Vize školy

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

 

Personální oblast

   Úspěchy školy se přímo odvozují od práce každého učitele. Ve škole s dobrou atmosférou se pracuje dobře učitelům, žákům i ostatním nepedagogickým pracovníkům. Cíl je stabilní spolupracující tým učitelů vstřícný k žákům i rodičům.

Výchovně vzdělávací oblast

   Chceme, aby naši školu opouštěli žáci, kteří budou dobře připraveni na změny v budoucnosti a aby v ní byli schopni najít své místo. Chceme, aby se děti učily stylem, který je jim vlastní, aby měly přirozenou radost z učení. Samozřejmé je rozvíjet nadání všech žáků, odborně se věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Chápeme roli učitele jako průvodce poznáním.

Materiálně technické zabezpečení

     Naším cílem je nezůstat stát na místě, neustále školu vylepšovat, obnovovat a její zařízení přizpůsobovat novým trendům. Zlepšování materiálně technické oblasti se odvíjí především od konstruktivních vztahů se zřizovatelem a jeho porozumění pro reálné potřeby školy.

Financování

   Základem financování jsou a v budoucnu i budou peněžní prostředky přidělované             ze státního a obecního rozpočtu. Lze využívat i příjmy z projektů MŠMT, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Spolupráce a image školy

   Naším cílem je aktivně spolupracovat s rodiči, zřizovatelem, veřejností, pedagogicko-psychologickou poradnou, dalšími školami, oddělením sociálně právní ochrany dětí a dalšími institucemi. Spolupráci s rodiči vidíme v aktivním zapojování rodičů do života školy, rodiče nám mohou poskytnout zpětnou vazbu. Dále chceme spolupracovat s Mateřskou školou Zahrádka. (Návštěvy předškoláků, vzájemné poznání pedagogických sborů, společná školení a jiné akce.)                                                                                                                                                

   Mgr. Jana Šindelářová, ředitelka školy