito strávníky nepotkávají

 
 Zařazení a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče
 
   Škola spolupracuje s rodiči jak ve sdělování informací o prospěchu a chování žáků, tak pro rodiče pořádá různé akce, například:
 
-          na Vánoce a Velikonoce výstavku prací žáků
-          vystoupení pěveckého sboru pro rodiče a veřejnost
-          ukázkové hodiny pro rodiče
-          závěrečnou akademii
-          společné turistické výlety
-          hodiny zábavných činností pro děti a rodiče z MŠ
  
 
II. REŽIM DNE
 
Provoz týkající se aktivit určených žákům a  mládeži (od 6 do 11 let)
 
Objekt je využíván od 6 hod. do 16.20 hod.

 
Při vstupu do školy platí:

6:00 – 7:20  -     vstup na čipy
7:20 – 7:40  -     škola uzamčena
7:40 – 8:15  -     škola je volně přístupná
8:15 – 11:40  -   škola uzamčena, zvonit na sekretariát
11:40 – 16:20  - vstup na čipy
16:20 – 6:00  -   škola uzamčena

Dojíždění dětí 
 
Maximální vzdálenost – spádová oblast školy Sezimovo Ústí I., sídliště nad Lužnicí, v ojedinělých případech prům. vzdálenost 5 km
Druh dopravy – žáci školy docházejí pěšky, autobusem nebo autem rodičů
Čas prvního příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků – provoz školy je upraven tak, aby zohlednil potřeby dojíždějících a odjíždějících žáků.

Družina
                                                                                                                                                                                    
   Na škole pracují dvě oddělení školní družiny, každé má svou vychovatelku a své pracoviště. Školní družinu navštěvují nejvíce žáci 1. až 3. ročníku, ale i někteří ze 4. a 5. ročníku. Ranní družina začíná v 6.00 hodin a končí v 7.40 hodin. Službu vykonávají dvě vychovatelky.
   Odpolední družina začíná podle konce vyučování žáků a to v 11.40 hodin, nebo ve 12.35 hodin. Děti odcházejí ze školní družiny podle předchozí dohody vychovatelky s rodiči. V době
od 11.40 hodin do 15.00 hodin vykonávají službu obě vychovatelky. Od 15.00 hodin do 16.20 hodin má službu pouze jedna vychovatelka.
   Děti chodí po vyučování společně na oběd a po obědě mají do 13.00 hodin odpolední klid. Pak odcházejí se svými vychovatelkami na vycházky do blízkého okolí – nejvíce do lesa, mohou využívat školní tělocvičnu.
   Pobyt v přírodě je téměř za každého počasí. Doba pobytu je 1,5 hodiny. Školní družina má zpracovaný celoroční plán po jednotlivých měsících, podle kterého vychovatelky s dětmi pracují. Tento plán je přiložen u celoročního plánu školy. Prostory ŠD splňují vyhlášku MZ č.410/2005 Sb. na hygienické požadavky školských zařízení.
 
Pobyt venku

a)      Během dopoledního vyučování pobyt venku formou vycházek dle potřeby jednotlivých tříd
b)      Výuka TV na školní zahradě dle rozvrhu a počasí
c)      Pobyt dětí ŠD na zahradě či vycházkách od 13.30 – 14.30 , Po – Pá

Výuka

Začátek vyučování v 8 hodin
Ukončení vyučování včetně odpoledního v jednotlivých dnech je dán rozvrhem pro jednotlivé ročníky v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení.

Vyučovací hodina
Délka trvání 45 minut.

Způsob výuky tradiční.

Počet hodin v jednom sledu je dán rozvrhem v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení a školní vzdělávací program

Počet hodin týdně:
1.třída celkem 20 hodin
2.třída celkem 21 hodin
3.třída celkem 25 hodin
4.třída celkem 25 hodin
5.třída celkem 26 hodin
 
 Přestávky

Zařazení režimu: přestávky jsou zařazeny dle rozvrhu a v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení
Délka trvání: délka přestávky je stanovena v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení

1.přestávka je od 8.45 hodin do 9.05 hodin – trvá 20 minut . Žáci ji využívají ke svačině v zařízení školního stravování, mohou také v případě pěkného počasí navštívit atrium školy, kde je k dispozici basketbalový koš.
2.přestávka je od 9.50 hodin do 10.00 hodin  – trvá 10 minut.
3.přestávka je od 10.45 hodin do 10.55 hodin – trvá 10 minut.
4.přestávka je od 11.40 hodin do 11.50 hodin – trvá 10 minut.
 
 Tyto přestávky slouží k odpočinku a přípravě na další vyučování. 
 
  Ve 4. a 5. ročníku je odpolední vyučování. Ranní výuka končí v 11.40 hodin a odpolední vyučování začíná ve 13.00 hodin. Polední přestávka trvá 1 hodinu 20 minut. Žáci mají možnost opustit budovu a odcházet domů. Někteří navštěvují školní družinu. Ta v případě hezkého počasí tráví polední přestávku na školní zahradě.
  Odpolední vyučování trvá dvě vyučovací hodiny s jednou přestávkou a to od 13.45 hodin do 13.55 hodin, která slouží k odpočinku a přípravě na další vyučování. 

Režim práce s počítačem

Zařazení v rozvrhu: dle školního vzdělávacího programu a potřeb jednotlivých ročníků
Počet hodin v jednom sledu: v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení a školní vzdělávací program
Přestávky: v návaznosti na vyhlášku MŠMT vztahující se k typu zařízení
Možnost očisty: zajištěno v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. v platném znění
Používání osobních ochranných pracovních prostředků: v případě potřeby jsou žáci vybaveni OOPP 
 
Režim praktických činností
 
  Praktické činnosti jsou zařazeny ve vyučování podle učebních osnov pro jednotlivé ročníky takto:
      1.– 3.ročník 1 hodina týdně
4. a 5. ročník 4 hodiny týdně pro HV, VV a PČ
 
  Na naší škole je pro praktické činnosti vyčleněna v rozvrhu 1 vyučovací hodina (45 minut) pro 1. až 5. ročník. Prostorové podmínky podle vyhlášky MZ č.410/2005 Sb. jsou splněny.
  Před každou hodinou praktických činností se žáci převlékají do pracovních oděvů, které mají ponechané ve třídě nebo v šatně. Při práci a po ní se žáci mohou umýt ve třídě nebo na toaletách. Před každou hodinou praktických činností jsou žáci poučeni o BOZP, zápis o poučení je proveden během každého pololetí v třídní knize.
 
Práce na pozemku 
 
    Práce na pozemku jsou součástí praktických činností. Do výuky jsou zařazovány v průběhu roku podle osnov a podle počasí. Na pozemku pracují žáci bez přestávky 45 minut, tak jak trvá vyučovací hodina ve škole. Než žáci odejdou pracovat na školní pozemek převlečou se do pracovního oděvu, který je k tomuto účelu určen. Žáci ho mají uložen v šatně nebo ve třídě. Po odchodu z pozemku se žáci převlečou a jdou se umýt do třídy nebo na toalety  vyhláška MZ č.410/2005 Sb.
  Na školním pozemku možnost umytí je, ale pouze vodou bez mýdla a zahradní studny. I před prací na pozemku jsou žáci poučeni o BOZP – jak se na pozemku chovat, jak používat nářadí apod. Zápis je proveden do třídní knihy.

 
III. REŽIM STRAVOVÁNÍ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU
 
 
Stravování
 
   Stravování se řídí podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování a dále podle vyhlášek MZ č.137/2004 Sb., č.84/2005 Sb. a č. 258/2000 Sb., které souvisejí se stravováním osob.
  
  Školní kuchyně vaří i pro cizí strávníky. Výdej obědů je pro ně zajištěn tak, aby nedocházelo ke kontaktu s dětmi školy. Vyhrazené stoly pro stravování nemají. Prodej obědů přes ulici neprovádíme. Naše provozovna vaří obědy a připravuje svačinky pro MŠ Kaplického Sezimovo Ústí, kam jídlo denně převáží pečovatelská služba při Městském úřadu.
 
Způsob zajištění stravování: vlastní jídelna – stravovna
Doba vydávání oběda: od 11.45 – 13 hodin
Možnost doplňkového občerstvení: Přesnídávky pro děti ZŠ, pitný režim o svačině, ŠD – odpoledne
Provozovatel občerstvení: ZŠ Švehlova 111, Sezimovo Ústí, IČO:70938300
Režim školních svačin: příprava svačin ve ŠJ – čerstvé + pití od 8.45 – 9.05
Doba (průměrná) vymezená pro konzumaci oběda: asi 30 minut

Režim výdeje obědů:
 
     a) pro cizí strávníky                     od 11.00 hodin do 11.30 hodin
     b) pro pracovníky MěÚ               od 11.30 hodin do 12.00 hodin
     c) pro pečovatelskou službu        od 10.45 hodin do 10.55 hodin
     d) výdej obědů pro žáky a zam. Zš 11.45 – 12. 45 hodin
 
Pitný režim 

Zajištění pitného režimu: kombinace ŠJ a vlastního pití
Druh nápojů: čaj, mléko, kakao, ovocné šťávy, projekt školní mléko
Možnost frekvence podávání nápojů: během hlavní přestávky, odpoledne ve ŠD, o malých přest. vlastní nápoje
Manipulace s nápoji: skleničky v jídelně, nápoj ve várnici apod.

IV. PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY
 
  
Počet tělocvičen: tělocvična jedna
Kapacita tělocvičen, klasické vybavení TV, nářaďovna
Vybavení tělocvičen, hygienické zařízení, možnost očisty, vybavení šaten: na odkládání věcí a pomůcek hyg. zařízení k dispozici pro chlapce i dívky, možnost využití sprch, v šatnách lavičky, skříňky
Zařazení hodin tělesné výchovy: je dáno rozvrhem jednotlivých ročníků v souladu se školním vzdělávacím programem
Počet hodin v jednotlivých ročnících: je dán rozvrhem
Harmonogram hodiny: skladbu vlastní hodiny TV určuje vyučující za dodržení časového rozložení jednotlivých prvků a dále určuje v případě cvičení po skupinách i místo, kde bude dána dopomoc žáky nebo přímo vyučujícím
Výuka plavání: smluvní zařízení – Plavecký stadion Tábor, ul.Kvapilova
Tělovýchovné chvilky a jejich zařazení např.během hodin, přestávek: těl.chvilky zařazovány během výuky dle potřeb žáků
Neřízená pohybová aktivita o přestávkách: NE, pohyb žáků po chodbách s dozorem učitele
Mimoškolní využití pro pohybovou aktivitu: pronájem TV organizacím i jednotlivcům v době 16 - 22 hod.

 
V. ÚKLID PROSTOR ŠKOLY

Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se provádí

a)      denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem
b)      denně vynášením odpadků
c)      denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů
d)      nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů
e)      nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů
f)       nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů
g)      malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji
h)      pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

Tento provozní řád bude sloužit jako jeden za základních podkladů pro tvorbu rozvrhů, časového režimu školy.
Všichni pracovníci s ním budou seznámeni a jsou povinni jej dodržovat.

Sezimovo Ústí  28.8.2019                                        Mgr. Jana Šindelářová - ředitelka školy