jídelna

 

                                                                                                                                                                   

  Jídelní lístek:                                                                             

připravte si vstupní údaje (přihlašovací jméno a heslo), číslo naší školní jídelny - 11416.                                                                                                                

https://app.strava.cz/prihlasit-se?jidelna

 

 

ZMĚNA EMAILOVĚ ADRESY JÍDELNY:  jidelna@zssvehlovasu.cz

                                           TELEFON:  608 968 421

UPOZORNĚNÍ -změna stravného

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA STRAVNÉHO

 platba + objednávky

1. Registrace strávníků


Zařazení strávníka do evidence ŠJ
Zákonný zástupce žáka je povinen při nástupu do zařízení ŠJ:

- vyplnit a odevzdat v kanceláři ŠJ formulář "PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ", který obsahuje
základní informace o strávníkovi, včetně způsobu úhrady stravného. Formulář je k dispozici v
kanceláři školní jídelny.

- potvrzený a vyplněný formulář "Přihlášky ke stravování " odevzdá zákonný zástupce
strávníka v kanceláři příslušné školní jídelny, kde bude sloužit jako trvalý doklad o zařazení do
evidence. Na základě informací z tohoto tiskopisu bude ŠJ inkasovat stravné z účtu případně
v hotovosti.

- každý strávník obdrží při registraci "Organizační pokyny k provozu ŠJ", které obsahují
základní informace o provozu příslušné ŠJ, včetně tel. čísla, výdejní době, způsobu hrazení
stravného, odhláškách a způsobu ukončení stravování.

-  každý strávník obdrží při registraci přístupové údaje (jméno, heslo) pro přihlašování a
odhlašování stravy přes webové rozhraní www. Strava.cz či aplikaci. Číslo jídelny je 11416.
-  zakoupit  identifikační médium pro výdej oběda –  čip

2. Systém přihlášek a odhlášek

Přihlášky
Počátek odběru stravy a režim docházky je nutno dohodnout při předání vyplněného
formuláře. Na každý nový měsíc je strávník přihlašován dle předem nahlášeného režimu
automaticky. Přihlásit stravu lze pomocí webového rozhraní či aplikaci. Přihlášky je možné
uskutečnit do 12:00 hodin dne předchozího vlastnímu stravování. Na změny, které byly
nahlášeny opožděně, není možno brát z organizačních důvodů zřetel.

Odhlášky
Odhlásit stravu lze pomocí webového rozhraní či aplikace.
Odhlášky je možno oznámit nejpozději do 12:00 hodin dne předchozího vlastnímu
stravování. Odhlášku oznámenou v ranních hodinách téhož dne, kdy by měla být vydána
strava, nemůže vedoucí ŠJ akceptovat. Strávník nebo rodinný příslušník má možnost za
dodržení stanovených podmínek odnést stravu mimo ŠJ, v prvním dnu nepřítomnosti.

Způsob úhrady stravného
Úhrada stravného je realizována zálohovým způsobem. Zálohy jsou inkasovány vždy napřed
v měsíci předcházejícím vlastnímu stravování. Výše zálohy je stanovena dle počtu pracovních
dnů měsíc, kterého se bude zálohová částka týkat, násobena sazbou za jeden oběd.
- Od nově nastupujících strávníků bude úhrada zálohy na stravné inkasována v měsíci srpnu.
- U strávníků, kteří se již ve ŠJ stravují, bude inkaso zálohy na měsíc září provedeno v měsíci
  srpnu /16. srpna/.
- Průběžné zálohy na stravné v rámci školního roku budou inkasovány vždy k 16. dni měsíce
  předcházejícího.
- Poslední inkaso záloh na stravné ve školním roce proběhne 16. května /záloha na měsíc
  červen.
- V měsíci červnu inkaso prováděno nebude, vyúčtování poslední zálohy proběhne k 16.
  červenci příslušného kalendářního rok.

  Varianty úhrady stravného

- Bezhotovostně - na základě povolení inkasa zálohovým způsobem vždy k 16. dni v měsíci
  předcházejícím vlastnímu stravování.
- Hotově - v kanceláři vedoucí školní jídelny  do 25. dne v měsíci předcházejícím
  vlastnímu stravování. ( Pouze výjimečně )


V případě, že nebude zálohová částka uhrazena nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni v
měsíci předcházejícím vlastnímu stravování, je vedoucí školní jídelny oprávněna zablokovat
stravu do doby, než bude úhrada zálohy provedena.

Ke stravnému se účtuje také školné (družina) ve výši 160,00 Kč
První den nemoci je možné si obědy vyzvednout od 11.15 hod - do 11.30 hod do jídlonosiče v jídelně. 
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny.

  UPOZORNÉNÍ :

Neprošlé stravné plaťte hotově v kanceláři ŠJ, ZŠ Švehlova 111, Sezimovo Ústí I.

 


 

 

Změna jídelníčku vyhrazena

Seznam alergenů:

1 obilniny
3 vejce a výrobky z nich
4 ryby a výrobky z nich
7 mléko a výrobky z něj
9 celer a výrobky z něj
10 hořčice a výrobní z ní
11 sezamová semena a výrobky
13 vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

Ceny stravenek v jídelně Základní školy Švehlova 111 platné od 1.9.2022

Úprava finančních limitů na nákup potravin podle vyhlášky č. 463/2011 o školním stravování ve znění vyhlášky č. 107/2008Sb., o škol.stravování. Náklady na záv.stravování se řídí vyhl.č.84/2005Sb., ve znění vyhlášky 94/2006Sb.

  strávníci MŠ strávníci MŠ strávníci ZŠ strávníci ZŠ zaměstnanci ZŠ zaměstnanci MŠ ostatní strávníci
věk strávníka 3-6let od 6 let 7-10 let 11-14 let      
potraviny (obědy) 21 Kč 24 Kč 29 Kč 34 Kč 42 Kč 42 Kč  
přesnídávky 10 Kč 10 Kč 13 Kč 13 Kč      
svačinky 10 Kč 10 Kč          
celodenní stravování 41 Kč 44 Kč 42 Kč 47 Kč      
mzdové náklady              
věcné náklady, soc., zdrav. poj.              
zisková přirážka              
ceny obědů cizí strávníci             80 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku věkových skupin.
Ceny stravenek je možno aktualizovat v průběhu roku, v návaznosti na případnou změnu.

            
Základní škola Švehlova 111, Sezimovo Ústí I, 391 01


ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


 

vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 608 968 421
e-mail: jidelna.zs3@volny.cz