ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
TVOŘIVOU HROU K POZNÁNÍ
ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ
ŠVEHLOVA 111, 391 01 SEZIMOVO ÚSTÍ

Platnost dokumentu:
Školní vzdělávací program „ Tvořivou hrou k poznání“ zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydává ředitelství školy s platností od 1.9.2016.

Mgr. Jana Šindelářová, ředitelka školy
Sezimovo Ústí, 1.9.2018


Struktura školního vzdělávacího programu

 1. Identifikační údaje
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
 4. Učební plány
 5. Učební osnovy
 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Identifikační údaje

    1.1. Název školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program s názvem Tvořivou hrou k poznání byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

    1.2. Předkladatel a zřizovatel

Předkladatel: Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor
Základní škola, Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí
Telefon: 381 263169 , e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz
Ředitelka školy: Mgr. Jana Šindelářová

Zřizovatel: Město Sezimovo Ústí
Městský úřad, Dr. Edvarda Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí I.
Telefon: 381 201 111 , e-mail: info@sezimovo-usti.cz

    1.3. Platnost dokumentu

Školní vzdělávací program Tvořivou hrou k poznání je platný od 1. 9. 2016 pro první až pátý postupný ročník základní školy od školního roku 2016/2017. Ve školském rejstříku je zapsán jako RVP 79 – 01 – C/01 Základní škola.

Škola používá pro styk s veřejností další oficiální údaje :

IZO 107 722 542
IČO 70 938 300
REDIZO 600 064 743

    1.4. Studijní forma vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program“ Tvořivou hrou k poznání“ se realizuje formou denního studia.


KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Hlavní cíle

 • Poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání. Orientovat učivo k osvojení poznatků podstatných a významných pro poznávací činnosti. Poskytovat žákům klíč k pochopení učiva, porozumění jeho významu.
 • Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
 • Být školou, která ctí tradice a zároveň je otevřená změnám a moderním vlivům, školou, jež se nebojí konkurence, pomocí níž ve stejném duchu učí a vychovává děti.
 • V rámci mimoškolních aktivit nabízet dostatek zajímavých zájmových kroužků, soutěží, kulturních a sportovních aktivit.

Prostředky k dosažení cíle

Vzdělávací program školy

 • Základním prostředkem k dosažení cílů je pro všechny ročníky plnění školního vzdělávací ho programu Tvořivou hrou k poznání. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.
 • Celým ŠVP prolíná dlouhodobý projekt Nejsem na světě sám – aplikovat se může v různých vzdělávacích oblastech – ve výuce cizích jazyků, v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, vede žáky k výchově ke zdravému životnímu stylu, posiluje multikulturní výchovu. Úkolem projektu je všestranně rozvíjet osobnost žáka a jeho komunikaci v různém prostředí.

Klima školy

 • Zaměřit se na rozvíjení kulturně- společenského prostředí školy a systém mezilidských vztahů. Soustředit se na vztahy mezi učiteli a žáky, učiteli a ostatními pracovníky školy, rodiči. Jejich úroveň a kvalita určuje efektivitu výuky, atmosféru kolektivu a jedinců ve třídě, škole i mimo ni.
 • Prezentovat se i nadále jako škola „rodinného typu“ ( útulnost, atmosféra, čistota, vztahy)

Organizace školy

 • Mít zpracovaný Organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Školní řád, Pracovní řád, Řád ŠD…), neustále je aktualizovat , aby odpovídaly skutečným potřebám školy.

Nadaní a žáci se spec.vzdělávacími potřebami

Škola bude vytvářet prostor kreativity pro všechny žáky, respektovat jejich jedinečnost. Umožňovat optimální rozvoj dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem.Podporovat začleňování žáků se spec. vzdělávacími potřebami do kolektivu žáků.

 1. Spolupracovat s PPP, SPC v rámci stanovení stupňů podpůrných opatření pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami
 2. Dle potřeby umožnit dětem slovní hodnocení
 3. Věnovat pozornost logopedické péči dětí
 4. Posilovat u dětí zdravé soutěžení – účast v soutěžích místních, okresních, krajských,účast na olympiádách
 5. Veřejně prezentovat úspěchy žáků , posilovat sebevědomí

Mimotřídní a zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně-vzdělávacího procesu.

Zaměří se především na :

 1. Činnost školní družiny
 2. Spolupráci s kulturními zařízeními – MĚXUS Sezimovo Ústí, DDM Tábor, Divadlo Tábor, knihovna v Sezimově Ústí, Planetárium v Č. Budějovicích , místními hvězdárnami
 3. Spolupráci s plaveckým bazénem a dopravním hřištěm, s HZS a PČR a zimním stadionem v Táboře
 4. K aktivitám se využije školní atrium a zahrada

Škola a veřejnost

a) Intenzivně spolupracovat s rodiči žáků, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a studijních výsledcích dětí

b) Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací

c) Veřejnosti poskytovat základní informace o škole

d) Nabízet veřejnosti vhodné služby – pronájem tělocvičny, pronájem učeben, zajistit stravování prostřednictvím doplňkové činnosti

e) Připravovat pro rodiče a veřejnost kulturní programy, výstavky prací, besídky, dny otevřených dveří, spolupodílet se na životě obce, prezentovat práci školy formou novinových článků, pro rodiče a veřejnost pořádat vánoční prodejní trhy

Spolupráce se zřizovatelem

a) Z provozních rozpočtů školy dokončit vybavení tříd a prostor školní družiny novým nábytkem

b) Provést rekonstrukci a modernizaci školní kuchyně

c) Provést nátěry střechy na budově školy

d) Zmodernizovat šatny pro žáky školy

e) Najít prostor pro žákovskou knihovnu, která by byla dětem volně přístupná

f) Škole chybí atletické hřiště

g) Pořídit nové koberce do chodeb školy

h) Zrekonstruovat sociální zařízení a šaten pracovnic školní kuchyně

i) Dovybavit počítačovou učebnu příslušnou technikou a všechny třídy dotykovými tabulemi

Trendy a priority

a) Snažit se o sounáležitost žáků a zaměstnanců ke škole, městu a regionu

b) Udržet kvalitu výchovně vzdělávacího procesu

c) Pokračovat v celoškolním projektu Nejsem na světě sám

d) Zapojit školu do regionálních projektů se zaměřením na ekologii – Den Země, Zdravý životní styl, projekt Ovoce do škol, Zdravá5

e) Uživatelské ovládání výpočetní techniky a bezpečná práce s internetem

f) Podporovat sportovní aktivity žáků – fyzická zdatnost a obratnost

g) Spolupracovat s místní mateřskou školou – adaptace dětí na první třídu a sousedními základními školami – přechod žáků do 6. třídy

h) Snaha o stabilizaci počtu tříd a žáků na škole


2. Charakteristika školy


2.1. Úplnost a velikost školy, vybavenost školy

Škola má třídy od 1. do 5.ročníku, 2 oddělení školní družiny a provozuje školní stravovací zařízení. Celková kapacita školy je 230 žáků.

Základní škola je situovaná do prostředí Husova náměstí v Sezimově Ústí I. a leží v dosahu MHD. Budova školy má starou a novou část, tělocvičnu a využívá prostory farní zahrady. Žáci se vyučují v osmi standardně vybavených třídách,které působí útulně, motivačně.K výuce se využívá počítačová učebna. Veškeré prostory budovy školy jsou čisté, světlé, esteticky upravené. Na jejím vzhledu se ve velké míře podílejí žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečně velké a funkční. K pohybovým aktivitám slouží dětem tělocvična a farní pozemek.

Jsme školou neúplnou tzn. s prvním až pátým ročníkem ZŠ a snažíme se profilovat jako škola rodinného typu . Kromě výše uvedeného vzdělávacího programu škola nabízí dětem celou řadu zájmových kroužků, soutěží a zájmových aktivit. Tento program klade mimo jiné důraz na všestranný rozvoj osobnosti žáka a pravidla správného chování. Poměrně značnou pozornost věnuje škola žákům se specifickými poruchami učení a chování .Vlastníme dostatečné množství odborných materiálů a speciálně proškoleného pedagoga. Těmto dětem věnujeme při vyučování zvýšený individuální přístup a máme je zařazené ve čtenářském kroužku.

Věnujeme se i dětem talentovaným, umožňujeme jim speciální přípravu na zkoušky do osmiletých gymnázií. Dětem nadaným v oblastech hudebních a výtvarných věnujeme pozornost v kroužcích školy, zúčastňují se soutěží školního i okresního charakteru.

Škola disponuje kabinetem učebních pomůcek, který je hojně využíván a velmi dobře vybaven. Tento kabinet vhodně doplňují žáci tvorbou některých pomůcek. K realizaci výchovně vzdělávacího procesu se také využívá školní a učitelská knihovna. V rámci praktických činností žáci mohou chodit na školní pozemek, starat se o atrium a přilehlé prostory školy. Dvě oddělení školní družiny jsou v samostatných prostorách vhodně vybavených pro odpočinkovou a zájmovou činnost dětí. Ke svým činnostem mohou využívat různé stolní hry, dětský koutek , televize, DVD, video a knihovničku.

V rámci dalších služeb škola nabízí dospělým i dětem přesnídávky, svačinky, obědy ve školním stravovacím zařízení. Na tomto úseku se rovněž snažíme o modernizaci vybavenosti stravovacího zařízení.

Do budoucna by škola chtěla ve prospěch kvalitnějšího vzdělávání zlepšit podmínky ve vybavenosti učeben a kabinetů, zmodernizovat stávající technické vybavení budovy, pro větší zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i zaměstnanců stále vylepšovat stávající hygienické podmínky.

2.2. Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má 9-12 členů, z nichž jsou 2 vychovatelky školní družiny.Tvoří ho učitelé zkušení, s dlouhodobou praxí a odborně zdatní. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní pro výuku na prvním stupni ZŠ. Část učitelů si doplňuje vzdělání v oblasti cizích jazyků. Na škole působí preventista sociálně patologických jevů, koordinátor ICT počítačové učebny, speciálně proškolený pedagog v oblasti vývojových poruch učení a chování, učitelé byli proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají základní kurs první pomoci. Část pedagogického sboru je zapojena do projektu Tvořivá škola, celý sbor se průběžně vzdělává po celý školní rok dle svého osobního zaměření.

Rovněž vychovatelky jsou plně kvalifikované. Doplňují svoje odborné vzdělání různými školeními a samostudiem.

Převážnou část žáků naší školy tvoří děti z Tábora – sídliště nad Lužnicí, doplňují je děti ze Sezimova Ústí. Děti mají převážně národnost českou, ale chodí k nám i děti cizích státních příslušníků. Vzděláváme děti bez rozdílu, máme zkušenosti s výukou žáků integrovaných i dětí se zdravotním postižením.

2.3. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola v rámci výchovně vzdělávacího procesu spolupracuje především s rodiči, ale i s ostatními subjekty celoročně. Rodiče mohou navštívit školu po dohodě s vyučujícím, mohou se zúčastňovat třídních schůzek či konzultací, mohou využívat ukázkových hodin a Dne otevřených dveří. O všech akcích školy jsou vždy informováni písemně. Jsou zváni na různé akce, které škola pro ně pořádá. Např. Jarní koncert, Vánoční besídka, Závěrečná akademie.Spolupracujeme s nimi i formou besed, exkurzí a výletů. Při škole pracuje Školská rada ,jejíž součástí jsou zástupci rodičů.O jednání Školské rady jsou vždy podrobně ostatní rodiče informováni. Na Školské radě se projednávají veškeré záležitosti týkající se provozu školy a jejího financování.

Vzhledem k tomu, že jsme školou neúplnou, úzce spolupracujeme se sousedními školami vzhledem k přechodu žáků do 6. tříd. Úzká spolupráce probíhá rovněž mezi školou a Městským úřadem v Sezimově Ústí a Mateřskou školou Zahrádka. Zúčastňujeme se akcí pořádaných městským úřadem , podílíme se na veřejném životě formou kulturních vystoupení našich žáků a někteří učitelé pracují v různých komisích při městském úřadu.Pro mateřskou školu pořádáme pohybové a sportovní akce. Žáci naší školy pravidelně navštěvují Městskou knihovnu.

Vzájemný kontakt udržuje škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře. Stranou nezůstává:

- Policie ČR /projekt Ajax, besedy, dopravní výchova/

- Autoklub Jordán /účast na dopravním hřišti/

- Plavecký stadion /plavecký kurs žáků 1. – 4. ročníku/

- Asociace školních sportovních klubů /závody ve vybíjené, gymnastice/

- nemocnice v Táboře /pravidelné pěvecké koncerty sboru Paprsek pro seniory/,

- firma Léčiva Vodňany / sběr léčivých bylin a pomerančové kůry/,

- divadlo Oskara Nedbala v Táboře /návštěva divadelních představení/,

- nakladatelství Albatros a Fragment /knižní novinky/.

2.4. Dlouhodobé projekty

Na základě zkušeností a získaných poznatků se žáky mladšího školního věku škola vytvořila dlouhodobý projekt s názvem Nejsem na světě sám. Je určen žákům 1. až 5. ročníku.

Cílem projektu je naučit děti sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti, vést je ke kritickému myšlení a uvažování o problémech třídy, společnosti, měl by přispět k utváření hodnot jako je spravedlnost, morálka, tolerance a odpovědnost. Snahou projektu je i rozvíjet vědomosti týkající se sociálních a kulturních odlišností mezi národy.

Projekt zrealizujeme formou turistických pochodů, výletů a exkurzí v rámci regionu a širšího okolí. Jeho součástí budou také besedy, výstavy výtvarných prací. Žáci navštíví památná místa, poznají významné stavby a seznámí se s historií okolí . Celá tato aktivita a snaha směřuje k jedinému cíli – ke zkvalitnění výuky, k poznávání přírody, úctě k práci našich předků a vylepšování prostředí a atmosféry školy.

Kromě tohoto stěžejního projektu je škola zapojena do programu „Ovoce do škol“ a do projektu „Třídíme odpadové suroviny“ ve spolupráci s místní správou města. Vedeme děti k ochraně životního prostředí, šetření surovinových zdrojů /recyklace/ a ke zdravému životnímu stylu.Společně jsme vytvořili projekt „Josef Švehla“, vztahující se k naší škole. Podíleli se na něm pracovníci husitského muzea a městského úřadu. Zdařila se i akce „Po stopách J. Husa“.

Pedagogové vzájemně spolupracují i na dalších školních projektech.

3.Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1. Zaměření školy

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Zaměření školy vychází částečně z charakteristiky školy,z jejích podmínek a zkušeností pedagogického sboru.

Myslíme si , že úkolem školy je nejen vzdělávat, ale i vychovávat, proto se v naší práci soustředíme na tyto úkoly:

- vzdělání a výchova jsou stejně důležité

- základní pravidla slušného chování /vzájemné soužití mezi lidmi – mezilidské vztahy/

- všestranný rozvoj osobnosti žáků

- péče o talentované a integrované žáky, práce se žáky vyžadující spec.vzdělávací potřeby

- zdravý životní styl /estetická výchova, estetické prožitky

- prevence proti drogám a šikaně

- vztah k přírodě, k historii a regionu

- zvyšování fyzické zdatnosti a odolnosti žáků

- rozvoj žáků s hudebním a estetickým nadáním, s manuální zručností

- komunikace se žáky i dospělými

- získávání a třídění informací

- spolupráce s rodiči a veřejností /Akademie/

- spolupráce se sousedními školami

- volnočasové aktivity žáků

- návaznost školy na školní družinu

- soutěže, exkurze, besedy, výstavky, turistika

- získávání jazykových dovedností se zaměřením na cizí jazyky

- výlety, pochody, turistika s rodiči, pochodová cvičení

- správné vyjadřování, rozvoj slovní zásoby

- větší prostor pro samostatnou práci, vyjadřování se k danému tématu a podpora rozvoje logického myšlení

- svoboda náboženského vyznání /náboženská výchova/

- národnostní menšiny /odbourávání jazykových bariér/

- podpora využití výpočetní techniky /internet/

- využití školní knihovny a třídní knihovničky /výpůjčky – vyhledávání informací/

- nabídka služeb stravování

- příprava talentovaných žáků na osmiletá gymnázia

- vytváření podmínek pro odstranění vývojových poruch učení a chování /spolupráce PPP/

- péče o žáky s vadami řeči

- uplatnění individuálního přístupu k žákům

- názorová tolerance – obhajoba názoru

- vytváření klidného tvůrčího pracovního prostředí pro děti a dospělé

- zodpovědnost žáků za svoje činy, chování – pravidla soužití

- výuka některých předmětů v blocích

- spolupráce s mateřskou školou

- prezentace práce školy /činnost školy na veřejnosti a spolupráce s městským úřadem – komise, různé akce kulturního charakteru/

- školská rada

- útulnost prostředí školy /výzdoba/

- hodnocení práce, kritika, sebekritika /umět přijmout názor druhého/

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání.Získané klíčové kompetence na základní škole nejsou konečné, ale tvoří základ pro další učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

A. Klíčové kompetence k učení – platné pro všechny vyučovací předměty

1. Vést žáky k vyhledávání a třídění informací, pracovat s textem, schopnost vybírat vhodné způsoby a metody strategie

2. Naučit se plánovat a organizovat vlastní učení

3. Aktivně využívat informace

4. Umět používat termíny, znaky, chápat souvislosti, podněcovat tvořivost, realizaci vlastních nápadů

5. Být sebekritický, umět přijmout kritiku

6. Provádět pozorování a pokusy

7. Číst s porozuměním

8. Umět diskutovat o problémech

9. Motivovat žáky k učení, k dalšímu vzdělávání.Je potřeba je vést k celoživotnímu učení, tak aby žák poznal smysl a cíl učení

 

B. Klíčové kompetence k řešení problému – platné pro všechny vyučovací předměty

1. Hledat různá řešení problémů, řešit zajímavé a praktické úlohy /Klokánek, Benjamínek, SCIO/

2. Přemýšlet o příčinách, promýšlet způsob řešení, samostatně řešit

3. Vyhledávat informace, vytrvalost a uvážlivé rozhodování

4. Kritické myšlení, uvědomění si zodpovědnosti za své činy, sleduje vlastní pokrok

5. Využívání internetu

6. Vyjádření svých názorů

7. Ověřování správnosti řešení

8. Spolupráce s mateřskou školou

9. Školní , mimoškolní aktivity /Akademie, besídky, olympiády, hudební kvízy, soutěže/

10. Akce školní družiny

 

C. Klíčové kompetence komunikativní – platné pro všechny vyučovací předměty

1. Umí spolupracovat ve skupině

2. Přátelské vztahy v celé škole, příjemná atmosféra ve třídě

3. Ohleduplnost v chování, vztah dítěte a dospělého – skupinová spolupráce

4. Dovede poskytnout pomoc i o ni požádat

5. Ocení zkušenosti druhých a čerpá od nich poučení

6. Vyjadřuje myšlenky ústně i písemně

7. Vytváří si vlastní představu, posiluje sebedůvěru, osobnost

8. Naslouchá promluvám jiných, respektuje názor

9. Referáty o různých tématech

10. Schopnost dramatizace /scénky/

11. Vytváření reálných situací přímo ze života

 

D. Klíčové kompetence sociální a personální – platné pro všechny vyučovací předměty

1. Práce v týmu

2. Chování ve skupině, spolupráce ve skupině

3. Řídí své chování tak, aby dosáhl sebeuspokojení

4. Učí se úctě k druhým

5. Respektuje pravidla chování /školní řád, pravidla třídy/, chápe význam dodržování pravidel

6. Umí přijmout kritiku, hodnotí druhé, poučení od druhých

7. Respektuje práci druhých

 

E. Klíčové kompetence občanské – platné pro všechny vyučovací předměty

1. Dodržuje pravidla chování – školní řád, chování ve třídách

2. Respektuje národnostní, kulturní a sociální rozdíly

3. Respektuje přesvědčení druhých

4. Žák odmítá útlak

5. Respektuje požadavky na životní prostředí /třídění odpadu/ - environmentální výchova

6. Aktivně se zapojuje do kulturních a tělovýchovných aktivit / Planetárium, kino/

7. Váží si kulturního a historického dědictví

8. Váží si zdraví svého i svých spolužáků – poskytne pomoc v krizových situacích

9. Myslí ekologicky

 

F. Klíčové kompetence pracovní – platné pro všechny vyučovací předměty

1. Dodržuje BOZP

2. Výchova k volbě povolání

3. Seznamuje se s výchovně-pracovními postupy

4. Při práci udržuje pracovní místo uklizené

5. Podpora zájmových útvarů ve škole /kroužky/

6. Podpora podnikání v rámci školní výuky /pracovní výrobky/

7. Umět zhodnotit svůj výrobek

8. Objektivní sebehodnocení

 

3.3. Začlenění průřezových témat

Na prvním stupni základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:

1. Osobnostní a sociální výchova

2. Výchova demokratického občana

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

4. Multikulturní výchova

5. Environmentální výchova

6. Mediální výchova

Osobnostní a sociální výchova

Dělíme ji do těchto tematických okruhů:

a) osobností rozvoj:

- rozvoj schopnosti poznávání /využití: první ročník v předmětech Český jazyk, Prvouka , Matematika /

- sebepoznávání /sebepoznání a sebepojetí – využití: druhý ročník Prvouka, pátý ročník Přírodověda /

- seberegulace a sebeorganizace / využití: Tělesná výchova 1. – 5. ročník/

- psychohygiena - /využití: 1. – 5. ročník Hudební výchova/

- kreativita / využití: 1. – 5. ročník Výtvarná výchova a Praktické činnosti/

b) sociální rozvoj:

- poznávací schopnosti / využití : ve druhém ročníku Prvouka, projekt Já a moje třída/

- mezilidské vztahy / využití: třetí ročník Prvouka, projekt Já a škola/

- komunikace / využití: pátý ročník Český jazyk, Přírodověda, projekt Já mezi lidmi/

- kooperace a kompetice / využití: pátý ročník Matematika, čtvrtý a pátý ročník Tělesná výchova – mezitřídní turnaje ve vybíjené a malé kopané/

c) morální rozvoj:

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti / využití: třetí ročník Prvouka, projekt Já a škola/

- hodnoty postoje, praktická etika / využití: čtvrtý ročník Přírodověda/

 

Výchova demokratického občana

Dělíme ji do těchto tematických okruhů:

a) občanská společnost a škola / využití: ve třetím ročníku Český jazyk a Prvouka, projekt Já a škola/

b) občan , občanská společnost a stát / využití: čtvrtý ročník Vlastivěda, projekt Já a obec, pátý ročník Vlastivěda, projekt Já mezi lidmi/

c) formy participace občanů v politickém životě / využití: pátý ročník Vlastivěda, projekt Já mezi lidmi/

d) principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování / využití: pátý ročník Vlastivěda, projekt Já mezi lidmi/

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Dělíme ji do těchto tematických celků:

a) Evropa a svět nás zajímá / využití: pátý ročník Vlastivěda,Hudební výchova a Výtvarná výchova, projekt Já mezi lidmi/

b) Objevujeme Evropu a svět / využití: pátý ročník Vlastivěda,Hudební výchova a Výtvarná výchova, projekt Já mezi lidmi/

c) Jsme Evropané / využití: pátý ročník Vlastivěda, projekt Já mezi lidmi, i s využitím cizího jazyka/

 

Multikulturní výchova

Dělíme ji do těchto tematických celků:

a) kulturní diference / využití: druhý ročník Český jazyk – Literární výchova/

b) lidské vztahy / využití: pátý ročník Přírodověda projekt Já mezi lidmi, Praktické činnosti I. – 5. ročník/

c) etnický původ / využití: druhý ročník Český jazyk - Literární výchova/

d) multikulturalita / využití: třetí, čtvrtý, pátý ročník výuka cizího jazyka, pátý ročník Vlastivěda , projekt Já mezi lidmi/

e) princip sociálního smíru a solidarity / využití: pátý ročník Vlastivěda projekt Já mezi lidmi/

 

Environmentální výchova

Dělíme ji do těchto tematických celků:

ekosystémy / využití: čtvrtý ročník Vlastivěda/
základní podmínky života / využití: třetí ročník Prvouka/
lidské aktivity a problémy životního prostředí / využití: čtvrtý ročník Vlastivěda a Praktické činnosti /
vztah člověka k prostředí / využití: čtvrtý ročník Vlastivěda , Přírodověda projekt Já a obec, pátý ročník Přírodověda, první – pátý ročník Výtvarná výchova/

 

Mediální výchova

Dělíme ji do těchto tematických celků:

Tematické okruhy receptivních činností :

- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení / využití: čtvrtý a pátý ročník Český jazyk, čtvrtý ročník ve výuce Informatiky/

- interpretace vztahu mediální sdělení a reality / využití : třetí ročník Český jazyk, Výtvarná výchova/

- stavba mediálních sdělení / využití : pátý ročník Český jazyk/

- vnímání autora mediálních sdělení / využití: pátý ročník Český jazyk,Hudební výchova, Výtvarná výchova/

- fungování a vliv médií ve společnosti / využití: pátý ročník Český jazyk, Vlastivěda/

Tematické okruhy produktivních činností :

- tvorba mediálního sdělení / využití: čtvrtý a pátý ročník Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika/

- práce v realizačním týmu / využití : druhý až pátý ročník Český jazyk, Výtvarná výchova,Praktické činnosti, projekt Tvořivá škola /

 

3.4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme vytvářet podnětné školní prostředí a zabezpečit podmínky pro výuku tak, aby jejich vzdělávání bylo úspěšné, aby se harmonicky rozvíjela osobnost těchto dětí. Výuka je realizována formou individuální integrace v běžných třídách. V případě potřeby se u individuálně integrovaných žáků stanoví individuální vzdělávací plán.

Jednotliví vyučující uplatňují princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizace činností, při stanovení obsahu, formy a metody výuky, umožní žákovi používat potřebné a vhodné učební pomůcky. Rovněž tak zohledňuji druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků, respektují individualitu a potřeby žáka. Aby vzdělávání žáků se zdravotním postižením bylo opravdu kvalitní , zdokonalují v této oblasti svoje vzdělávání i pedagog. Pracovníci formou školení, dlouhodobějších kurzů či spolupracují s ped. – psychologickou poradnou.

Kontakty s rodiči či zákonnými zástupci žáků jsou samozřejmostí – využívají se konzultace, spolupodílí rodičů na tvorbě IVP a organizaci výchovně vzdělávacího procesu jednotlivců.

Na základě vyšetření a doporučení PPP jsou pak žáci zařazeni do reedukační péče. Vyškolený pedagog s nimi pracuje každý týden jednu vyučovací hodinu. Reedukační péče probíhá před vyučováním ve skupince dvou, maximálně třech žáků.

Dětem se zpracovává individuální vzdělávací plán, podle kterého se s jednotlivci pracuje. S IVP je obeznámena PPP, rodiče, se kterými se úzce spolupracuje, konzultují se s nimi nápravné metody i domácí práce. Součástí plánu jsou závěry a doporučení z vyšetření PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se při práci budou používat, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga, který se dítěti věnuje. Při klasifikaci škola u těchto žáků přihlíží ke stupni a druhu specifické poruchy. Při práci s těmito dětmi se využívá vhodná motivace, pochvala za dílčí úspěchy, poskytuje se větší časová rezerva ke splnění úkolu, preferuje se ústní forma ověřování znalostí, zařazují se i doplňovací a testové formy práce. Stěžejním bodem je diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu, používání potřebných a vhodných didaktických pomůcek, učebnic, učebních materiálů a výukových programů jednotlivců.

Ve škole máme několik dětí z kulturně a jazykově odlišného prostředí. Snažíme se pro ně vytvořit vhodné pracovní podmínky – např. začleněním se do kolektivu, pochopit mentalitu, vhodným přístupem je seznamovat s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, aktivně si osvojovat český jazyk /knihy, časopisy/, získávat informace ze života příslušníků menšin pro budování vlastní identity žáků. Velkým pomocníkem při práci s těmito dětmi jsou besedy, filmy, výtvarné práce projekty zaměřené na práva a povinnosti /viz Listina práv dětí /. Různými formami se žáci seznamují se způsobem života minorit a většinové společnosti, což přispívá ke vzájemnému pochopení se a upevnění vztahů mezi žáky.

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí žák, jehož vzdělávání vyžaduje uplatnění podpůrných opatření. Podpora žáků je realizována v oblasti metod a forem výuky, organizací výuky, úprav výuky v jejím rozsahu. Pokud je to nutné, využije se personální podpora formou asistenta pedagoga.Při práci se žákem se využívají speciální učebnice, pomůcky či kompenzační pomůcky – vždy na doporučení PPP, SPC.

 

OPATŘENÍ REALIZOVANÁ ŠKOLOU

I. stupeň podpůrných opatření

- slouží se kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka

- na úpravách vzdělávání se podílejí učitelé ve spolupráci s pracovníky PPP, SPC

- pokud úpravy vzdělávání vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán pedagogické podpory ( PLPP )

- PLPP obsahuje stručný popis obtíží žáka, stanovení cílů plánu, metody a organizaci výuky,hodnocení žáka a potřebné pomůcky

- PLPP obsahuje také podpůrná opatření vztahující se k rodině, ke zdravotnímu stavu žáka, plán je následně vyhodnocován, je s ním seznámen žák, zákonný zástupce, třídní učitel a další vyučující

- rodiče spolupracují se školou např. v oblasti podpory domácí přípravy žáka, vzájemnou zpětnou vazbou mezi učitelem a rodičem, zprostředkováním mimoškolních aktivit, posílena motivace žáka k učivu či nastavením kontrolních mechanismů pro práci se žákem

- pedagogové vyhodnocují efektivitu PLPP a zvolených úprav,pokud je stav výuky u žáka setrvalý nebo se horší, škola doporučí rodičům návštěvu školského poradenského zařízení, škola zajistí předání PLPP tomuto zařízení

 

OPATŘENÍ REALIZOVANÁ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

II. až V. stupeň podpůrných opatření

- ŠPZ provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka, pak vypracuje Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

- Doporučení je předáno škole a projednáno se všemi zúčastněnými – škola, rodič, žák, ŠPZ

- Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb žáka, popis všech zvolených podpůrných opatření včetně IVP, doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga, vymezení potřebných pomůcek atd..

- odsouhlasená podpůrná opatření škola realizuje co nejdříve, nejdéle do 4 měsíců ode dne jejich nastavení

- platnost Doporučení je 2 roky, účelnost zvolených podpůrných opatření se vyhodnocuje asi po 1 roce

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků do základního vzdělávání je důležité, protože tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a je potřebné pro ně vytvářet vhodné podmínky. Identifikovat nadaného žáka je dlouhodobý proces, který vychází z pozorování při školní práci, z hodnocení testů, úloh, rozhovorů se žákem i rodiče. Takovýto žák může mít sklony k menší spolupráci v kolektivu, tendenci k vytváření si vlastních pravidel a k perfekcionalismu díky svým znalostem, které přesahují stanovené požadavky, rychle se orientuje v problémech, libuje si v řešení těžších úkolů apod. Vzhledem k tomu, že u menších dětí je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, je dobré se souhlasem rodičů požádat o pomoc pedagog. psycholog. poradnu. Práce s mimořádně nadaným žákem vyžaduje i náročnější přípravu na vyučování ze strany učitele. Jedná se především o předměty, ve kterých žák projevuje svoje nadání.

V rámci výuky matematiky a českého jazyka žákům umožňujeme řešit problémové úlohy, pracují s výukovými programy na počítačích, vyhledávají informace na internetu a v encyklopediích, řeší rébusy, kvízy, hádanky, křížovky, píší referáty na dané téma, účastní se olympiád z ČJ a MAT, zapojují se do školních soutěží, pracují v kroužcích a reprezentují školu v okresních soutěžích. Nad rámec jsou připravováni ke zkouškám na osmiletá gymnázia. Tyto děti jsou rovněž zapojovány do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů.

Žáci s hudebním nadáním se prezentují svými schopnostmi v kolektivu třídy – např. sólovým zpěvem, doprovodem na hudební nástroje, znalostí teorie HV, navštěvují pěvecký kroužek Paprsek, jezdí na pěvecké soutěže, reprezentují školu na veřejnosti.., někteří se ještě zdokonalují v základních uměleckých školách.

Žákům manuálně zručným či výtvarně nadaným se věnujeme v pracovně-výtvarných kroužcích, kde se seznamují s náročnějšími technikami, vyrábějí složitější výrobky, pracují s naučnou literaturou – poznávají významné české i světové malíře. Jejich práce jsou vystavovány v prostorách školní budovy i mimo ni. Při výuce bývají pověřování náročnějšími úkoly, jsou ustanovováni vedoucími skupin při samostatné práci.

Pro pohybově nadané žáky máme kroužek sportovních her, kde se soustřeďují děti podle zájmu a talentu. Snažíme se rozvíjet jejich fyzickou zdatnost a odolnost, svoje sportovní výkony pak předvádějí v soutěžích školních i v mimoškolních aktivitách. Při hodinách tělesné výchovy uplatňují svoje schopnosti např. při ukázkách správně předvedených cviků – stávají se pomocníky učitelům. Podle IVP s dětmi na naší škole nepracujeme.

Mnohdy se stává, že talentované děti, výborné ve svých oborech mají problematický vztah ke svým spolužákům v oblasti chování a v nahlížení na jejich pracovní výsledky. Zde musíme soustavně vysvětlovat, usměrňovat, vychovávat k tolerantnosti a ochotě pomoci slabšímu. Je obecně známo, že talentované dítě v jedné oblasti může být v jiné oblasti průměrné. Zde se ve zvýšené míře uplatňují prvky osobnostního, sociálního i morálního rozvoje jednotlivce.

 

UČEBNÍ CHARAKTERISTIKY NADANÝCH ŽÁKŮ

- pokročilá slovní zásoba, schopnost vytvářet zobecnění o událostech, vidí zákonitosti, chápou příčinu a důsledek

- schopnost pracovat s abstrakcemi, vybavují si fakta, dobře pozorují, naučené uplatňují v praxi, zajímají se o témata dospělých

- jsou iniciativní, citliví, široký okruh zájmů, preferují společnost starších dětí a dospělých, mají touhu řídit druhé v hraní i ve skupinových aktivitách

 

Pokud učitel identifikuje vyšší nadání u žáka, aplikuje podpůrná opatření I. stupně (vypracuje PLPP nebo IVP).

 

Hlavním úkolem v práci s těmito žáky je:

- podpořit individuální přístup, využívat alternativní metody a formy práce

- obohacovat učivo, umožnit samostatnou práci v hodinách

- respektovat úroveň znalostí a dovedností, omezit opakování

- vkládat do výuky učivo rozšiřující, podporovat práci s informacemi

- umožnit pracovat vlastním tempem, tolerovat projev, respektovat vlastní způsob řešení problémů

- umožnit vlastní prezentaci dítěte, nabízet kroužky, olympiády, soutěže

- učitel k práci využívá alternativní učebnice a pracovní materiály, encyklopedie, didaktické , deskové i karetní hry, speciální výukové počítačové programy, soupravy pro pokusy apod.

 

Nadané děti mívají problémy s chováním – jsou netrpěliví, vykřikují, dotazují se, ruší výuku.

To vše komplikuje jejich postavení ve třídě, zhoršuje vztahy se spolužáky. Je na učiteli, aby situace korigoval. Pokud se to nedaří, obrací se na ŠPZ.

 

4. Učební plán

 

Učební plán pro 1. stupeň

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem předměty

Z toho DČD*

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

8

1

7

2

8

2

6

1

6

1

42

7

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

1

3

1

11

2

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

1

4

1

4

1

4

1

24

4

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

0

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

1

1

2

13

6

1

Přírodověda

1

1

1

3

1

Vlastivěda

2

1

1

4

1

Umění a kultura

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

0

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

0

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

0

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

5

0

Celková povinná časová dotace

20

21

25

26

26

118

 

z toho disponibilní časová dotace

1

4

3

3

5

16

 

Poznámky k učebnímu plánu

 

Český jazyk

V prvním ročníku má předmět komplexní charakter. Od prvního do pátého ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. V rámci předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova v prvním až pátém ročníku , Výchova demokratického občana ve třetím ročníku, Multikulturní výchova ve druhém ročníku a Mediální výchova ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku.

Předmět je posílen ve třetím ročníku o 2 vyučovací hodiny, ve čtvrtém a pátém ročníku o jednu vyučovací hodinu, v prvním ročníku o jednu vyučovací hodinu a ve druhém ročníku o dvě vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace.

 

Anglický jazyk

Předmět je posílen ve čtvrtém a pátém ročníku o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace.

V rámci předmětu se realizuje průřezové téma Multikulturní výchova ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku , Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v pátém ročníku.

 

Vlastivěda, Prvouka, Přírodověda

Předmět je posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace v pátém ročníku.

V rámci předmětu se realizuje průřezové téma Výchova demokratického občana ve čtvrtém a pátém ročníku , Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v pátém ročníku, Multikulturní výchova v pátém ročníku a Environmentální výchova ve čtvrtém ročníku, Mediální výchova v pátém ročníku.

Z disponibilní časové dotace byla posílena výuka Prvouky ve II. ročníku o 1 vyučovací hodinu a výuky Přírodovědy v V. ročníku také o 1 vyučovací hodinu.

 

Matematika

Předmět je posílen o jednu vyučovací hodinu ve druhém až pátém ročníku z disponibilní časové dotace.

V rámci předmětu se realizuje průřezové téma Osobností a sociální výchova v prvním a pátém ročníku.

 

Tělesná výchova

Ve třetím a čtvrtém ročníku probíhá kurz plavání v rozsahu 40 vyučovacích hodin.

 

5. Učební osnovy

Učební osnovy vyučovacích předmětů ve školním vzdělávacím programu obsahují:

1. název vyučovacího předmětu

2. charakteristiku vyučovacího předmětu

3. vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK PRO I. STUPEŇ ZŠ

- klást důraz na souvislé vyjadřování a kultivované používání mateřského jazyka

- získat pro život významné dovednosti spojené s mnohostrannou komunikací člověka

- v praxi využívat elementární pravidla stylistiky

- praktické ovládání základů českého pravopisu /dramatizace vybraných textů a situací vyplývajících z běžného života /

- naučit se číst s porozuměním a umět interpretovat přístupné texty

- vytvořit si základní čtenářské dovednosti a návyky

- osvojit si techniku čtení a psaní

- využívat jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání ve škole i v životě

- poradit si v běžném společenském styku

- probouzet v dětech zájem o kvalitní knihy a tiskoviny

- umět vyslovit svůj vlastní názor

- pochopit funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií – naučit je orientovat se v jejich nabídce z hlediska kvality

- tvořivá práce s texty, aktivizace

Výuka předmětu Český jazyk probíhá většinou ve třídách, podle potřeby v knihovně, muzeu apod. Realizuje se ve všech ročnících prvního stupně s časovou dotací v prvním a druhém ročníku v rozsahu 9 hodin týdně ,ve třetím ročníku 10 hodin týdně, ve čtvrtém a pátém ročníku 7 hodin týdně.

V rámci charakteristiky předmětu český jazyk se využijí všechny klíčové kompetence:

- k učení / číst s porozuměním, vést žáky k vyhledávání a třídění informací, pracovat s textem a umět diskutovat o problémech/

- k řešení problému / vyjádřit svůj názor, ověřit správnost řešení, mimoškolní aktivity – soutěže, olympiády, kvízy/

- komunikativní / práce ve skupině, vyjádřit myšlenky ústně i písemně, referát o různých tématech, schopnost dramatizace/

- sociální a personální / respektovat práci druhých, dodržování pravidel chování /

- občanské / váží si kulturního a historického dědictví a respektuje národnostní, kulturní a sociální rozdíly/

- pracovní /výchova k volbě povolání, podpora zájmových útvarů ve škole /

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA PRO I. STUPEŇ ZŠ

- vyučovací předmět poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě

- rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť , představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku

- přispívá k vytváření rysů osobnosti, jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost

- vyučování matematiky směřuje k tomu, aby se žáci naučili provádět početní výkony s přirozenými čísly, desetinnými čísly a zlomky /základy/ a to pamětně i písemně

- při řešení slovních úloh složitějšího charakteru využít i kapesní kalkulátor

- provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost, provádět potřebné zaokrouhlování

- číst a užívat jednoduché statistické tabulky a diagramy

- řešit geometrické úlohy, vypočítat obvody a obsahy rovinných obrazců, povrchy těles

- orientovat se v rovině a prostoru, užívat soustavu souřadnic /čtvercová síť/

- k výuce matematiky využívat počítačovou učebnu, s výukovými programy Terrasoftu

- vytváření volních vlastností, posilování důvěry a sebedůvěry

- charakteristické rysy osobnosti a její posilování

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících v této časové týdenní dotaci. První ročník 4 hodiny týdně, druhý až pátý ročník 5 hodin týdně.

V rámci předmětu matematiky využijeme všechny klíčové kompetence:

- k učení / aktivně využívat informace, umět používat termíny , znaky, chápat souvislosti a provádět pozorování a pokusy a umět diskutovat o problémech /

- k řešení problému / hledat různá řešení problému, řešit zajímavé a praktické úlohy, přemýšlet o příčinách, promýšlet způsob myšlení, samostatně řešit, vyhledávat informace, vytrvalost a uvážlivé rozhodování, ověřování správnosti řešení /

- komunikativní / umět pracovat ve skupině, ohleduplnost v chování, vztah dítěte a dospělého – skupinová práce, dovede poskytnout pomoc i o ni požádat/

- sociální a personální / práce v týmu, umí přijmout kritiku, hodnotí druhé, poučení od druhých, respektuje práci druhých/

- občanské / dodržuje pravidla chování , školní řád, chování ve třídách /

- pracovní / při práci udržuje pracovní místo uklizené, seznamuje se s výchovně-pracovními postupy /

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA PRO 1. – 3. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ

- Prvouka vytváří předpoklady pro formování základních, pracovních a režimových návyků

dává podněty k rozvoji schopností účelově organizovat čas práce, zábavy a odpočinku podle vlastních potřeb i oprávněných nároků jiných

- předmět žákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých oblastní života

- vytváří základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě i společnosti , o lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších podmínkách života

- Prvouka posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich okolí

- pomáhá jim formovat základní vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem, živočichům, lidským činnostem, předmětům, k životnímu prostředí domova a přírody nejbližšího okolí

- formuje základní vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví bezpečnost chování, jednání a rozhodování

- dále se zaměřit na schopnost vnímavě sledovat život kolem sebe, orientovat se v něm, chápat určité uspořádání skutečností, které na sebe navazují, nebo se ovlivňují a které mohou být příznivé, rozvíjející, ale i omezující

- umět vyjádřit svůj názor /mezilidská komunikace/ a respektovat názory druhých

- osvojit si vědomosti o sobě, jiných lidech, živočiších, rostlinách, škole, rodičích

- chápat význam spolupráce, pomoci, odpovědnosti za vlastní činy

- objevovat a hledat něco nového je přirozené, mělo by přinášet uspokojení a radost

- výuku Prvouky členit do cyklů/roční období/

- vycházet z témat pro žáky nejbližší /např. domov, obec, rodina, zdraví, práce, nemoc, volný čas, denní režim, první pomoc…./

- ve výuce zohlednit zájem žáků, prostředí školy a okolí

- zdůrazňovat vývojové procesy přírody i společnosti

- základem výuky je pozorování, pokusy, vlastní zkušenost, vycházky, exkurze

- ověření si vlastních zkušeností v praxi

- podpora vzájemné důvěry učitel – žák , sebedůvěry – vytvářet si objektivní pohled na svět

- soustředit se na základní pravidla bezpečnosti silničního provozu

Výuka probíhá v 1. – 3. ročníku v rozsahu dvou hodin týdně, ve třídách, v okolí školy,na exkurzích, vycházkách apod.

V rámci předmětu Prvouka se využijí všechny klíčové kompetence :

- k učení / provádět pozorování a pokusy, motivovat žáky k celoživotnímu učení, aby poznaly jeho smysl a cíl , naučit se plánovat a organizovat vlastní učení/

- k řešení problému / kritické myšlení, uvědomění si zodpovědnosti za své činy, sleduje vlastní pokrok, přemýšlí o příčinách, promýšlí způsoby řešení, samostatně řeší, využívá internet /

- komunikativní / přátelské vztahy v celé škole, příjemná atmosféra ve třídě, referáty o různých tématech, umí spolupracovat ve skupině, dovede poskytnout pomoc i o ni požádat, naslouchá promluvám jiných, respektuje názor/

- sociální a personální / chování ve skupině, spolupráce ve skupině, řídí své chování tak, aby dosáhl sebeuspokojení, pracuje v týmu, umí přijmout kritiku, respektuje práci druhých/

- občanské /respektuje požadavky na životní prostředí – environmentální výchova, aktivně se zapojuje do kulturních i jiných aktivit – hvězdárna , váží si zdraví svého i svých spolužáků, poskytne pomoc v krizových situacích, myslí ekologicky/

- pracovní / výchova k volbě povolání, dodržuje BOZP, seznamuje se s výchovně -pracovními postupy, při práci udržuje pracovní místo uklizené/

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVÉDA PRO 4. – 5. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ

Přírodověda navazuje organicky svým obsahem na učivo Prvouky.

- osvojování učiva je založeno převážně na pozorování a srovnávání

- uplatňují se modelové situace /scénky, vlastní zkušenost – domov, chata, poslech rádia, televize, internet/

- ve výuce se dává do popředí regionální princip což umožňuje činnost s přírodninami a práci v terénu /školní pozemek, zahrada, blízké okolí školy…/

- žáci získávají základní vědomosti o Zemi, člověku a technice

- poznávají jevy a vztahy v přírodě

- poznávají souvislosti mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím a mezi člověkem a ostatní biosférou

- žáci samostatně pozorují, zkoumají a řeší v přírodě

- utvářejí si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života i k ochraně životního prostředí

- soustředit pozornost na dopravní výchovu

- věnovat pozornost protidrogové prevenci

- v tématu Člověk – seznamování se s člověkem jako takovým, poznávání sebe sama

- součástí předmětu je i výchova ke zdraví /zdravý životní styl x práce x odpočinek /

Výuka probíhá ve třídách, v okolí školy, na školním pozemku apod. s časovou dotací ve čtvrtém ročníku 1 hodina týdně a v pátém ročníku 2 hodiny týdně.

V předmětu se využijí všechny klíčové kompetence:

- k učení / vést žáky k vyhledávání a třídění informací, pracovat s textem, schopnost vybírat vhodné způsoby a metody strategie, informace aktivně využívat, umět používat termíny, znaky, chápat souvislosti, provádět pozorování a pokusy, umět diskutovat o problémech /

- k řešení problému / vyhledávat informace, vytrvalost a uvážlivé rozhodování, využívání internetu, ověřování správnosti řešení, kritické myšlení, uvědomění si zodpovědnosti za své činy/

- komunikativní / umět spolupracovat ve skupině, ocení zkušenosti druhých a čerpá od nich poučení, vyjadřuje myšlenky ústně i písemně, vytváří si vlastní představu, posiluje sebedůvěru, osobnost, naslouchá promluvám jiných, respektuje názor, referáty o různých tématech/

- sociální a personální / práce v týmu, chování ve skupině, spolupráce ve skupině, učí se k úctě k druhým, umí přijmout kritiku, hodnotí druhé /

- občanské / respektuje národnostní, kulturní a sociální rozdíly, respektuje přesvědčení druhých, odmítá útlak, myslí ekologicky, respektuje požadavky na životní prostředí /

- pracovní / objektivní hodnocení, dodržuje BOZP, výchova k volbě povolání /

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA PRO 4. – 5. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ

Předmět Vlastivěda je koncipován jako upevnění a rozšíření elementárních vědomostí a dovedností ze společensko- vědní oblasti, které žáci získali v Prvouce a nabyli osobní zkušeností.

- obsah předmětu je členěn do tematických celků

- při výuce se klade důraz na dosavadní životní zkušenost žáků, přihlíží se k místním konkrétním podmínkám školy¨/ zdůraznění historie regionu/

- využívá se názorný materiál, mapky, plány, video, kazety, úryvky z encyklopedií a různé literatury

- vyučování směřuje k tomu, aby žáci poznali různé druhy práce a učili se chápat jejich souvislosti s přírodními podmínkami

- aby podrobněji poznávali místní krajinu a oblast a vytvářeli si tak počáteční ucelenou představu o České republice a Evropě

- aby si děti utvořili ucelenou představu o přírodě, kultuře, historii a o životě lidí, o výsledcích jejich činnosti

- aby měli základní představu o způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí, v sousedních státech a celé Evropy

- aby se naučili orientovat v terénu, používat zkušenosti v praxi

- aby získali odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám

- věnovat pozornost dopravní výchově

- věnovat se protidrogové prevenci

- seznamovat se s člověk jako takovým a poznávat sebe sama

- součástí předmětu je i výchova ke zdraví / kraj, oblast – srovnání reálií, regionu /

Výuka probíhá v obou ročnících po dvou vyučovacích hodinách týdně, převážně ve třídách a blízkém okolí školy / exkurze do muzeí, galerií, naučných stezek /.

Využijí se všechny klíčové kompetence :

- k učení / motivovat žáky k učení, k dalšímu vzdělávání, aby poznali smysl a cíl učení, provádět pozorování a pokusy, vyhledávat a třídit informace, organizovat si vlastní učení, plánovat, správně používat termíny, znaky, podněcovat tvořivost a realizaci vlastních nápadů /

- k řešení problému / vyhledávat informace, vytrvalost a uvážlivé rozhodování, kritické myšlení, sledovat vlastní pokrok, využívání internetu, vyjádření vlastního názoru, ověřit správnost řešení /

- komunikativní / umí spolupracovat ve skupině, ocení zkušenosti druhých a čerpá od nich poučení, vyjadřuje myšlenky ústně i písemně, referáty o různých tématech, respektuje vztah dítěte a dospělého /

- sociální a personální / práce v týmu, chování ve skupině, spolupráce ve skupině, respektuje pravidla chování, chápe dodržování pravidel, respektuje práci druhých/

- občanské / dodržuje pravidla chování, respektuje národností, sociální a kulturní rozdíly, respektuje přesvědčení druhých, odmítá útlak, myslí ekologicky, aktivně se zapojuje do kulturních a tělovýchovných aktivi t/

- pracovní / dodržuje BOZP, seznamuje se s výchovně pracovními postupy, při práci udržuje pracovní místo uklizené, výchova k volbě povolán í/

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK – PRO 3. – 5. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ

- seznámit se základy cizího jazyka formou komunikace /dialogu/, didaktických her, poslechu, písně, pracovat se slovníkem, využít časopisů a skupinové práce

- porozumět jednoduchému textu

- umět se slovně a písemně vyjadřovat

- v omezenější míře výuka gramatiky

- klást důraz na správnou výslovnost cizího jazyka a upozorňovat na zvláštnosti

- okrajově se zmiňovat o státech, ve kterých se cizí řečí mluví

- zvládnout grafickou a mluvenou podobu slova

- dorozumět se s cizincem v běžné situaci

- umět číst jednoduché texty

- schopnost dramatizace, propojenost s Hudební výchovou,Českým jazykem, Výtvarnou výchovou

- klást důraz na souvislé vyjadřování a kultivaci projevu

- snažit se využívat elementární pravidla stylistiky

- probouzet v dětech zájem o četbu knih a časopisů

Výuka probíhá od 3. do 5. postupného ročníku s časovou dotací ve 3. ročníku 3 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně. Vyučování probíhá převážně ve třídách, doplňuje se formou exkurzí a návštěv galerií.

V Anglickém jazyce se využijí všechny klíčové kompetence:

- k učení / práce s textem, schopnost vybírat vhodné způsoby a metody strategie, aktivně využívat informace, číst s porozuměním /

- k řešení problému / využívání internetu, práce se slovníkem, ověřování správnosti řešení, školní a mimoškolní aktivity – soutěže, akademie, kvízy/

- komunikativní / spolupráce ve skupině, vyjadřuje myšlenky ústně i písemně, referát o různých tématech, schopnost dramatizace, poslech/

- sociální a personální / práce v týmu, učí se úctě k druhým, respektuje práci druhých/

- občanské / respektuje národností, kulturní a sociální rozdíly, respektuje přesvědčení druhých, váží si kulturního a historického dědictví/

- pracovní / podpora zájmových útvarů ve škole, výchova k volbě povolání, objektivní sebehodnocení/

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA – PRO 4. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ

- výuku provádět v počítačové učebně

- seznamovat děti se základními funkcemi a využitím počítačů

- pracovat s internetem

- chránit data před poškozením

- využít výukových programů firmy Terrasoft

- vyhledávat informace a pracovat s počítačem na bázi uživatele

- pracuje s textem a obrázky v textovém a grafickém editoru

- základní způsoby komunikace – e-mail, chat, telefonování

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik, spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

- jednoduchá údržba počítače

- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení

- operační systémy a jejich základní funkce

Výuka probíhá v počítačové učebně v rozsahu jedné hodiny týdně.

V předmětu se využijí všechny klíčové kompetence:

- k učení / vést žáky k vyhledávání a třídění informací, pracovat s textem,umět používat termíny, znaky, chápat souvislosti/

- k řešení problému /využívání internetu, ověřování správnosti řešení, vyhledávat informace, vytrvalost a uvážlivé rozhodování/

- komunikativní / spolupracovat ve skupině, vyjadřuje myšlenky písemně i ústně, vytváří si vlastní představu, posiluje sebedůvěru, osobnost/

- sociální a personální / práce v týmu, chování ve skupině, úcta k druhým, respektuje pravidla chování/

- občanské / dodržuje pravidla chování, školní řád, respektuje národnostní, kulturní, sociální rozdíly/

- pracovní / dodržuje BOZP, výchova k volbě povolání, seznamuje se s výchovně pracovními postupy, při práci udržuje pracovní místo uklizené/

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA – PRO 1. - 5. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ / ROZDĚLENO NA 1. – 3. ROČNÍK, 4. – 5. ROČNÍK /

Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou.Předmět hudební výchova směřuje k tomu, aby žáci :

- kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění

- aby porozuměli hudebně-vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby

- aby rozvíjeli dovednosti poslechové, hudebně-pohybové, vnímali dějiny hudby

- aby pomohli získat žákům vztah k hudbě obecně

- hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých , instrumentálních, poslechových a hudebně-pohybových činností, které jsou vzájemně provázány , jejich obsahem je hlasová výchova, rytmické a intonační schopnosti, jednohlasný a dvojhlasný zpěv s doprovodem a bez doprovodu, osvojování hry na orffovské nástroje, pracuje se s tóny

- vést děti ke spontánní radosti ze zpěvu

- tvořivě pracovat s hudebními motivy a prostředky

- pracovat s notovým zápisem

- orientačně se seznamovat s hudbou jiných národů a různých žánrů

Výuka je osvojována při vyučování ve třídách, návštěvou výchovných koncertů, při besedách, v divadle apod. Ve všech ročnících prvního stupně se vyučuje 1 hodina týdně.

V předmětu se využijí všechny klíčové kompetence:

- k učení /vést žáky k vyhledávání a třídění informací, pracovat s textem, informace aktivně využívat/

- k řešení problému / školní, mimoškolní aktivity, akademie, olympiády, hudební kvízy/, akce školní družiny /

- komunikativní / schopnost dramatizace, naslouchá promluvám jiných, respektuje názor, umí spolupracovat ve skupině /

- sociální a personální / práce v týmu, chování ve skupině, učí se úctě k druhým, umí přijmout kritiku /

- občanské / respektuje národností, kulturní, sociální rozdíly, žák odmítá útlak, aktivně se zapojuje do veškerých kulturních akcí /

- pracovní / zájmové útvary ve škole – kroužky, výchova k volbě povolání /

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRAKTICKÉ ČINNOSTI – PRO 1. - 5. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ

Předmět praktické činnosti směřuje k získání základní praktické pracovní dovednosti, k návykům z různých oblastí, zejména při ručním opracování dostupných a vhodných materiálů, při pěstitelských činnostech, při činnostech v domácnosti apod.Předmět slouží k poznávání materiálů a jejich vlastností, k poznávání surovin, plodin, nástrojů, nářadí, tak aby je žáci dokázali vhodně použít při práci, aby si osvojili jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život. Žáci si při praktických činnostech uvědomují i zásady BOZP při práci, hygienické návyky, sledují pracovní proces, jeho organizaci a učí se dodržovat pracovní kázeň. Současně s tím si utvářejí vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení ekologických problémů. Prostřednictvím praktických činností získávají děti orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce, vytvářejí si aktivní, pozitivní odpovědný tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě. Výuku usměrňovat dle podmínek školy, zohledňovat regionální prvky dle možnosti využívat i výpočetní techniku. Seznámit se s prvky lidových tradic/ lidová architektura, kroje/. Prostřednictvím praktických činnosti podporovat u žáků profesní orientaci. Věnovat se přípravě jednoduchých pokrmů, seznámit žáky s pravidly správného chování a stolování.

Výuka probíhá ve všech ročnících jednu hodinu týdně ve třídách, na školním pozemku, na vycházkách.

V předmětu se využijí všechny klíčové kompetence:

- k učení / provádět pozorování a pokusy, umět diskutovat o problémech, aktivně využívat informace/

- k řešení problému / přemýšlet o příčinách, promýšlet způsob řešení, samostatně řešit, ověřování správnosti řešení/, akce školní družiny

- komunikativní /naslouchá promluvám jiných, respektuje názor, dovede poskytnout pomoc i o ni požádat, chová se ohleduplně, respektuje vztah dítěte a dospělého/

- sociální a personální /práce v týmu, respektuje práci druhých, umí přijmout kritiku, hodnotí druhé, poučení o druhých/

- občanské / dodržuje pravidla chování, respektuje požadavky na životní prostředí, třídí odpad – environmentální výchova, váží si zdraví svého i svých spolužáků

- pracovní / dodržuje BOZP, výchova k volbě povolání, seznamuje se s výchovně pracovními postupy, při práci udržuje pracovní místo uklizené, podpora podnikání v rámci školní výuky – pracovní výrobky/

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA – PRO 1. - 5. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ

Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností a postupně porozumět výtvarnému umění a kultuře jako celku.Žáci si osvojují potřebné výtvarné dovednosti a techniky rozvíjejí si přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, fantazii, prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.V tomto předmětu žáci získávají praktické a teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém umění, o práci s různými materiály o modelování a prostorovém vytváření. Přiměřeně k věku by měli žáci získat představu o historickém vývoji výtvarného umění včetně umění užitého, lidového a architektury. Výtvarná výchova by je měla naučit nalézt a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi. Učitel u nich podporuje a rozvíjí vztah k výtvarné výchově, věnuje se dětem nadaným. Součástí předmětu jsou exkurze na výstavy obrazů, návštěvy muzeí a galerií. Ostatní výuka probíhá ve třídách a blízkém okolí školy.

Vyučuje se v prvním až třetím ročníku po jedné hodině týdně, ve čtvrtém a pátém ročníku po dvou hodinách týdně.

V předmětu se využijí všechny klíčové kompetence:

- k učení / umět používat správné termíny a znaky, chápat souvislosti, podněcovat tvořivost a realizaci vlastních nápadů, být sebekritický, umět přijmout kritiku, umět diskutovat o problému/

- k řešení problému / využití internetu, akce školní družiny, školní a mimoškolní aktivity /

- komunikativní /práce ve skupině,referáty o různých tématech, schopnost dramatizace,vytváří si vlastní představu, posílení sebedůvěry a osobnost/

- sociální a personální / učí se úctě druhým, chápe význam dodržování pravidel, respektuje práci druhých, umí přijmout kritiku/

- občanské / váží si kulturního a historického dědictví, myslí ekologicky, aktivně se zapojuje do kulturních a tělovýchovných aktivit/

- pracovní /dodržuje BOZP, podpora zájmových kroužků ve škole, umí zhodnotit svoji práci, schopnost objektivního hodnocení/

 

NÁZEV A CHARAKTERISTIKA, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA – PRO 1. - 5. ROČNÍK PRO I. STUPEŇ ZŠ

Tělesná výchova představuje důležitou formu pohybového učení a pohybové kultury a je zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v řežimu školy i mimo ni. Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní i pohybová omezení , rozumět jim , respektovat je u sebe i jiných. Vede žáky od spontánního pohybu v řízené činnosti. Tělesná výchova osvojuje pohybové dovednosti, kultivuje pohybový projev a správné držení těla. Žáci se učí užívat jednotlivé sportovní náčiní, nářadí. Dodržují při cvičení zásady BOZP. Tělesná výchova pomáhá orientovat se v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost lidí, posiluje fyzickou zdatnost a odolnost člověka a měla by vést k začleňování pohybu do denního režimu. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí, zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti a nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků.V tělesné výchově můžeme vhodně využít hudebně-relaxační cvičení, uvolňovací cviky a pohybovou aktivitu tance.Vedeme děti ke správnému používání názvosloví a při vykonávání sportovních aktivit ke vhodnému oblékání / turistika, výlety, poznáván /.

Výuka probíhá ve všech ročnících I. stupně po dvou vyučovacích hodinách týdně v tělocvičně školy, případně na zahradě, na stadionech, v plaveckém bazénu apod.

I v tomto předmětu se využijí všechny klíčové kompetence:

- k učení / umět používat termíny, znaky, chápat souvislosti, podněcovat tvořivost, být sebekritický, umět přijmout kritiku, umět diskutovat o problémech /

- k řešení problému / vyjádření vlastního názoru, akce školní družiny /

- komunikativní / umí spolupracovat ve skupině, ohleduplnost v chování, dovede poskytnout pomoci i o ni požádat, příjemná atmosféra ve třídě /

- sociální a personální /práce v týmu, chování ve skupině, spolupráce ve skupině, učí se úctě k druhým /

- občanské / dodržuje pravidla chování, odmítá útlak, váží si zdraví svého i svých spolužáků, poskytne pomoc v krizových situacích /

- pracovní /dodržuje BOZP, podpora zájmových útvarů ve škole, objektivní sebehodnocení /

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk pro první ročník

Vyučovací předmět má komplexní charakter a jeho součástí je Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova.

Vyučovacím předmětem se bude prolínat průřezové téma s názvem Osobnostní a sociální výchova, konkrétně Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznávání. To vede žáky k porozumění sobě samému a druhým , napomáhá k zvládání vlastního chování, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, vede ke spolupráci, formuje dovednosti pro učení a studium, umožňuje řešit složitější situace např. konflikty a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. Nabízí příležitost k přemýšlení o tom, co se děje prostřednictvím cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů.

Rozvoj schopnosti poznávání realizujeme v první třídě prostřednictvím her, cvičení, diskusí s dětmi v tematickém celku s názvem Já a moje rodina.

Komunikační a slohová výchova

- žák se spisovně vyjadřuje z hlediska slovní zásoby,gramatické správnosti kultury mluveného projevu

- rozlišuje věty, slova, hlásky, písmena

- srozumitelně mluví, uvědoměle čte,vyjadřuje svojí zkušenost

- vypráví pohádky, povídky, přednáší básně, řeší hádanky a účast na dramatizaci

- píše správně tvary písmen a číslic, píše a spojuje písmena, slabiky, slova, dělá interpunkci

- dodržuje pořadí písmen a úplnost slova

- převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané

- dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu při zachování základních hygienických a pracovních návyků /správně dýchá, volí tempo řeči /

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

- provádí správnou intonaci vět

- pracuje s rýmem, rytmem, vnímá sluchově / hlasové rozcvičky /

- orientuje se a pracuje s dětským časopisem

Komunikační a slohová výchova pro I. ročník – náplň učiva

- řečové dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, soustředěnost, pozornost, paměť

- znalost hlásek a písmen, jejich tvarů, zvuková a písemná podoba

- uvolňovací cviky – tvary písmen

- skládání a čtení dvojslabičných slov s otevřenými slabikami

- jednoslabičná slova tvořící uzavřenou slabiku

- slabičné předložky

- dvojslabičná slova s jednou otevřenou a s druhou uzavřenou slabikou

- čtyřslabičná slova z otevřených slabik

- slova se shlukem souhlásek v otevřené slabice

- neslabičné předložky

- slova s uzavřenou slabikou na začátku a uprostřed

- slova se shlukem souhlásek v uzavřené slabice

- dvojhlásky au, ou

- slabiky dy, ty, ny – di, ti, ni

- slova se slabikotvorným r,l

- slova tvořená shlukem souhlásek

- slabiky dě, tě, ně

- slabiky bě, pě, vě, mě

- psací tvary písmen

- čtenářský výcvik /správný přízvuk čtených slov a taktů/

- samostatné práce podle písemného zadání, psaní samostatně tvořených slov a vět, psaní otázek a odpovědí

- zvyšování plynulosti čtení, zejména delších slov

- čtení s dobrým přízvukem a porozuměním

- opisy, přepisy, diktáty

- individuální náprava chyb

Jazyková výchova – náplň učiva pro I. ročník

Jazyková výchova:

- rozlišuje mluvenou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, neslabičné předložky

- rozezná článek, nadpis, řádek, odstavec

- rozvoj řečových dovedností

- vnímá zrakově, sluchově, udrží a soustředí pozornost

- chápe význam pojmu věta, chápe význam slov, užívá věty ve vhodném přízvuku a intonaci, rozšiřuje si slovní zásobu

Náplň učiva:

- člení slova na hlásky / analýza, syntéza /

- poznávání písmen podle tvarů

- pojmenovat písmeno malé, velké, tiskací, psací

- rozklad slov na slabiky

- délka samohlásek

- vyhledávání písmen ve slovech

- tvoření vět

- dlouhé a krátké samohlásky, hry se slovy, říkadla

- doplňování známých písmen do slov

- melodie otázky, pojem odstavec, nadpis

- slova opačného významu

- zdrobnělá slova

- skládání vět a význam slov

- otázky, odpovědi

- dopis

- slova jednoznačná, mnohoznačná

- orientace v textu, rébusy, slova podobná, telegram

- opravy chyb v textu

- doplňování slov v neúplných větách, úprava slovosledu vět

- vyprávění podle obrázků

Literární výchova

- plynule čte jednoduchý text s porozuměním

- recituje kratší básnický text

- zná některé říkanky a rozpočítávadla

- orientuje se v textu /slabikář, písmenkář/

- všímá si ilustrací, literárních děl pro děti

- zná některé dětské časopisy

- rozumí pojmům báseň, divadlo, spisovatel, kino, pohádka, povídka,čtenář, autor, herec, film, verš, rým ….

- dovede vyprávět text, hodnotí, vyjadřuje pocity

Literární výchova – náplň učiva pro I. ročník

- téma podzim – nástup do školy

- výstavka knih ve třídě

- hlasové rozcvičky, poslech kazet, čtení časopisů, hádanky, přednes říkadel, besedy o filmech pro děti, dramatizace pohádek

- hry s rytmem, rýmem

- vztah žáka k přírodě a práci / zábavy dívek a chlapců /

- moje oblíbená kniha, charakteristika postav

- improvizace s maňásky

- denní režim žáka

- improvizace s loutkou, kladné lidské vztahy

- besedy o knihách, orientace v ději

- besedy v knihovně

- odlišnost básně a článku

- vyprávění a přednes

- ilustrované seriály

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Matematika pro I. ročník

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, rozvíjí paměť žáků, logické myšlení a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně připívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost, rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti různých řešení praktických úloh. Matematika slouží ke vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k řešení a vyhodnocování aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života.

Vyučovacím předmětem se bude prolínat průřezové téma s názvem Osobnostní a sociální výchova, konkrétně Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznávání. Aplikaci rozvoje schopností poznání můžeme provádět formou her, křížovek, rébusů, kvízů a modelových situací z praktického života. To vše vede žáky k tomu, aby dokázali využít poznatky ve svém životě, aby zvládali práci v kolektivu, aby respektovali postoje druhých a poznávali schopnosti sebe sama . Nabízí příležitost k přemýšlení, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů.

Matematika se obecně dělí na 4 oblasti :

- číslo a početní operace

- závislost a vztahy a práce s daty

- geometrie v rovině a prostoru

- netradiční aplikační úlohy a problémy

Matematika I. ročník obsahuje pouze tři tyto součást i :

- číslo a početní operace

- závislost a vztahy a práce s daty

- geometrie v rovině a prostoru

Náplň učiva pro I. ročník v oblasti „Číslo a početní operace“

- číselná řada 0 – 20 , zobrazení čísla

- vztahy větší, menší, rovná se

- číslice, znaménka /čtení a psaní /

- rozdíl a součet čísel

- řešení slovních úloh a jejich tvorba

- pamětné počítání

- doplňování jednoduchých tabulek

- rozvoj představivosti

- užívání skládanek, stavebnic, mincí apod.

- řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání

- sčítání a odčítání v oboru do 20 , bez přechodu přes 10

- řešení slovních úloh s využitím vztahů o více, o méně

Náplň učiva pro I. ročník v oblasti „Závislost a vztahy a práce s daty“

- úlohy na orientaci v prostoru a čase

- manipulace s konkrétními předměty / stavebnice, skládanky/

- znát geometrické pojmy – vlevo, vpravo, nahoře, dole, pod, za, hned před, hned za …

- stříhat jednoduché obrazce

Náplň učiva pro I. ročník v oblasti „Geometrie v rovině a prostoru“

- rozeznávat geometrické tvary trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh

- pracovat se stavebnicí a vytvářet představu těles – kvádr, krychle , koule, jehlan

- znát pojem čára rovná, čára křivá

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Prvouka pro I. ročník

Prvouka je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět společně s Vlastivědou a Přírodovědou. Vzdělávání v této oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově, v rodině a v předškolním vzdělávání.Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří si tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Na základně poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života jeho přednostem i problémům , vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek vycházející z konkrétních nebo modelových situací a jejich srovnávání s reálným životem. Tato oblast vede k utváření pracovních návyků , k orientaci ve světě informací, chápání rozdílů mezi lidmi, k samostatnému a sebevědomému vystupování v různých situacích, k ohleduplnému vztahu k přírodě i kulturním výtvorům, k poznávání podstaty zdraví a příčin nemocí a k upevňování preventivního chování /BOZP/. Obor Člověk a jeho svět je rozčleněn do 5 oblastí tematických okruhů:

a) Místo, kde žijeme

b) Lidé kolem nás

c) Lidé a čas

d) Rozmanitost přírody

e) Člověk a jeho zdraví

Vyučovacím předmětem Prvouka v I. ročníku se prolíná průřezové téma Osobností a sociální výchova – osobností rozvoj konkrétně rozvoj schopností vzdělávání. Budeme ho realizovat prostřednictvím cvičením smyslového vnímání, prostřednictvím dovedností zapamatováním a řešení problémů.Povedeme žáky k motivaci k učení i formou vycházek, exkurzí, výletů, turistických pochodů, vyhledávání informací z knih encyklopedického charakteru, formou pozorování přírody, získávání zkušeností formou pokusů. Rozvoj schopností poznávání dává dítěti možnost poznat to, co ho zajímá, co se mu líbí a k čemu by mohl k budoucnu dospět.

Prvouka I. ročník – náplň učiva v oblasti „Místo , kde žijeme“

- jsem školák

- naše škola

- naše třída

- o přestávce

- v budově školy

- cestou do školy

- místo, kde žiji

- náš dům, náš byt

Všechna témata pojmout formou rozhovoru, vypravování, vlastních zkušeností, kresbou, dokreslováním, doplňováním, apod….Součástí mohou být vycházky, exkurze …

Prvouka I. ročník – náplň učiva v oblasti „Lidé kolem nás“

- naše rodina – členové, rodinné vztahy, příbuzní, generační rozdíly

- každý člověk je jiný – tolerance ras, člověk /žena, muž, dítě/, vzhled lidí

- práce dospělých – obchod, pošta, stavba, lékař …/v čem spočívají jejich pracovní činnosti, rozdíl mezi prací fyzickou a dušení/

- umíš se chovat? – zásady správného chování

- práce – zábava

Prvouka I. ročník – náplň učiva v oblasti „Lidé a čas“

- režim dne – ráno, dopoledne, odpoledne, poledne, večer, noc – různé činnosti v průběhu dne

- hodiny – znalost hodin, názorné určování, čtení času

- kalendář – soubor témat roční období, měsíce, dny v týdnu, počet dnů v roce

- volba povolání – lidské činnosti , srovnávání s minulostí

- Vánoce, Velikonoce

- pojmenuje kulturní či historické památky, významné události regionů, interpretuje některé pověsti a báje spjaté s místem, v němž žije

- mít základní poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti o zvycích a o práci lidí

Prvouka I. ročník – náplň učiva v oblasti „Rozmanitost přírody“

- podzim – charakteristika období

- zima – její znaky

- jaro – rostliny na jaře, v sadu, na zahradě, Velikonoce

- domácí zvířata a jejich mláďata

- léto – na louce, na poli,v lese, počasí , prázdniny

Prvouka I.ročník – náplň učiva v oblasti „ Člověk a jeho zdraví“

- lidské tělo – části těla / hlava, krk, trup , končetiny /

- části ruky, hlavy

- zdraví a nemoc – prevence /vitamíny, oblékání, pohyb, sport, otužování../

- správná výživa – prevence proti zdravotním potížím, sestavení jídelníčku, pitný režim

- úrazy – nebezpečí doma, ve škole, na ulici – zásady správného chování a dodržování

pravidel silničního provozu, dodržování BOZP

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk pro druhý ročník

Vyučovací předmět Český jazyk se skládá z Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Vyučovacím předmětem se bude prolínat průřezové téma s názvem Multikulturní výchova v oblasti kulturní diference, lidských vztahů, etnického původu. Tyto oblasti kladou důraz na individuální zvláštnosti člověka, na jeho tělesné i duševní stránky, respektují zvláštnosti různých etnik, zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy. Prvky multikulturní výchovy podporují harmonický rozvoj osobnosti, stírají předsudky a vžité stereotypy a podporují zapojování žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy.

Českým jazykem druhého ročníku se bude dále prolínat průřezové téma s názvem Mediální výchova. Konkrétně v oblasti práce v realizačním týmu. Žáci se zapojí do tvorby školního časopisu či internetového média, budou se podílet na dramatizaci divadel, pohádek, vystoupením na závěrečné akademii a výzdobě školy prostřednictvím nástěnek.

Komunikační a slohová výchova

- žák čte plynule s porozuměním

- recituje báseň

- orientuje se v textu

- převypráví příběh

- plní úlohy spojené s textem a odpovídá na otázky k textu

- píše podle normy psaná písmena a číslice, dodržuje sklon písma

- správně spojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup písmen a píše jednoduchý text

- správně užívá velká písmena ve slovech i větě

- dodržuje čitelnost, úhlednost a úpravu písma

- píše adresu a přání

- zná základní formy společenského styku a respektuje je

- je schopen vypravovat a popisovat

Komunikační a slohová výchova pro II. ročník – náplň učiva

- plynulé čtení jednoduchých vět

- správný slovní přízvuk

- přirozená intonace

- hlasité a tiché čtení s porozuměním

- práce s textem a ilustrací

- přednes básní, vyprávění,dramatizace

- velká tiskací písmena pro výuku geometrie

- psací písmena abecedy podle tvarových skupin

- číslice 0 – 9

- diakritická znaménka

- vlastní jména

- technika psaní

- adresa, pozdrav, dopis, blahopřání, vzkaz

- opis, přepis, diktát, dokončení věty a textu

- oslovení, pozdrav, poděkování, omluva

- jazykové prostředky: výběr vhodných slov, slovních spojení, nadpisu

- žánry: vypravování s dodržováním posloupnosti dějů, jednoduchý popis předmětu, osob, zvířat, situací, činností

Jazyková výchova

- žák pracuje s větou jako jednotkou projevu

- používá spojky v souvětí i jednoduché věty

- dodržuje pořádek slov ve větě

- rozeznává věty podle postoje mluvčího

- orientuje se v rozdělení hlásek a dělení jednoduchých slov po slabikách

- správně vyslovuje a píše skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě , tvrdé a měkké i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

- znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov

- pozná podstatné jméno a sloveso

- rozliší obecné a vlastní jméno

Jazyková výchova – náplň učiva pro II. ročník

Věta

- ústní a písemná podoba

- sled vět v řeči mluvené a psané

- druhy vět, melodie hlasu a jejich interpunkce

- tvoření vět ze slov

Souvětí

- grafická podoba

- spojování a oddělování vět

- spojky a jejich funkce

Abeceda

- tiskací a psací písmena

Slovní význam

- protiklady

- synonyma

- slovo nadřazené, podřazené, souřadné

Rozdělení hlásek

- samohlásky

- dvojhlásky

- souhlásky tvrdé, měkké, obojetné

- psaní dlouhých samohlásek, ů,ú

- psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slov

- slabikotvorné r,l

- písmeno ě – výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- dělení slov na konci řádku

- slovní druhy pod. jména, slovesa, předložky

- slova příbuzná

- vlastní jména

Literární výchova

- žák rozlišuje prozu a verše

- čte a přednáší zpaměti

- orientuje se v textu

- reprodukuje text

- tvořivě pracuje s literárním textem

- pamatuje si některé literární pojmy

Literární výchova - náplň učiva pro II. ročník

- čtení a poslech poezie a prózy

- práce s texty a ilustrací

- recitace

- řešení hádanek a kvízů

- vyprávění a dramatizace pohádek a povídek

- základní literární pojmy – báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, přednes, spisovatel, kniha

- vyprávění, vypravěč, divadlo, jeviště, herec, divák, maňásek, loutka, ilustrace, režisér, filmová tvorba

- povídání o pořadech, časopisech a knihách pro děti

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika pro druhý ročník

Tato vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech a na užití matematiky v reálných situacích. Klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy – terminologii, symboliku a způsoby jejich využití.

Matematiku ve II. ročníku dělíme na 3 oblasti:

Číslo a početní operace

Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru

Číslo a početní operace

- žák sčítá a odčítá v oboru do 20 a s přechodem přes 10

- spočítá prvky daného konkrétního souboru do 100

- porovná čísla do 100, umí zapsat pomocí symbolů

- zaokrouhlí dané číslo na 10, orientuje se na číselné ose, sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem přes 10

- řeší slovní úlohy porovnáváním čísel v oboru do 100

- řeší slovní úlohy se sčítáním a odčítáním čísel v oboru do 100

- řeší slovní úlohy se vztahy o více , o méně v oboru do 100

- násobí a dělí v oboru násobilek 2,3,,4,5

- řeší slovní úlohy na násobení a dělení

- řeší slovní úlohy se dvěma početními výkony

- užívá závorky

- řeší slovní úlohy n krát více, n krát méně

Náplň učiva pro II. ročník v oblasti “ Číslo a početní operace“

- číselný obor 0 – 100

- číselná řada, počítání po 10, po jedné do 100

- číselná osa

- porovnávání čísel

- zaokrouhlování čísel na 10

- sčítání a odčítání v oboru do 100

- sčítání a odčítání násobků 10

- sčítání a odčítání s přechodem přes 10

- příklady se závorkami

- slovní úlohy na porovnávání čísel

- slovní úlohy na sčítání a odčítání

- násobek,řady násobků daného čísla

- činitel, záměna činitelů

- násobení a dělení v oboru násobilek 2,3,4,5

- násobení, dělení čísly 0 a 1

- slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek

- slovní úlohy se vztahy n krát více, n krát méně

- kombinatorické úlohy

Závislosti, vztahy a práce s daty

- žák se orientuje v čase

- zná časové jednotky – hodina, minuta, sekunda

- doplňuje tabulky, grafy, diagramy

- čte časové údaje na různých typech hodin

Náplň učiva pro II. ročník v oblasti “ Závislosti, vztahy a práce s daty“

- den -24 hodin, hodina – 60 minut, minuta – 60 sekund

- čtení údajů na hodinách včetně digitálních

- sledování závislostí na čase – teplota, časové úseky v režimu dne

- práce s diagramy, grafy, tabulkami

Geometrie v rovině a prostoru

- žák kreslí křivé a rovné čáry

- odhaduje délku úsečky na cm a dm

- měří délku úsečky na cm

- poznává geometrická tělesa

- modeluje tělesa

- zná rovinné útvary

Náplň učiva pro II. ročník v oblasti “ Geometrie v rovině a prostoru“

- křivá a rovná čára

- lomená čára

- úsečka

- rýsování úseček

- porovnávání úseček pomocí papíru

- délka úsečky

- měření úsečky

- shodnost úseček

- jednotky délky – cm, dm, m

- označení bodů úseček

- tělesa – krychle, kvádr, válec, kužel, koule

- modelování těles

- užití stavebnic pro stavby z geometrických útvarů a těles

- zajímavé úlohy , čtvercová síť

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka pro druhý ročník

Vyučovací předmět Prvouka navazuje a především rozšiřuje náplň učiva z I. ročníku. Využívá tak získaných znalostí a zkušeností žáků pojmenovávat věci, jevy, děje a jejich vzájemné vztahy. Vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací, propojení s reálným životem, osobní příklad dospělých je pro děti velkou pomocí ve zvládání různých situací a při upevňování pracovních či režimových návyků.

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova prochází předmětem Prvouka ve dvou rovinách :

V osobnostním rozvoji – konkrétně v části sebepoznání a sebepojetí

V sociálním rozvoji – konkrétně v části poznávací schopnosti a mezilidské vztahy

Proto je Osobností a sociální výchova ve II. ročníku postavena na projektu „ Já a moje třída“.

Vychází ze vzájemného poznávání se ve skupině či třídě, snaží se o dobré vztahy a chování, o pohled na svět očima druhého, o respekt vůči odlišnostem ve skupině, o pomoc a podporu při řešení některých třídních problémů. Stejně jako v první třídě, je i tady obor Člověk a jeho svět, jehož součástí Prvouka je, začleněn do 5 tematických okruhů:

Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás

Lidé a čas

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho zdraví

Náplň učiva pro II. ročník v oblasti “ Místo, kde žijeme “

- začíná škola – budova školy, prostory budovy, vybavení, chováni v budově školy

- cestou do školy – umět popsat cestu do školy, všímat si dopravních značek

- domov – rodina, byt, bydliště, příbuzenské vztahy, povinnosti členů rodiny

- naše obec – rozdíl města a vesnice, dopravní ruch, značky, dominanty obce

Náplň učiva pro II. ročník v oblasti “ Lidé kolem nás “

- vše o rodině – vztahy, postavení jedince v rodině, povinnosti členů rodiny, nejbližší příbuzenstvo, mezigenerační vztahy

- práce dospělých – druhy povolání a jejich pracovní činnosti , práce duševní a fyzická, každá práce je důležitá

- trávení volného času po pracovní době – nárok na odpočinek, dovolená, seznamování se s jinými lidmi, pozorování cizích lidí, jejich zvyklostí, oblékání, vzhledu, rasové odlišnosti

Náplň učiva pro II. ročník v oblasti “ Lidé a čas “

- rok – dny – týdny – měsíce – roční období

- měsíce – roční kalendář

- týden – pracovní dny, volné dny, vyjmenovat dny v týdnu

- hodiny – celá, půl, čtvrt, třičtvrtě hodiny, hodiny digitální a ručičkové

- vánoce a velikonoce

- významné dny v roce – státní svátky a významné dny

- poznávání lidských činností – příprava k volbě povolání

Náplň učiva pro II. ročník v oblasti “ Rozmanitost přírody “

- začíná podzim – počasí, podzim na zahradě, na poli, v lese, sklizeň ovoce a zeleniny

- poznat rozdíl mezi rostlinou a dřevinou, vyjmenovat části stromů a části rostlin

- příroda v zimě – zvířata v zimě – stopy, krmení, krmítko, krmelec, Mikuláš, Vánoce

- domácí zvířata – zvířata hospodářská a zvířata volně žijící

- jaro – znaky jara – stromy listnaté , jehličnaté, schody, rozdíly, zvířata na jaře, mláďata, rostliny na jaře, rozdíl mezi zahradou a polem

- začíná léto – charakteristika léta, porovnávání s ostatními ročními obdobími, léto v přírodě, v lese, na louce, u rybníka, na poli, sklizeň obilí, rostliny v létě, živočichové v létě, prázdniny, trávení volného času

Náplň učiva pro II. ročník v oblasti “ Člověk a jeho zdraví “

- čistota – půl zdraví – péče o svoje tělo, čistota prostředí, ve kterém žiji ( doma, ve škole, úklid)

- nemoc – druhy běžných dětských nemocí – v ordinaci, domácí léčení, lékárnička, znalost čísel 150, 155, 158

- správné stravovací návyky – strava živočišná, rostlinná , sestavení jídelníčku, sportovní aktivity, zdravá strava

- životní prostředí – odkládání odpadků, třídění odpadu, zamořování ovzduší

- vztah člověka k přírodě – ochrana přírody jako takové, vznik chráněných krajinných oblastí a přírodních rezervací (Boubín, KRNAP)

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk pro třetí ročník

Vyučovací předmět Český jazyk se skládá z Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy, Literární výchovy a písemného projevu. Tímto předmětem bude prolínat průřezové

téma Výchova demokratického občana v oblasti Občanská společnost a škola na téma Já a škola.V učebních osnovách Českého jazyka se promítne i průřezové téma Mediální výchovy v oblasti Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a práci v realizačním týmu.

Komunikační a slohová výchova / Literární výchova , Čtenářské dovednosti /

- žák čte plynule věty a souvětí

- čte umělecké, populární a naučné texty z důrazem na upevňování čtenářských dovedností

- žák ovládá hlasité a tiché čtení textu

- čte s porozuměním

- orientuje se v textu

- vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu

- chápe četbu jako zdroj informací o světě a o sobě

- vypráví pohádky, přednáší básně, domýšlí příběhy, dramatizuje

- seznamuje se s pověstmi místními nebo regionálními

Komunikační a slohová výchova pro III. ročník – náplň učiva /Literární výchova, Čtenářské dovednosti /

- plynulé čtení jednoduchých vět a souvětí

- žák čte s porozuměním

- čtení chápe jako rozvoj informací

- provádí rozbor textu

- dovede text interpretovat

- vypráví pohádky a povídky

- přednáší básně nebo krátké úryvky

- snaží se odhalit podstatu příběhu a jeho smysl

- charakterizuje hlavní postavy

- seznámí se s poezií – báseň s dějem, přirovnáním

- próza – pověst, povídka – postava, děj, prostředí

- divadlo – dějství, herec

- literatura umělecká a věcná

- skutečnost a její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie

- ilustrace a ilustrátor

- žák ovládá některé autory dětských knížek, básní /např. J. Žáček, O. Sekora, J. Lada /

Komunikační a slohová výchova / Sloh a písemný projev /

- žák vede dialog na základě obrazového materiálu

- ovládá komunikační pravidla / oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí, zdvořilé vystupování /

- dovede pojmenovat předměty a děje

- dovede požádat o informaci a poskytnout stručnou a jasnou informaci

- při vyprávění či popisu využívá jednoduché osnovy

- žák píše podle normy – dodržuje výšku, sklon a tvar písmen

- píše čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě

- provádí kontrolu vlastního písemného projevu

- vyjadřuje se v jednoduchých formách psaného projevu

- čte a píše římské číslice

- dbá na celkovou úpravu písemného projevu

Komunikační a slohová výchova pro III. ročník – náplň učiva / Sloh a písemný projev /

- žák vypráví podle obrázkové osnovy

- osvojuje si formy společenského styku

- vypráví podle osnovy, sestavuje osnovu a dělí text podle osnovy

- seznamuje se s popisem postupu práce

- sestavuje a píše inzerát

- vymyslí jednoduché sdělení

- ví co je časová posloupnost děje

- při vyjadřování používá synonyma

- vypravuje na základě vlastních zkušeností

- při psaní používá správných tvarů, výšky a sklonu písma

- dbá na úpravu svého písemného projevu

- dodržuje skladbu a tvorbu vět

- píše číslice a tiskací písmena

- snaží se o úhledný a bezchybný písemný projev

- kontroluje písemný projev

- vyplňuje poštovní formuláře

Jazyková výchova

- žák správně píše a zdůvodňuje párové souhlásky

- užívá velká písmena v typických případech vlastních jmen, osob, zvířat a místních pojmenování

- umí vyhledávat a zařazovat slova dle abecedního pořádku

- porovnává významy slov a třídí je

- odůvodňuje a píše správné i/y ve vyjmenovaných slovech

- rozlišuje slovní druhy

- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen, sloves

- spojuje věty do jednotlivých souvětí vhodnými spojkami nebo spojovacími výrazy

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího

Jazyková výchova – náplň učiva pro III. ročník

- tvrdé a měkké souhlásky

- psaní ú,ů, u

- slovní přízvuk

- psaní a vyslovování předložek

- skupiny bě, pě, vě, mě

- párové souhlásky uprostřed a na konci slov

- slova se znělou souhláskou na konci

- vlastní jména osob, zvířat, věcí

- abecední řazení slov

- vyhledávání slov v abecedních seznamech

- pamětné ovládání abecedy

- třídění slov podle významu

- významové okruhy

- slova mnohoznačná, jednoznačná, protikladná, synonyma, slova citově zabarvená, slova spisovná a nespisovná, slova příbuzná

- vyjmenovaná slova po b, l, m , p, s, v , z

- poznávání a rozlišování slovních druhů

- ohebné a neohebné slovní druhy

- skloňování podstatných jmen

- rozlišování čísla jednotného a množného

- rozlišování rodu mužského, ženského, středního

- pojmenování děje, tvary sloves, určování osoby, čísla, času, časování sloves v čase přítomném, minulém, budoucím, infinitiv sloves

- věta jednoduchá, její stavba, určování vět v souvětí, spojování vět v souvětí, dokončování souvětí

- spojky a spojovací výrazy

- závěrečné opakování učiva

Školní výstupy v oblasti Komunikační a slohové výchovy za I. období / I. – III. ročník ZŠ /:

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

- zvládat základní hygienické návyky, spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu

- dodržovat správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev

- převádět slova z mluvené do psané podoby

- dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov

- píše věčně i formálně správně jednoduchá sdělení

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Školní výstupy v oblasti Jazykové výchovy za I. období / I. – III. ročník ZŠ / :

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

- porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná

- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen, sloves

- spojuje věty do jednodušších souvětí, vhodnými spojkami a spojovacími výrazy

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího

- odůvodňuje a píše správně i x y, po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách, ve vyjmenovaných slovech , dě, tě , ně, ú, ů , bě, pě, vě, mě

- velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Školní výstupy v oblasti Literární výchovy v I. období / I. – III. ročník / :

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a svých schopností

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V ČJ I. – III. ROČNÍKU

- pravidelná individuální péče s ohledem na spec. vzdělávací potřeby

- respektování pracovního tempa

- ověřování znalostí a dovedností ústně, formou doplňovacích cvičení

- omezení psaní diktátů, kratší písemné texty

- čtení kratších textů a kontrola porozumění

- využití formy vypravování a dialogu

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V ČJ I. – III. ROČNÍKU

- zadávání složitějších úkolů, práce ve dvojicích a ve skupinách

- podpora seberealizace, vlastní tvorba – např. literární projekty, vydávání třídního časopisu apod.

- asistence při práci se slabšími dětmi

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Matematika pro III. ročník

Matematiku ve třetím ročníku dělíme na 3 oblasti:

- číslo a početní operace

- závislosti , vztahy a práce s daty

- geometrie v rovině a prostoru

Číslo a početní operace

- žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném oboru

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla

- zobrazí číslo na číselné ose

- provádí zpaměti jednoduché početní operace

- řeší a tvoří slovní úlohy , ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

Náplň učiva pro III. ročník v oblasti „Číslo a početní operace“

- číselný obor 0 – 1 000

- počítání po deseti, stu , po jednotkách

- zápis čísel trojciferných

- porovnávání čísel, číselná osa

- zaokrouhlování na 10, 100

- rozklad čísla v desítkové soustavě

- součet a rozdíl čísel

- sčítání a odčítání čísel s přechodem i bez přechodu násobků 100

- písemné sčítání a odčítání

- záměna sčítanců, kontrola výsledků

- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odečítání

- vytvářet konkrétní soubory s daným počtem prvků do 1 000

- násobilka 6,7,8,9

- automatizace dělení v oboru násobilek

- určovat neúplný podíl a zbytek

- užívat násobení a dělení při řešení praktických úloh

- pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo obor násobilek

- násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel

- počítání se závorkami

- řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními výkony

- řešit slovní úlohy vedoucí k užití vztahů n x více, n x méně

Náplň učiva pro III. ročník v oblasti „ Závislosti, vztahy a práce s daty“

- žák se orientuje v čase / hodina, minuta, sekunda, den, týden,měsíc, rok /

- doplňuje tabulky, schémata, grafy

- zná posloupnost čísel do 1 000

- modeluje různé situace

- ovládá jednotky délky a jejich převody – km, m, cm, dm, mm

- zná jednotky času a základní jednotky hmotnosti

Náplň učiva pro III. ročník v oblasti „ Geometrie v rovině a prostoru “

- žák rýsuje úsečku s přesností na mm

- porovnává a odhaduje délky úseček a vzdáleností

- rýsuje přímky a polopřímky

- ví , co je vzájemná poloha dvou přímek / rovnoběžky, různoběžky, průsečík dvou různoběžek /

- kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti

- rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník – měří jejich délky

- jednotky délky

- určuje obvod jednoduchého obrazce sečtením délek jeho stran

- modeluje a znázorňuje různé situace

- používání stavebnic

- seznamuje se s kružnicí, se středem kružnice a rýsováním kružnice

Školní výstupy v oblasti „Číslo a početní operace“ za I. období / I. – III. ročník / :

- používá přirozená čísla

- k modelování situací počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

- čte , zapisuje, porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

- užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose

- provádí zpaměti jednoduché početní operace, s přirozenými čísly

- řeší a tvoří úlohy ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

- zaokrouhluje na desítky a stovky

- provádí písemné sčítání a odčítání čísel

Školní výstupy v oblasti „Závislosti , vztahy a práce s daty“ za I. období / I. – III. ročník / :

- orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času, čte časové údaje

- popisuje jednoduché závislosti z praktického života

- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel, grafy , diagramy

Školní výstupy v oblasti „Geometrie v rovině, v prostoru“ za I. období / I. – III.ročník / :

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary

- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky, rýsuje úsečku

- rozezná a modeluje jednoduché, souměrné útvary v rovině

- určuje obvod jednoduchého obrazce sečtením délek jeho stran

- rýsuje a poznává přímky

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V MAT. I. – III. ROČNÍKU

- zadávání úkolů rozvíjejících oslabené schopnosti dítěte

- využívání pomůcek, pracovních listů dle potřeb žáka

- zadávat obtížnost úkolů tak, aby jejich splnění přinášelo motivaci pro další práci

- uplatnit opakovaný individuální výklad učiva

- pokud je potřeba, využít k výuce asistenta

- hodnotit znalost základního učiva, respektovat pracovní tempo

- kontrolovat porozumění zadávání úkolů

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V MAT. I. – III. ROČNÍKU

- práce se složitějšími úkoly, vymýšlení alternativních způsobů řešení

- práce ve skupinách

- projektové vyučování

- podpora představivosti a abstraktního myšlení

- kvízy, křížovky, rébusy

- pomoc slabším dětem

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Prvouka pro III. ročník

Náplň učiva třetího ročníku v Prvouce navazuje na znalosti a zkušenosti získané v první a druhé třídě. Stávající poznatky rozšiřuje o nová témata a žák tak získává prvotní ucelený obraz

o svém nejbližším okolí. Proto také průřezovým tématem tohoto předmětu je Osobnostní a sociální výchova v oblasti Sociálního rozvoje na téma Komunikace v části „Já a škola“ a v oblasti Morálního rozvoje na téma Řešení problému a rozhodované dovednosti v části „Já a škola“. „Já a škola“ se promítne i do průřezového tématu Výchovy demokratického občana v části občanská společnost a škola. V tomto předmětu se žáci učí o svém nejbližším okolí, o vzájemných vztazích , o způsobu života , což je průřezové téma Enviromentální výchova v oblasti Základní podmínky života.

Předmět Prvouka je součástí oboru Člověk a jeho svět a je stejně jako v prvním a druhém ročníku rozčleněn do pěti tematických okruhů:

Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás

Lidé a čas

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho zdraví

Prvouka III. ročník – náplň učiva v oblasti „Místo, kde žijeme“

- krajina kolem nás – mapa, určování světových stran, určování světových stran podle buzoly, kompasu, pojmy úpatí, úbočí, obzor

- typy krajiny v ČR – Česká republika – hlavní město, toky /Vltava, Labe/ , horní tok, střední tok, dolní tok, pramen, sousední státy ČR, státní symboly ČR, nadmořská výška, nížina, vysočina, hornatina, velehory, hory, orientace na mapě podle barev

- naše obec a náš kraj – typ krajiny, oblast průmyslu, zemědělství, začlenění oblasti do kraje, okresního města, minulost, současnost obce, dopravní síť, významné budovy, …

Prvouka III. ročník – náplň učiva v oblasti „Lidé kolem nás“

- člověk / pán tvorstva ? / – rodinné soužití, otec, matka, druh, družka, sestra, příbuzní, novorozenec, batole …opakování z prvního a druhé ročníku

- člověk / jako součást přírody / - nejvyšší stupeň vývoje živé přírody, mezilidské vztahy, komunikace, sdružování lidí do zájmových spolků, člověk jedinec x společnost – lidská rozmanitost /rasy/

Prvouka III. ročník – náplň učiva v oblasti „Lidé a čas“

- naše země v dávných dobách – pověst o Čechovi, Krokovi, Přemyslovi a Libuši a o Horymírovi

- lidské výtvory – minulost x současnost

- příroda živá x neživá – využití surovin

- látky vyrobené lidmi – vlastnosti látek, výskyt látek v přírodě, skupenství pevné, kapalné, plynné

- lidé a technika – minulost x současnost, lidské vynálezy – parní stroj, spalovací motory, objevení elektřiny, měření času, teploty, vynález penicilínu …

- vědecko-technický pokrok – například mobilní telefony , PC, raketa, … - různá povolání a lidské činnosti

Prvouka III. ročník – náplň učiva v oblasti „ Rozmanitost přírody“

- život na Zemi – Měsíc, Slunce, Země – sluneční soustava

- neživá příroda – proudění vzduchu, složení vzduchu, oběh vody v přírodě

- horniny, nerosty, jejich rozdíly a příklady

- půda – její vznik a význam

- život v přírodě – dřeviny, byliny, ovoce, zelenina, stromy – různé druhy a jejich využití

- zvířata – obratlovci, bezobratlí, jejich znaky a zástupci jednotlivých skupin

- rostliny – obilí, okopaniny, luštěniny – využití

- louka, les, rybník – rostliny, zvířectvo, houby, využití těchto lokalit , zástupci jednotlivých druhů rostlin a zvířectva žijících v těchto lokalitách

Prvouka III. ročník – náplň učiva v oblasti „Člověk a jeho zdraví“

- lidské tělo – kostra, svalstvo, vývoj malého dítěte od novorozence po dospělost

- vnitřní orgány a jejich funkce – orgánové soustavy /trávicí,dýchací…/

- rozdíl mezi pohlavím – muž, žena, pohlavní orgány

Školní výstup v oblasti „Místo, kde žijeme“ za I. období /I. – III. ročník / :

- zvládnout orientaci v okolí školy a v okolí svého bydliště/vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy/

- popsat a zvládnout cestu do školy

- znát nejvýznamnější místa v okolí školy, vodní toky

- znát adresu školy, bydliště, telefonní spojení na rodiče

- znát profesi svých rodičů

- umět pojmenovat části obce, nebo města

- umět světové strany, určit je na mapě

- začlenit svojí obec nebo město do příslušného kraje a obslužného centra ČR

- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty

Školní výstup v oblasti „Lidé kolem nás“ – za I. období / I.-III. ročník / :

- znát role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišovat blízké příbuzenské vztahy

- mít osvojené základy společenského chování

- tolerovat odlišnosti spolužáků

- pojmenovat běžná povolání a pracovní činnosti

- vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi

- učit se řešit konfliktní situace

Školní výstupy v oblasti „Lidé a čas“ za I. období - / I.- III. ročník / :

- zvládnout jednoduchou orientaci v čase, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti, budoucnosti

- určit čas podle hodin a kalendáře /dny v týdnu, roční období/

- znát rozvržení svých denních činností /režim dne/

- poznávat různé lidské činnosti

- pojmenuje kulturní či historické památky, významné události regionů, interpretuje některé pověsti a báje spjaté s místem, v němž žije

- mít základní poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti o zvycích a o práci lidí

Školní výstupy v oblasti „Rozmanitost přírody „ – za I. období / I. – III. ročník / :

- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Školní výstupy v oblasti „ Člověk a jeho zdraví“ za 1. období I. – III. ročník :

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně-preventivní návyky s využitím znalostí o lidském těle

- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své i jiných, chová se obezřetně k neznámým lidem

- dodržuje základní pravidla silničního provozu

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých v mimořádných situacích

- dokáže sdělit své zdravotní potíže a pocity, zvládne ošetření drobných poranění, zvládne sebeobsluhu – oblékání

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V PRV. I. – III. ROČNÍKU

- preferování formy rozhovoru, vypravování dle vlastní zkušenosti

- využití názorných pomůcek, pexeso, deskových her

- dokreslování obrázků, doplňování textu ve zkrácené podobě

- motivace a hledání souvislostí k jednotlivým tématům

- posilování sebevědomí formou soutěží a jednoduchých kvízů

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V PRV. I. – III. ROČNÍKU

- do výuky vkládat doplňující a rozšiřující učivo

- uplatňovat didaktické přístupy ke zpracovávání a tlumočení učiva

- samostatná práce v hodinách, alternativní domácí úkoly

- využití encyklopedií, podpora zpracovávání vlastních projektů

 

Cizí jazyk

Multikulturní výchova pomáhá žákům vytvářet postoje tolerance a respektu, podílí se na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám, poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti.

Žák prostřednictvím této oblasti poznává význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a pochopení kultury daného státu. Žák třetího ročníku se seznamuje se základy

anglického jazyka formou psaného a mluveného projevu, poslechu, dramatizace, kresbou a jinými praktickými činnostmi.

 

Anglický jazyk III. ročník – náplň učiva Výstupy

Pravidla komunikace : Reálie:

- pozdravy - žák zná některé anglické svátky

- představování /Halloween, Vánoce, Velikonoce/

- poděkování - chápe rozdíly ve zvycích

Jednoduchá sdělení: Čtení:

- vyplnění jednoduchého dotazníku - vyhledá některé informace v textu

- vánoční, velikonoční přání - čte jednoduché věty obsahující

známá slova

Tematické okruhy: Psaní:

- škola - píše správně známá slova a jed-

- rodina noduché věty

- člověk - vyplní jednoduchý dotazník

- příroda – zvířata

- oblékání

- v restauraci

- zájmová činnost

- záliby

Slovní zásoba: Poslech:

- barvy - rozumí jednoduchým textům

- školní potřeby nahrávek i jazyku vyučujícího

- nábytek

- zvířata

- pozdravy

- hodnotící příd. jména

- části obličeje

- části těla

- členové rodiny

- oblečení

- jídlo

- zájmová činnost

- číslovky 1 – 20

- dny, měsíce

Gramatika:

- člen neurčitý a/an - má správnou výslovnost, používá

- člen určitý the známá slova

- otázka Is it a …? + krátká odpověď - seznámí se, představí se

- Já jsem I´m + příd. Jméno - počítá do 20

- On /Ona je He/She´s got - umí vyjádřit své pocity a nálady

- Have you got …? + krátká odpověď - mluví o tom, co má i nemá rád

- How many - určí, co je na obrázku

- I like / I don´t like - označí základní barvy

- Do you like …? Yes, I do. No, I don´t. - popíše lidské tělo

- Is/ Are there …? + odpověď

- abeceda

Výstupy ze 1.období / 3. ročník/ v oblasti řečových dovedností:

- žák rozumí jednouchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu / k dispozici vizuální podpora/

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V ANG. - III. ROČNÍK

- pojmenovávání údajů podle obrázků – správná výslovnost, opakování

- procvičovat poslech

- porozumět jednoduchým textům, jednoslovné odpovědi

- deskové hry, křížovky, pexesa

- výuku zaměřit na formu rozhovoru, písemné testy s kratším obsahem

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V ANG. – III. ROČNÍK

- zadávní složitějších úkolů – náročnější poslech, schopnost reprodukce poslechu /překlad/

- překlad textu z angličtiny do čj. a opačně – samostatná práce

- vyhledávání informací k danému tématu – knihy, časopisy, internet, zpracování projektů v aj.

- práce ve skupinách či dvojicích

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Výtvarná výchova, Hudební výchova pro I. – III. ročník

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova, Výtvarná výchova. Na prvním stupni se žáci seznamují s výrazovými prostředky hudebního a výtvarného umění, učí se s nimi tvořivě pracovat , užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebního umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako prostředku komunikace.Výtvarná výchova pracuje s vizuálně – obraznými znakovými systémy, které jsou nástrojem poznávání.V této etapě je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě vnímání a interpretaci, pracuje s pocity a vlastními prožitky a zkušenostmi žáka. Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvoji klíčových kompetencí tím, že vede žáka k chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti, jako neoddělitelné součásti lidské existence. Vede k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, vede k tvořivému přístupu ke světu, vede k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k různým jevům a vztahům ve světě.

V průběhu vyučovacího procesu v předmětu Hudební výchova se zaměříme na průřezové téma Osobností a sociální výchova – osobnostní rozvoj / v I. – 5. ročníku /. Více se soustředíme na oblast psychohygieny - budeme se je snažit motivovat k dovednosti pro pozitivní a dobrý vztah k sobě samému, k organizaci času , k dovednosti zvládání stresových situací a hledání pomoci při potížích. Osobností a sociální výchovu budeme uplatňovat i v předmětu výtvarná výchova / I. – 5 . ročník/. Zaměříme se na osobností rozvoj s důrazem na kreativitu. Budeme v dětech podporovat rozvoj základních rysů kreativity – např. pružnost nápadů, schopnost vidět věci jinak, tvořivost v mezilidských vztazích. Výtvarnou výchovou budou prolínat i další průřezová témata : Environmentální výchova v tematickém okruhu Vztah člověka k prostředí v I. – 5. ročníku

 

Mediální výchova ve III. ročníku Zš v tematickém okruhu Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

Předmět Výtvarná výchova – náplň učiva pro I. – III. ročník

Náplň je rozdělena do třech částí:

Rozvíjení smyslové citlivosti

Uplatňování subjektivity

Ověřování komunikačních účinků

Rozvíjení smyslové citlivosti

Prvky vizuálně obrazového vyjádření

- porovnávání vlastností barev a jejich výrazových možností /základní a doplňkové barvy/

- poznávání různých druhů , linií a jejich výrazových možností /vedení linie zhušťování, zřeďování čar/,

- poznávání vlastností plastických materiálů /pevnost ohebnost/

Uspořádání objektů do celků /na základě výraznosti, velikosti a postavení/

- modelování prostorových útvarů

 

3. Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly /rytmické řazení/

 

4. Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

- umělecká tvorba, film, televize, fotografie, reklama, elektronická média

 

5. Dekorativní a prostorové práce

Každý učitel volí konkrétní náměty dle vlastního výběru.

V této oblasti se využije průřezové téma Osobnostní a sociální výchova –osobnostní rozvoj / kreativita /.

Školní výstupy v oblasti rozvíjení smyslové citlivosti za I. období / I. – III. ročník /

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty/

- projevuje své vlastní životní zkušenosti,uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně barevná vyjádření

 

Uplatňování subjektivity / výtvarné vyjádření skutečnosti /

Prostředky pro vyjádření emocí,pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností

- manipulace s objekty, pohyb těla, umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby

 

Typy vizuálně obrazných vyjádření

- Jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, comics

 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením

- hledisko jejich vnímání /vizuální, statické, dynamické/

- hledisko jejich motivace /fantazijní, založené na smyslovém vnímání/

 

Každý učitel volí konkrétní náměty dle vlastního výběru.

 

Využijeme environmentální výchovy – vztahu člověka k prostředí /realizace na tématech Naše obec, Země,Třídění odpadu, Čistota obce, Boj proti kouření, Den Země,Hasiči apod…/

 

Školní výstupy I. období – uplatňování subjektivity – I. – III. ročník

- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

- uvědoměle zachází s některými prostředky a materiály, ovládá základní technické dovednosti, užívá důležité pojmy, týkající se výtvarné formy, výtvarných materiálů a technik

- organizuje vlastní výtvarnou práci

- poznává rozdíly ve výtvarném vyjádření malířů, zvláště ilustrátorů dětských knih

 

Ověřování komunikačních účinků

1. Osobní postoje v komunikaci , jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

- komunikace se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin v nichž se pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby, podle vlastních schopností a zaměření

Proměny komunikačního obsahu

- záměry tvorby a proměny obsahu vlastních obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Výtvarné umění a životní prostředí

- výstavy, galerie, besedy

Každý učitel volí konkrétní náměty dle vlastního výběru.

 

V tomto bodu se využije Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality / reklama, pozvánky, různá sdělení, plakáty/ a práce v realizačním týmu /produktivní činnosti/ - tvorba nástěnek, výzdoba školy, soutěže.

 

Školní výstupy I. období I. – III. ročník v oblasti Ověřování komunikačních účinků:

- poznává krásy přírody

- využívá výtvarné prostředky a materiály

- kreslí uhlem, tužkou, tuší, křídou…

- maluje vodovou, temperovou barvou

- kombinuje koláž, dotváření a přírodní materiály

- modeluje např. modelína,modurit, těsto

 

Předmět Hudební výchova – náplň učiva pro I. – III. ročník

Náplň učiva je rozdělena do těchto oblastí:

Vokální činnosti
Instrumentální činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Poslechové činnosti /hudební teorie/

Obsah učiva pro I. – III. ročník v oblasti Vokální činnosti

- uvolněně zpívá se správným dýcháním a výslovností

- rozvíjení hlasového tónu

- vokální a instrumentální hry

- rytmizace a melodizace slov, slovních spojení

- seznámení a nácvik jednoduchého dvojhlasu a kánonu

- taktování na 2 a 3 doby

- vokální a instrumentální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou

- vokální a instrumentální hry s doplňováním a obměňováním melodizace textu

 

Obsah učiva pro I . – III. ročník v oblasti Instrumentální činnosti

- hra jednoduchých doprovodů na rytmické nástroje

- zdokonalování doprovodů, rytmické doprovody ve 2/4,3/4 taktu

- hra jednoduchých rytmických doprovodů

 

Obsah učiva pro I. – III. ročník v oblasti Hudebně pohybových činností

- pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad, chůze, pochod

- jednoduché taneční hry

- pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie

- pohybové vyjádření tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z hudby

- poskočný krok, kvapík, jednouché lidové tance

- dvoudobá chůze, přísuvný krok, vyjádření hudební nálady

- taneční hry se zpěvem

 

Obsah učiva pro I. – III. ročník v oblasti Poslechové činnosti /hudební teorie/

- umělé a lidové písně

- poznávání hudebních nástrojů /trubka, klarinet, kontrabas …/

- u vokální hudby rozlišovat zvuky, tóny, hlasy

- seznámení s hymnou České republiky

- odlišení hudby určené k slavnostním příležitostem od hudby populární

- výběr skladeb přiměřeně věku dětí dle výběru učitele

- zvuk – tón . tón dlouhý – tón krátký . silně – slabě . hlas mužský , ženský , dětský

- melodie stoupající, klesající

- notová osnova, houslový klíč, repetice, noty, dynamika, tempo pomalé , rychlé,

- poznávání a užívání orffových hudebních nástrojů

- rozeznávat hudební nástroje:bicí, smyčcové, dechové

- stupnice – melodie vzestupná, sestupná

- noty a pomlky půlové, osminové

- taktování dvoudobého taktu

- solmizační slabiky

- hudební otázka a odpověď

- seznámení se skladateli, např. B. Smetana, L. Janáček, A. Dvořák, B. Martinů

- orchestr – sólo, předehra, mezihra, dohra

- zápis not do notové osnovy

- nota celá, půlová pomlka, takt ¾, polka, valčík, menuet, fanfára

- notopis / C1 – G1/

 

Všemi těmito oblastmi bude procházet průřezové téma Osobností a sociální výchova – osobnostní rozvoj se zaměřením na psychohygienu ve všech třídách I. – III. ročníku. Možnost využití v poslechových skladbách, v tanečním ztvárnění hudby, vhodné využít v relaxačních cvičeních, k pozitivnímu naladění a uvolnění mysli. Při výběru nácviku písní či poslechových skladeb bude učiteli vodítkem učebnice Hudební výchovy z nakladatelství SPN, případně vybere písně a skladby dle vlastního zájmu či zájmu dítěte.

 

Školní výstup I. období I. – III. ročník Hudební výchova:

- zpívá na základě svých dispozic, intonačně čistě a rytmicky správně v jednohlase, dodržuje hlasovou hygienu

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

- využívá jednoduché nástroje k doprovodné hře

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje tempo, dynamiku, směr melodie

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální , instrumentální

- zvládá jednoduché pohybové hry a lidové tance

- rozlišuje vzestupnou a sestupnou melodii

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI V HV A VV I. – III. ROČNÍK

- znalost základních výrazových prostředků hudebního a výtvarného umění

- vyjádření svých pocitů, prožitků a zkušeností formou kresby, malby, pohybem, zachycení rytmu

- pracovat s plastickými materiály – zlepšení motoriky

- podporovat fantazii žáka – individuální činnost – skupinová práce

- seberealizace formou hry na hudební nástroj

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V HV A VV I. – III. ROČNÍK

- rozvíjet přirozené schopnosti v oblasti výtvarné a hudební výchovy – výuka v blocích

- individuální a skupinové projekty

- nové hudební styly a výtvarné techniky – získávání informací z knih, internetu, apod.

- vlastní tvorba výtvarných a hudebních děl

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Praktické činnosti pro I. – III. ročník

Vyučovací předmět Praktické činnosti je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Tato oblast je rozdělena na 4 tematické okruhy:

Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů

Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Zaměřuje se na praktické, pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a společnosti. Vzdělávací oblast vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu výsledků práce,k organizaci plánování práce a k užívání vhodných nástrojů , nářadí a pomůcek při práci , posiluje tvořivost, vede k poznávání okolního světa, chápe práci a pracovní činnost jako příležitost k seberealizaci a k rozvíjení myšlení.

S náplní učiva Praktických činností bude propojeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj se zaměřením na kreativitu, jejíž prvky se využijí ve 4 výše zmíněných částech.

Průřezová téma Multikulturní výchova bude zastoupena v oblasti lidských vztahů, kde se budeme snažit v dětech rozvíjet tolerantnost vůči jiným osobám bez ohledu na jejich kulturní, sociální a náboženské myšlení.

Průřezové téma Mediální výchova uplatníme v Praktických činnostech při práci v realizačních týmech – např. při tvorbě nástěnek, výzdobě školy apod.

 

Náplň učiva předmětu Praktické činnosti pro I. – III. ročník v oblasti „Práce s drobným materiálem“

- žák poznává vlastnosti tradičních i netradičním materiálů /přírodniny, modelovací hmotu, papír a karton, textil, drát, fólie a jiné/

- žák si osvojuje jednoduché pracovní operace a postupy, vytváří si návyky k organizování a plánování práce

- učí se ovládat a používat pracovní nástroje a pomůcky

- žák vytváří podle slovního návodu nebo předlohy z daných materiálů jednoduché výrobky rozvíjející jeho fantazii a zručnost

- žák poznává některé lidové zvyky, tradice a řemesla /tkaní, drhání, batikování, modrotisk, pečivo, kraslice, práce se slámou, kukuřičným šustím, lýkem a jiné/, některou z technik si může vyzkoušet

- žák při všech činnostech dodržuje hygienu a bezpečnost práce

 

V této části můžeme uplatnit Multikulturní výchovu v oblasti lidských vztahů formou výroby různých dárků, přáníček.

 

Školní výstupy za I. období I. – III. ročník v oblasti“Práce s drobným materiálem“

- žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z netradičních i tradičních materiálů

- pracuje podle slovního návodu a předlohy

 

Náplň učiva předmětu Praktické činnosti pro I. – III. ročník v oblasti „Konstrukčních činností“

- žák se učí pracovat s jednoduchými dostupnými stavebnicemi podle ústního návodu, předlohy, později podle pracovního postupu, návodu

- učí se vytvářet vlastní plošné i prostorové kompozice ze stavebnicových prvků a volného materiálu /rozvíjení fantazie/

- žák dodržuje bezpečnost a hygienu práce

 

Při konstrukčních činnostech může žák uplatnit Osobnostní a sociální výchovu. Zde může využít vlastní fantazii, různé nápady, originalitu, tvořivost - prvek kreativity.

 

Školní výstupy za I. období pro I. – III. ročník v oblasti „ Konstrukční činnosti“

- žák zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

 

Náplň učiva Praktické činnosti pro I. – III. ročník v oblasti „ Pěstitelské práce“

- žák se učí pořizovat přírodu a hodnotit výsledky svého pozorování

- ošetřovat pokojové rostliny /zalévání , kypření, rosení , hnojení/

- pěstovat některé plodiny /hrách, ředkvičky, kořenová zelenina/

- upravovat půdu před setím a sázením

- sít, sázet, ošetřovat pěstované rostliny během vegetace, jednotit, sklízet

- správně zacházet s pracovním nářadím

- exkurze do zahradnictví, sadu, na pole – podle možností

- udržovat pořádek na pracovním místě a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce

 

Školní výstupy za I. období pro I. – III. ročník v oblasti“ Pěstitelské práce“

- žák provádí pozorování přírody

- zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

- pečuje o nenáročné rostliny

 

Náplň učiva Praktické činnosti pro I. – III. ročník v oblasti „ Příprava pokrmů“

- žáci se učí upravit stůl pro běžné každodenní stolování – jednoduché prostírání

- umět se u stolu chovat

- připravit jednoduchý nápoj nebo pohoštění ze studené kuchyně

- dodržovat bezpečnost a hygienu práce

 

V tomto oddíle mohou žáci využít práci v realizačním týmu prostřednictvím sestavování jídelních lístků , výroby pokrmů, vytváření pozvánek.

V oblasti přípravy pokrmů se tím využije průřezové téma Mediální výchova v části produktivní činnosti.

 

Školní výstupy za I. období za I. – III. ročník v oblasti“ Příprava pokrmů“

- žák připraví tabuli pro jednoduché stolování

- chová se při stolování vhodně

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI V PČ I. – III. ROČNÍK

- posilování motoriky rukou (drhání, batikování, práce se slámou..)

- prostorové vidění – práce se stavebnicí, fantazie žáka

- vycházky do přírody, práce na zahradě, ošetřování pokojových rostlin

- výroba jednoduchého pokrmu – posilování zodpovědnosti nad svěřeným úkolem, vyhodnocování díla

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V PČ I. – III. ROČNÍK

- vlastní tvorba – plán města, parku…

- práce s rozmanitými materiály – výstavky výrobků

- tvorba projektů ve dvojicích

- vyhledávání informací, např. stavební slohy a jejich zástupci

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Tělesná výchova pro I. – III. ročník

Vyučovací předmět Tělesná výchova patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tento obor směřuje na jedné straně k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.Žáci si upevňují hygienické, stravovací , pracovní i jiné zdravotně-preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenním životě.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je předmět Tělesná výchova velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj v oblasti seberegulace a sebeorganizace. Žák reguluje vlastní jednání i prožitky, svoji vůli , organizuje vlastní čas, plánuje si učení a provádí sebekontrolu.

Toto průřezové téma bude prolínat všemi částmi náplně učiva Tělesné výchovy:

Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Činnosti podporující pohybové učení

 

Náplň učiva Tělesná výchova pro I. – III. ročník v části „Činnosti ovlivňující zdraví“

- význam pohybu pro zdraví /pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu/

- příprava organismu / příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži/

- zdravotně zaměřené činnosti /správné držení těla, průpravná a relaxační cvičení/

- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu

- hygiena při tělesné výchově / vhodné oblečení a obutí/

- bezpečnost při pohybových činnostech / bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc při drobném poranění/

 

Náplň učiva Tělesná výchova pro I. – III. ročník v části „Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností“

- pohybové hry /základní pojmy osvojovaných her a používaného náčiní, využití hraček , bezpečnost při různých druzích her a využití předmětů denní potřeby k pohybovým aktivitám/, základní organizační povely pro realizaci her, základní pravidla osvojování her, umět pohybově vyjádřit předmět, bytost, tvar, náladu

- základy gymnastiky /průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí – kotoul vpřed a vzad, skok prostý odrazem snožmo s trampolíny, výskok do sporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem s trampolíny, nácvik odrazu z můstku,chůze bez dopomoci na kladině/

- rytmické a kondiční cvičení pro děti / kondiční cvičení s hudbou, nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance/

- základy atletiky / běh, běh rychlý, vytrvalostní, skok do dálky nebo výšky, hod kriketovým míčkem, startovní povely/

- základy sportovních her / manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním, základy bezpečnosti a hygieny, spolupráce ve hře, utkání podle zjednodušených pravidel/

- průpravná cvičení / správné držení těla, protahovací a napínací cvičení, rychlostně-silová cvičení – cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a pohybové obratnosti, cvičení dechová, cvičení kompenzační, cvičení vyrovnávací/

- turistika a pobyt v přírodě / chování a ochrana přírody, dopravní a turistické značky, orientace v přírodě podle přírodních úkazů, chůze a běh po vyznačené trase, základní dovednosti spojené s tábořením, ošetření drobných poranění , stravování a pitný režim na turistických akcích, vhodné oblečení, obsah batohu, základní zásady bezpečnosti a hygieny při turistice/

- plavání / hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí , základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob, plavecká technika, prvky sebezáchrany, pomoc tonoucímu/

- zimní sportování / bruslení, hry ve sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích, sáňkování/

 

Náplň učiva tělesná výchova pro I. – III. ročník v části „Činnosti podporující pohybové učení“

- komunikace v Tv – základní organizace prostoru a činností v běžném prostředí

- zásady jednání a chování, hra fair play , olympijské ideály a symboly

- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – různé hry, závody, soutěže

- měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové testy

- zdroje informací o pohybových činnostech

 

Školní výstupy za I. období I. – III. ročník v předmětu Tělesná výchova

- žák spojuje pravidelnou, každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině. Usiluje o jejich zlepšení

- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI V TV I. – III. ROČNÍK

- respektovat pohybové možnosti a schopnosti žáků při provádění jednotlivých cviků

- nenutit je do výkonu, ponechat určitou volnost, míru dobrovolnosti při cvičení

- posilovat sebedůvěru a osobnost kladným hodnocením výkonu

- posilovat fyzickou zdatnost a odolnost, chůzí, během

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V TV I. – III. ROČNÍK

- pohybových schopností žáků využít ve školních a okresních soutěžích či olympiádách

- předcvičování cviků ostatním žákům – vzorové provedení

- tvorba vlastních pohybových sestav bez hudby a s hudbou

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk pro čtvrtý ročník

Vyučovací předmět Český jazyk se skládá z Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Tímto předmětem bude prolínat průřezové téma Mediální výchova v oblasti Kritického čtení a vnímání mediálních sdělení, Informační a komunikační technologie, Tvorby mediálního sdělení,Práce v realizačním týmu.

Komunikační a slohová výchova /písemný projev/

- žák se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení

- čte s porozuměním a kultivovaně píše

- mluví a rozhoduje se na základě přečteného nebo sluchového textu vztahujícího se k různým situacím

- texty analyzuje, kriticky posuzuje jejich obsah

 

Komunikační a slohová výchova pro IV. ročník – náplň učiva / písemný projev/

- zdokonaluje se ve čtení a práci s textem

- správně a plynule čte umělecké a populárně-naučné texty se správným přízvukem slovním i větným , s přirozenou intonací a správným frázováním

- uvědoměle a dostatečně rychle čte potichu

- snaží se o správnou recitaci

- reprodukuje obsah textu

- odlišuje verše od prózy

- hodnotí postavy literárního díla a určuje jejich vzájemné vztahy

- hovoří o knihách, divadle , rozhlasových a televizních pořadech

- stylizace a kompozice- využívá vhodných jazykových prostředků

- osnova, nadpis, členění projevu

- vypravování – dějové složky

- popis rostlin, zvířat, věcí, činností

- formy společenského styku – telegram, telefonování, sms zprávy, e-mail, reklama, inzerát, dopis, adresa, blahopřání – viz Mediální výchova

- charakteristika osob – pohádka, příběhy s dětskými hrdiny, ze života – maminka, tatínek

- doručenky, podací lístky – doporučený dopis, balík

- psaní adres, pohlednic, blahopřání, korespondenční lístek

- psaní dopisu s jednoduchým obsahem / pozvání, oznámení/

- formální úprava dopisu /úhlednost, čitelnost/

- písemné formy úředního styku /vyplňování tiskopisů/

- jednoduchá objednávka, přihláška

- písemné vyjádření vzkazu, informace

- kultura písemného vyjadřování / stručný zápis učebního textu, účelnost, stručnost, čitelnost/

- zápisy do sešitů, poznámky

- výpisy údajů ze slovníku

- popis postupu děje, činnosti apod….

 

Školní výstupy v oblasti Komunikační a slohová výchova pro IV. ročník

- žák čte plynule a správně, rozumí textu

- využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech

- vyjadřuje své pocity a zážitky

- vyhledává informace v učebnicích a encyklopediích

- všímá si rozdílů zpracování textů krásné literatury a literatury umělecko-naučné

- rozumí literárním pojmům /přirovnání, zosobnění, bajka, dramatizace, próza, poezie, encyklopedie/

- umí sestavit osnovu projevu, člení text na odstavce

- zná různé druhy popisu

- sestaví text telegramu

- výstižně a stručně telefonuje

- napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou

- vyjadřuje se pomocí vět a souvětí, ústně i písemně

- umí zacházet s grafickými a psacími materiály a pomůckami a dodržuje základní hygienické a pracovní návyky

- píše podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře se správným sklonem písma

- uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného projevu

- opisuje a přepisuje texty, píše diktáty a autodiktáty a provádí kontrolu napsaného textu

- vyjadřuje se v jednoduchých formách společenského a úředního styku

 

Jazyková výchova

- žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby

- učí se porovnávat a rozlišovat jeho další formy

- vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování

- při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti

- český jazyk se tak stává nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání

 

Jazyková výchova – náplň učiva pro IV. ročník

- nauka o slově, hlásková podoba ,význam slova

- slova jednoznačná a mnohoznačná

- slova spisovná a nespisovná

- slova citově zabarvená

- stavba slov, kořen, přípona, předpona

- předložky

- vyjmenovaná slova

- slovní druhy

- vzory podstatných jmen

- infinitiv sloves

- určité slovesné tvary

- slovesné způsoby

- stavba věty

- spojování vět v souvětí spojovacími výrazy

- podnět a přísudek

- shoda přísudku s podnětem

- přímá řeč – řeč mluvčího

 

Školní výstupy v oblasti Jazyková výchova pro IV. ročník

- žák porovnává význam slov, všímá si spisovné podoby a porovnává ji s užívanými nespisovnými slovy, zná stavbu slov

- uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách

- určuje slovní druhy

- skloňuje podstatná jména, časuje slovesa, respektuje shodu přísudku s podnětem

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, pracuje s holou větou, odlišuje řeč přímou a větu uvozovací

 

Literární výchova

- žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy

- učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle

- učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti

- získává a rozvíjí základní čtenářské návyky a schopnosti tvořivé interpretace a produkce literárního textu

 

Literární výchova – náplň učiva pro IV. ročník

- poezie – lyrika, epika, jednoduché pojmenování , rytmus básní

- próza – pověst, povídka, hlavní a vedlejší postavy

- divadlo – jednání, konflikt a jeho řešení

- film – různé druhy filmů, televizní inscenace

- kulturní život regionu – významní autoři

- poslech literárních textů a společná četba vybraných knih

- zážitkové čtení a naslouchání

- tvořivé činnosti s literárním textem/přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod/

- základní literární pojmy – literární druhy a žánry – rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání

 

Školní výstupy v oblasti Literární výchova pro IV. ročník

- žák vyhledává informace v učebnicích a dětských encyklopediích

- všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a literatury umělecko naučné

- rozumí literárním pojmům – přirovnání , zosobnění, bajka, dramatizace, próza, poezie,při praktické činnosti

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Matematika pro IV. ročník

Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům , pojmům a jejich vzájemným vztahům.

 

Matematiku ve 4. ročníku dělíme na 4 oblasti:

- číslo a početní operace

- závislosti, vztahy a práce s daty

- geometrie v rovině a prostoru

- nestandardní aplikační problémy a úlohy

 

Číslo a početní operace

- žák využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

- provádí písemné operace v oboru přirozených čísel

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady, kontroluje výsledky

- řeší slovní úlohy a tvoří je, aplikuje osvojené početní operace

 

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „ Číslo a početní operace „

- posloupnost přirozených čísel do 1 000 000

- zápis čísel v desítkové soustavě

- porovnávání čísel do 1 000 000, číselná osa

- zaokrouhlování čísel na 100 000 …

- sčítání a odčítání čísel v daném oboru

- vztahy mezi sčítáním a odčítáním

- násobení a dělení čísel v daném oboru

- vztahy mezi násobením a dělením

- písemné algoritmy násobení a dělení

- odhad výsledku, kontrola výpočtu, pořadí početním výkonů, vlastnosti násobení

- zlomek – celek, část, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

 

Závislosti, vztahy a práce s daty

- žák vyhledává, sbírá a třídí data

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

 

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „ Závislosti, vztahy a práce s daty“

- žák vyhledává, sbírá a třídí data

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

- přímá úměrnost

- průměr

- jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

- rovnice, práce s kalkulátorem

 

Geometrie v rovině a prostoru

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary

- sčítá a odčítá graficky úsečky

- sestrojí rovnoběžky a kolmice

- určí obsah čtverce a obdélníku

- pracuje se čtvercovou sítí

- osová souměrnost tvarů

 

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „ Geometrie v rovině a prostoru“

- vzájemná poloha dvou přímek /rovnoběžky, různoběžky, kolmice, průsečík/

- kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice

- rýsování rovnoběžníku, kružnice

- osa souměrnosti, souměrné útvary

- trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný

- obsah čtverce a obdélníku

- síť kvádru a krychle

- jednotky obsahu /cm2,mm2,m2/

- grafický součet, rozdíl a násobek úseček

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

- řeší jednoduché, praktické slovní úlohy a problémy,jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky / slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magické čtverce, prostorová představivost

 

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „ Nestandardní aplikační úlohy a problémy“

 

- řeší jednoduché, praktické slovní úlohy a problémy,jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky / slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magické čtverce, prostorová představivost

 

Školní výstupy v oblasti „Číslo a početní operace“ pro IV. ročník

- žák provádí početní operace do 1 000 000

- pracuje s číselnou osou

- porovnává čísla do 1 000 000 a řeší příslušné nerovnice

- zaokrouhluje čísla na 100 000 …

- rozkládá čísla v desítkové soustavě

- pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000

- písemně násobí jedno a dvoj- ciferným činitelem

- písemně dělí jednociferným dělitelem

- provádí odhad a kontrolu výpočtu

- řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel /n – krát více …/

- řeší slovní úlohy na 2 – 3 početní výkony

- řeší početní úlohy se zlomky

- vyznačuje část celku

- sčítá zlomky se stejným jmenovatelem

 

Školní výstupy v oblasti „Závislosti a práce s daty“ pro IV. ročník

- vyhledává a sbírá data

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

 

Školní výstupy v oblasti „ Geometrie v rovině a prostoru“ pro IV. ročník

- určí vzájemnou polohu dvou přímek

- sestrojí rovnoběžku, kolmici

- rýsuje kružnici s daným středem a poloměrem

- pozná souměrný útvar

- určí osu souměrnosti modelováním, překládáním

- určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě

- provádí výpočty obsahu obdélníku a čtverce

- modeluje síť kvádru a krychle

- vypočítá povrch krychle a kvádru

 

Školní výstupy v oblasti „Nestandardní aplikační úlohy a problémy“ pro IV. ročník

- řeší jednoduché, praktické slovní úlohy a problémy,jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky / slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magické čtverce, prostorová představivost

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

pro IV. ročník / Informatika /

 

Vyučovací předmět Informatika je rozdělen do 3 částí:

- základy práce s počítačem

- vyhledávání informací a komunikace

- zpracovávání a využívání informací

 

Součástí předmětu bude průřezové téma Mediální výchova v oblasti kritické čtení a vnímáni mediálních sdělení.

 

Náplň učiva pro IV.ročník v oblasti „Základy práce s počítačem“

 

 

- základní pojmy informační činnosti

- struktura funkce a popis počítače a přídavných zařízení

- operační systémy a jejich základní funkce

- seznámení s formáty souboru

- multimediální využití počítače

- jednoduchá údržba počítače

- postupy při běžných problémech s hardwarem a softwarem

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým používáním výpočetní techniky

 

Školní výstupy v oblasti „Základy práce s počítačem“ pro IV. ročník

- využívá základní funkce počítače

- dodržuje pravidla bezpečné práce s hardwarem a softwarem

- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

 

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „Vyhledávání informací a komunikace“

- vznik, přenos, zpracování informací

- základní způsoby komunikace /e-mail, chat, telefonování/

- metody, nástroje vyhledávání informací

- formulace požadavku při vyhledávání na internetu

 

Školní výstupy v oblasti „ Vyhledávání informací a komunikace“ pro IV. ročník

- vyhledává informace na internetu

- používá jednoduché a vhodné cesty

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných zařízení

 

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „ Zpracovávání a využívání informací“

- základní funkce textového a grafického editoru

 

Školní výstupy v oblasti „Zpracovávání a využívání informací“

-pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Přírodověda pro IV. ročník

Přírodověda pro IV. ročník je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávacím obsahem tohoto předmětu je rozmanitost přírody. Žáci se seznamují s živou a neživou přírodou, seznámí se s pojmem ekosystém. Učivo je tematicky rozděleno na oblasti:

Živá a neživá příroda, podzim – součástí tohoto bloku je téma: Les, Zima, Pokusy a měření, Jaro
Lidská sídla a ostatní roční období – součástí druhého bloku jsou témata: Venkov, Město, Louka, Park, Léto, Tekoucí vody, Pole,Rostliny a živočichové

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „Lidé kolem nás“

- okolní krajina / zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd , rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí , orientační body a linie, světové strany/

- touto částí bude prolínat průřezové téma Vztah člověka k prostředí a ekosystémy

- tato část učiva se promítne v oddíle Naše rodina a v průřezovém tématu Kooperace a kompetice

 

Školní výstupy v oblasti „Lidé kolem nás“ pro IV. ročník

- žák se orientuje v základních vztazích mezi lidmi , dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci i mezi chlapci a dívkami

- rozlišuje základní formy vlastnictví, používá peníze v běžných situacích

- žák umí nacházet v nejbližším společenském i přírodním prostředí změny a problémy a navrhuje možnosti zlepšení životního prostředí obce

 

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „Rozmanitost přírody“

- látky a jejich vlastnosti /třídění, změny látek a skupenství, vlastnosti látek, porovnávání a měření veličin/

- voda a vzduch /výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, složení a proudění vzduchu, jeho význam pro život/

- nerosty, horniny, půda /některé hospodářsky významné horniny a nerosty a zvětrávání a vznik půdy/

- rostliny, houby , živočich /znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u známých druhů, význam v přírodě pro člověka/

- změny neživé přírody

- magnet, magnetická síla, kompas

- domácí zvířata – kočka, pes

- živočichové v přírodě v zimě

- rostliny v přírodě v zimě

- rostlina kulturní a planá

- bylina jednoletá, dvouletá, vytrvalá

- dřeviny – keře , stromy

- rostliny jedovaté, užitkové, léčivé

- plevele a jejich poznávání

- poznávání rostlin a hub v přírodě

 

K tomuto učivu se využije téma Příroda kolem nás, výstavka ovoce a zeleniny, kalendář přírody, herbáře, návštěva arboreta, botanické zahrady.

Kromě uvedených námětů bude tímto předmětem prolínat další průřezové téma s názvem Osobností a sociální výchova s podtitulem Morální rozvoj v části hodnoty, postoje , praktická etika.

 

Školní výstupy v oblasti „Rozmanitost přírody“ pro IV. ročník

- žák umí rozlišit vybrané jedovaté a jedlé druhy hub, kulturní a plané rostliny

- umí cíleně pozorovat přírodniny , rozlišuje základní orgány rostlin

- umí uvést příklady přizpůsobení se rostlin v prostředí

- žák umí samostatně hovořit o přípravě živočichů na zimu

- umí změřit hmotnost tělesa na váhách , měřit objem odměrným válcem , teplotu teploměrem , čas hodinkami a stopkami

- umí zacházet s kompasem

- umí popsat některé změny v přírodě k nimž dochází v průběhu dne a roku

- pozná vybrané nerosty a horniny

- umí charakterizovat základní ekosystémy

- umí vysvětlit vztahy organismů a neživé přírody, objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy

- žák umí na základě pozorování porovnávat základní pojmy života na konkrétních organismech

- žák umí prakticky třídit organismy do základních skupin

 

Vzdělávací obsah učebního předmětu Vlastivěda pro IV. ročník

 

Celým předmětem se prolíná jedno velké téma „Místo , kde žijeme“.

Náplň učiva pro IV. ročník v oblasti „Místo, kde žijeme“

- domov – prostředí domova, místo bydliště

- škola – prostředí školy, činnost ve škole, bezpečná cesta do školy

- vztahy ve škole – spolupráce s učitelem, s vedením školy, se správními orgány

- obec – místní krajina, její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce, města, významné budovy, dopravní síť

 

Toto téma bude využito v projektu „ Já a obec „. Promítne se zde i průřezové téma Mediální výchova v oblasti fungování a vlivu médií ve společnosti.

- naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR

- státní správa a samospráva

- státní symboly

- kultura, podoba a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura, subkultura

 

V této části se využijí exkurze a návštěva husitského muzea.

- orientace v čase a časový řád / určování času, čas jako fyzikální veličina, kalendář, letopočet, generace, režim dne, roční období/

- současnost a minulost v našem životě /proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny/

- nejstarší osídlení naší vlasti

- první státní útvary na našem území

- český stát za vlády Karla IV.

- doba husitství, Jiří z Poděbrad

- období habsburské monarchie, tereziánské a josefínské reformy

- národní obrození a jeho významní představitelé

- české země ve II. polovině 19. století

 

Zde se využije tématický okruh „Naši předkové“.Tématem bude rovněž prolínat Enviromentální výchova v oblasti ekosystémů, lidských aktivit a problémů životního prostředí.

 

Školní výstupy pro IV. ročník v oblasti „Místo, kde žijeme“

- žák umí pracovat s mapou, umí určit a vysvětlit polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu

- žák umí určit světové strany v přírodě i podle mapy

- umí se podle mapy orientovat

- rozlišuje pojmy vlast, cizina, vyjmenuje a popíše státní symboly a zná jejich význam

- používán s porozuměním základní státoprávní pojmy – stát, prezident, parlament, vláda, volby, demokracie, rozlišuje hlavní orgány státní moci

- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

- umí charakterizovat způsob života starých Slovanů

- umí vyjádřit rozdíl mezi pověstí a uměleckou skutečností

- umí charakterizovat nejvýznamnější období našich dějin, jmenujme významné osobnosti , které se vztahují k danému historickému období

- dovede ve vybraných ukázkách srovnávat a hodnotit způsob života a práci předků na našem území

 

Cizí jazyk

Multikulturní výchova pomáhá žákům vytvářet postoje tolerance a respektu, podílí se na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám, poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti.

Žák prostřednictvím této oblasti poznává význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a pochopení kultury daného státu. Žák čtvrtého ročníku se seznamuje se základy

anglického jazyka formou psaného a mluveného projevu, poslechu, dramatizace, kresbou a jinými praktickými činnostmi.

 

Anglický jazyk IV. ročník – náplň učiva Výstupy

Pravidla komunikace : Reálie:

- pozdravy - žák zná některé anglické svátky

- představování /Halloween, Vánoce, Velikonoce/

- poděkování - uvědomuje si odlišnosti

- zná anglicky mluvící země

-zná rozdělení Velké Británie

 

Jednoduchá sdělení: Čtení:

- jednoduchý pozdrav z prázdnin - vyhledá v textu potřebnou informaci

- vánoční pozdrav - čte plynule a foneticky správně texty

- školní rozvrh - rozumí obsahu jednoduchých textů

- adresa

- blahopřání

 

Tematické okruhy: Psaní:

- škola - sestaví jednoduché písemné

sdělení /krátký dopis ,pozdrav/

- město - vyplní do formuláře své základní

- příroda – zvířata údaje

- zdraví -píše krátké texty

- domov

- volný čas /hudba, sport, TV/

 

 

Slovní zásoba: Poslech:

- hudební nástroje - rozumí přiměřeně obtížným

- místnosti v domě nahrávkám vztahujícím se k

- zvířata osvojovaným tématům

- základní zařízení bytu

- nemoc

- město

- počasí

- vyučovací předměty

- televizní program

 

Gramatika: Mluvení:

- skladba věty jednoduché - reprodukuje ústně obsah jed- /nutnost vyjádřit podnět / noduchého textu, rozhovoru

- vazba there is /are - používá osvojovanou slovní zásobu v krátkých rozhovorech

- základní pravidla užívání členů - pozdraví, rozloučí se, poskyt- ne požadovanou informaci,

mluví o svých schopnostech

- zájmena osobní - používá slovesa být, mít

- zájmena přivlastňovací nesamostatná -mluví o počasí

/ my, your, his, her/ - počítá do 100

- zájmena ukazovací a tázací

- základní číslovky 0 – 100

- sloveso be, have got

- modální sloveso: can

- přítomný čas průběhový

- přítomný čas prostý

- minulý čas prostý /be, have/

- rozkazovací způsob kladný, záporný

- užití předložek in, on, behind, under, next to, from, opposite

- spelling

 

Výstupy ve IV. ročníku se člení na :

Poslech s porozuměním

Mluvení

Čtení s porozuměním

Psaní

 

Výstupy Poslech s porozuměním

žák rozumí jednotlivým pokynům a otázkám učitele

žák rozumí slovům a jednoduchým větám / zřetelná a pomalá výslovnost, vizuální podpora/

rozumí jednod. poslechovému textu / zřetelnost, srozumitelnost, vizuální podpora/

 

Výstupy Mluvení

žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,školy,volného času

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času, podobné otázky pokládá

 

Výstupy Čtení s porozuměním

žák vyhledá potřebnou informaci v jedn. textu

rozumí jedn. krátkým textům z běžného života / vizuální podpora/

 

Výstupy Psaní

napíše krátký text s použitím jedn. vět a slov. spojení o sobě, rodině, svých zájmech

vyplní osobní údaje do formuláře

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk pro pátý ročník

 

Tento předmět se skládá z Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy, Literární výchovy a písemného projevu.

 

Komunikační a slohová výchova pro V. ročník – náplň učiva

- orientační prvky v textu

- věcné čtení /vyhledávání informací z klíčových slov/

 

Zde bude uplatněno průřezové téma Mediální výchova v oblasti vnímání autora mediální sdělení / besedy o knihách, výstavy knih, návštěva knihovny, referáty/.

- popis předmětu, děje, pracovního postupu

 

Opět se promítne průřezové téma Mediální výchova v části stavby mediálních sdělení /texty pro školní či třídní časopis/.

- vypravování

- praktické naslouchání, věcné naslouchání

- zaznamenat slyšené

- reagovat otázkami

 

Průřezové téma Mediální výchova v oblasti interpretace vztahu mediálních sdělení a reality /faktický – fiktivní obsah/, vyhledávání naučných textů – encyklopedie, internet.

- intonace, výslovnost, dýchání při mluveném projevu

- mimojazykové prostředky řeči

- mateřský jazyk

- vytváření vztahu k jazyku

- dialog na základě obrazového materiálu

- základní komunikační pravidla / pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování/

- žánry písemného projevu /adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, přihláška, podací lístek, dotazník, vypravování, telegram, sms, e-mail/

 

Využije se průřezové téma Mediální výchova v oblasti práce v realizačním týmu a tvorby mediálního sdělení /dramatizace, recitační soutěž, literární soutěž, školní časopis /.

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti „Komunikační a slohová výchova“

- žák využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání, jak ve škole, tak v běžném životě

- žák umí vyhledat podstatné informace v textu a zaznamenat je

- žák se orientuje v jednoduchém textu, umí reprodukovat jeho obsah a posoudit úplnost či neúplnost textu

- žák se umí zdvořile vyjadřovat při kontaktu s partnerem

- pozorně, soustředěně a aktivně naslouchá

- zvládá základy techniky mluveného projevu

- žák umí vypravovat, popisovat a spisovně vyslovovat

- dodržuje při psaní základní hygienické návyky

- píše čitelně, úhledně a přehledně, zachovává formální úpravu textu

- žák si poradí v běžném společenském styku

- zvládne vyplňování běžných tiskopisů

- žák dovede sestavit osnovu vypravování a vytvořit krátký, mluvený či písemný projev dle této osnovy

 

Jazyková výchova pro V. ročník – náplň učiva

- slova a pojmy

- význam slov

- slova jednovýznamová a mnohovýznamová

- antonyma, synonyma, homonyma

- dělení slov na konci řádku

- stavba slova

- kořen, předpona, přípona

- slovní druhy – slova ohebná, neohebná,, určování mluvnických kategorií u slov ohebných

- tvary slov

- koncovky podstatných a přídavných jmen

- zdvojené souhlásky, předpony s,z, v,z, v, ob

- lexikální pravopis

- základy morfologického pravopisu

- interpunkce u přímé řeči

- základní skladební dvojice

- podnět vyjádřený a nevyjádřený

- podnět několikanásobný

- přísudek slovesný a jmenný

 

K tomuto tématu se využijí různé soutěže a programy typu hry se slovy,internetové programy na procvičování učiva, olympiády z ČJ.

- věta jednoduchá a souvětí

- spojování vět v souvětí

- věta hlavní , vedlejší

- spojovací výrazy a spojky, čárky

- psaní i/y po vyjmenovaných a příbuzných slovech

- shoda přísudku s podnětem

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Jazyková výchova

- žák si rozšiřuje slovní zásobu

- poznává slova stejného nebo podobného významu

- užívá průběžně spisovnou výslovnost a pravopis

- orientuje se ve stavbě slov

- určuje slovní druhy

- zná jejich mluvnické kategorie

- nezaměňuje kategorie podstatných jmen a sloves

- využívá v ústním i písemném stylistickém projevu přídavná jména

- používá v ústním i písemném projevu spisovných výrazů

- pracuje s různými typy souvětí, orientuje se při určování základní skladební dvojice

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

- zná základní pravidla interpunkce a umí je využívat v praxi

- umí pracovat s Pravidly českého pravopisu

- dovede zdůvodňovat pravopis slov po obojetných souhláskách

- dovede zdůvodnit shodu přísudku s podnětem

 

 

Literární výchova pro V. ročník – náplň učiva

ích textů

- zážitkové čtení a naslouchání

- vlastní výtvarný doprovod

- tvořivé činnosti s literárním textem

- přednes vhodných literárních textů

- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu

- dramatizace

- vypravování

- literární druhy a žánry

- rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, povídka

- literární pojmy / spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání/

 

V tomto oddíle se využije průřezové téma Mediální výchova v oblasti kritického čtení a vnímání mediálních sdělení , stavby mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vlivu médií ve společnosti a tvorby mediálního sdělení, taktéž při práci v realizačním týmu. /literární soutěže, veršování, divadelní představení, nástěnky, videa, jak se dělá kniha, film a divadlo/

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Literární výchova

- žák si dovede vést záznam o své četbě

- žák se nebojí vyjádřit svůj názor dle schopností tvoří i vlastní literární text na dané téma

- žák rozpozná a jednoduše charakterizuje základní literární pojmy

- žák se orientuje v encyklopediích určených dětem a mládeži

- žák rozlišuje lyrické a epické texty, texty veršované a prozaické

- žák dovede najít v literárním textu hlavní posty a hlavní dějovou linie

- dovede charakterizovat hlavní hrdiny textu a vyjádřit k jejich vlastnostem chování svůj postoj

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI V ČJ PRO IV. A V. ROČNÍK

- vypráví jednoduchý příběh dle předlohy

- opisuje a přepisuje jednoduché věty

- dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět

- čte krátké texty s porozuměním

- rozlišuje pohádkové prostředí od reality

- orientuje se v dalších literárních pojmech

- při práci se využije názor, kompenzační pomůcky, deskové hry, pracovní listy

- s žákem se pracuje s ohledem na jeho spec. vzdělávací potřeby /tempo, unavitelnost/

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V ČJ PRO IV. A V. ROČNÍK

- podpora vlastní literární tvorby (bajky, povídky, básně, úvahy, referáty)

- vydávání vlastního třídního či školního časopisu

- tvorba projektů a jejich prezentace

- účast v soutěžích školních, okresních , celostátních

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika pro pátý ročník

 

Stejně jako ve čtvrtém ročníku je i zde předmět Matematika rozdělen na čtyři části:

Číslo a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy

 

Číslo a početní operace pro V. ročník – náplň učiva

- přirozená číslo do 1 000 000 a přes 1 000 000

- římské číslice

- vlastnosti sčítání a násobení

- porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose

- řešení jednoduchých nerovnic

- zaokrouhlování přirozených čísel

- násobilka, pamětné násobení

- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

- pamětné a písemné dělení přirozených čísel se zbytkem

- písemné algoritmy početních operací

- zlomky – část celku, sčítání a odčítání zlomků

- desetinná čísla

- umí sčítat a odčítat desetinná čísla v řádu deseti,setin a tisícin

- žák umí násobit a dělit desetinná čísla v řádu desetin a setin

- zaokrouhlování desetinných čísel

- žák určí část celku, provede zápis ve formě zlomku

- provádí porovnávání zlomků

- čte desetinná čísla a vyznačí je na číselné ose

- porozumí významu znaku – pro zápis celého záporného čísla, vyznačí záporné číslo na číselné ose

 

V číslech a početních operacích se využije práce na internetu / informační a komunikační technologie/.

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Číslo a početní operace

- žák využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

- orientuje se na číselné ose, umí ji využívat

- dovede zapsat přirozená čísla v desítkové soustavě

- umí pracovat s přirozenými čísly a jejich vlastnostmi

- provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

- žák řeší a tvoří úlohy ve kterých aplikuje osvojené početní operace

- žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

- porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

- porozumí významu znaku – pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

 

Závislosti, vztahy a práce s daty pro V. ročník – náplň učiva

- závislosti a jejich vlastnosti / přímá úměrnost/

- převody jednotek

- diagramy /čtení a sestavování tabulek/

- grafy a tabulky

- jízdní řády

 

Zde se využije průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /rozloha zemí , počty obyvatel, historie/,Multikulturní výchova /grafické znázornění struktury obyvatel ČR, principy demokracie, formy vlády, volební strany…/, Enviromentrální výchova

/ grafy, tabulky – ochrana životního prostředí /, Mediální výchova / zjednodušení medializovaných sdělení – grafy, tabulky, čtení a vyhodnocení zobrazených údajů a informací/.

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Závislosti, vztahy a práce s daty

- žák se orientuje v čase a provádí jednoduché převody jednotek času

- žák vyhledává, sbírá a třídí data

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

 

Geometrie v rovině a prostoru pro V. ročník – náplň učiva

- lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka

- čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice , kruh

- trojúhelníková nerovnost

- čtyřúhelník a mnohoúhelník

- rýsování pravoúhelného trojúhelníku, obdélníku a čtverce

- rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku

- délka úsečky, grafický součet a rozdíl úseček, násobek úsečky

- souřadnice bodů, jednotky délky a jejich převody

- obvod a obsah čtverce, obdélníku

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině

- osově souměrné útvary, určování osy souměrnosti překládáním papíru

- kvádr, krychle, jehlan, válec, kužel, koule – modelování těles, rozvinuté tvary těles

- stavby z krychlí

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Geometrie v rovině a prostoru

- žák umí narýsovat a znázornit základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce

- žák graficky sčítá a odčítá úsečky, graficky násobí

- určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu

- umí sestrojit rovnoběžky a kolmice

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary, určí osu souměrnosti útvaru

- rozpozná základní prostorové útvary

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy pro V. ročník – náplň učiva

- slovní úlohy /průměrná rychlost, aritmetický průměr/

- číselné a obrázkové řady

- magické čtverce

- prostorová představivost

 

Náplň učiva se promítne v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova, v oblasti osobnostního rozvoje, morálního rozvoje i sociálního rozvoje např.pružnost nápadů, originalita řešení, práce ve skupině, kreativita, psychohygiena, matematické soutěže Klokánek, Oříšky, Pythagoriáda.

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Nestandardní aplikační úlohy a problémy

- žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI V MAT. PRO IV. A V. ROČNÍK

- zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

- rozezná sudá a lichá čísla

- pracuje s názorem s oboru numerace do 1000

- třídí jednoduchá data

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy

- při úkolech se zohledňuje délka cvičení, pracovní tempo, využívají se různé didaktické pomůcky, hry, kvízy, pracovní listy

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V MAT. PRO IV. A V. ROČNÍK

- účast v různých matematických soutěžích škoních i okresních, Z5

- alternativní způsob výuky – složitější příklady , doplňovačky, matematické přesmyčky

- řešení reálných situací (výpočty vzdáleností, nosnost )

- využití těchto žáků pro pomoc slabším spolužákům

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda pro pátý ročník

 

Učivo Přírodovědy se promítá ve dvou tematických celcích Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví.

 

Člověk a jeho svět pro V. ročník – náplň učiva

- chování lidí / vlastnosti lidí, pravidla slušného chování /

- vlastnictví / soukromé, veřejné, osobní , společné, peníze/

- právo a spravedlnost / základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku , soukromého vlastnictví/

- základní globální problémy / významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí/

 

Touto částí bude prolínat průřezové téma Multikulturní výchova v oblasti lidských vztahů – téma Naše práva a povinnosti.

- vesmír a Země / sluneční soustava, den a noc, roční období, výzkum vesmíru/

- životní podmínky / rozmanitost podmínek života na zemi, význam ovzduší, vodstva,půd, rostlin, živočichů, podnebí a počasí/

- rovnováha v přírodě /vzájemné vztahy mezi organismy , základní společenstva/

- chování v přírodě a ochrana přírody / odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy , ekologické katastrofy/

 

Tato část učiva se promítne v průřezovém tématu Mediální výchova v oblasti kritického čtení a vnímání mediálních sdělení a Enviromentální výchovy v oblasti vztahu člověka k prostředí – projekt Jak můžeme chránit přírodu a naše životní prostředí, návštěva planetária,Osobnostní a sociální výchova v části sebepoznání a sebepojetí ve smyslu osobnostního rozvoje - odmítání návykových látek.

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Člověk a jeho svět

- žák umí třídit organismy na skupiny podle znaků , umí rozlišovat rostliny na výtrusné a semenné

- dovede určit některé zástupce bezobratlých a obratlovců

- žák umí využívat jednoduché atlasy a klíče

- umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi,umí popsat postavení Země ve vesmíru

- umí ukázat pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce na globusu a jeho důsledky na život a jeho rytmus

- umí uvést příklady organismů žijících v různých oblastech Evropy a světa, zná některé z příčin přizpůsobování se organismů vnějším podmínkám

- umí uvést zásady ochrany přírody a životního prostředí a uplatňovat je v praktickém životě

- umí uvést nejvýznamnější chráněná území v ČR

- žák rozlišuje aktivity, které mohou zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

 

Člověk a zdraví pro V. ročník – náplň učiva

- lidské tělo /životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, rozdíly mezi mužem a ženou, lidská reprodukce, vývoj jedince/

- partnerství, rodičovství , základy sexuální výchovy/ rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV, AIDS – cesty přenosu/

- péče o zdraví,zdravá výživa / denní režim, pitný režim, pohyb, zdravá strava, nemoc, drobné úrazy, první pomoc, osobní, intimní a duševní hygiena/

- návykové látky a zdraví / odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače/

- osobní bezpečí / bezpečné chování v rizikovém prostředí v silničním provozu, chodec, cyklista/

- krizové situace / šikana, týrání, sexuální zneužívání, brutalita a jiné formy násilí/

- hledání pomoci při potížích

- situace hromadného ohrožení / lidské vztahy, spolupráce bez ohledu na kulturní, sociální, náboženskou nebo generační příslušnost, vztahy mezi kulturami, předsudky, vžité stereotypy, lidská solidarita, tolerance, empatie /

 

Průřezovými tématy v této oblasti budou Osobnostní a sociální výchova,v části osobnostního rozvoje – hodnoty, postoje, praktická etika, sebepoznání a sebepojetí, Výchova demokratického občana v oblasti Občan, občanská společnost a stát, Multikulturní výchova v oblasti lidských vztahů a etnického původu, Enviromentální výchova v oblasti základních podmínek života, Mediální výchova v oblasti tvorby mediálních sdělení. Výuka se promítne v projektu Já mezi lidmi, jehož obsahem může být např. téma – člověk a jeho zdraví, já a mé chytré tělo, dětská práva, žijeme mezi lidmi a školní časopis.

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Člověk a zdraví

- žák umí popsat základní stavbu těla, zná funkce jednotlivých soustav těla

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

- rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci , umí obhájit při konkrétní činnosti své názory a přiznat svůj omyl

- umí se dohodnout při skupinové práci na společném postupu a řešení se spolužáky

- umí účelně plánovat svůj čas s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

- žák uplatňuje základní dovednosti a návyky související s ochranou a podporou zdraví

- žák umí ošetřit drobná poranění a zajistit lékařskou pomoc

- žák uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví, orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

- seznamuje se zásadami bezpečné práce s elektrickými zařízeními

- umí popsat význam energie pro život

 

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI V PŘÍRODOVĚDĚ PRO IV. A V. ROČNÍK

 

- zadávání standardních úkolů, znalost základního učiva, využití pracovních listů, doplňovacích cvičení, testů a křížovek

- orientace v základních pravidlech v soužití ve škole, rodině, obci (názorná výuka, encyklopedie, apod.)

- vypravování o děních v přírodě z vlastní zkušenosti, provádění jednoduchých pokusů

- vést žáka k praktickému zvládnutí určitých situací např. zajistit lékařskou pomoc, ošetřit spolužáka, orientovat se v pravidlech silničního provozu – cyklistika

 

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V PŘÍRODOVÉDĚ PRO IV. A V. ROČNÍK

 

- zadávání různých projektů a jejich prezentace

- přírodovědné soutěže , vyhledávání a zpracování informací

- pořádání výstavek přírodnin, popisky

- sestavování krátkých testů, křížovek

- psaní příspěvků do časopisů, do novin

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda pro pátý ročník

 

 

Vlastivěda pro V. ročník - téma Lidé a čas – náplň učiva

 

- regiony ČR /Praha a vybrané oblasti ČR/

- surovinové zdroje, výroba, služby, obchod v jednotlivých oblastech

- kulturní památky

- zvláštnosti a zajímavosti

 

 

Využije se průřezové téma Multikulturní výchova v oblasti kulturní diference a multikulturalita,

Video Praha a Jižní Čechy.

 

- Evropa a svět / kontinenty, evropské státy, Evropská unie, naši sousedé, cestování, mapy obecně,obsah grafika, vysvětlivky na mapě/

- život děti v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky, tradice národů Evropy

- státní a evropské symboly

- instituce Evropské unie a jejich fungování

- co Evropu spojuje a co ji rozděluje

- mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže

 

Průřezovými tématy k této části učiva budou Osobností a sociální výchova v oblasti Osobnostního rozvoje, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, v oblasti Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané a ještě průřezové téma Multikulturní výchova v oblasti Multikulturarita a principu sociálního smíru a solidarity. Prolínat jimi budou výukové okruhy – to celé v projektu Já mezi lidmi – např. cestujeme

po Evropě, Česká republika v srdci Evropy, Jižní Čechy.

 

- první světová válka, vznik Československé republiky

- druhá světová válka, nacistická okupace, obsazení republiky

- poválečná éra období totality

- obnova demokracie, vývoje , vznik a rozpad České a Slovenské Federativní Republiky

- vznik České republiky, charakteristika současné vývojové etapy

 

Součástí výuky budou rovněž celky My a technika, Česká republika – demokratický stát , život a dílo Dr. E. Beneše a video- projekce Benešova vila.

 

 

Součástí předmětů Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Matematika prolínají tematické okruhy dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, finanční gramotnost, etická výchova.

Žáci se průběžně seznamují se základními znalostmi slušného chování a jednání,

učí se komunikovat mezi sebou i s dospělými

hodnotí kriticky i sebekriticky

jednoduchými skutky realizují tvořivost v mezilidských vztazích /rodina , třída /

vyjadřují city v jednoduchých situacích /radost, smutek, sympatie, hněv, obava/

učí se řešit dopravní situace /křižovatky/

zná povinnosti a chování chodců x cyklistů

učí se o vybavenosti kola

řeší dopravní situace na dopravním hřišti /praktické i teoretické/

zná telefonní čísla 150,155,158,112 – dokáže je použít

orientuje se v problematice peněz a cen

zná hodnotu a cenu peněz /úměrně věku/

spravuje „osobní „ rozpočet – provádí jednoduchý nákup potravin – zboží, dokáže příslušný obnos vrátit …

seznamuje se s pojmem „běžný účet“ založený u bankovního ústavu, bezhotovostní platební styk…

zná pojem bankomat, karta pro výběr hotovosti

 

 

 

Tyto situace a náměty jsou řešeny formou her, scének, rozhovorů, jsou zpracovávány výtvarně.

 

 

 

 

Školní výstupy pro V. ročník v oblasti Lidé a čas

 

- žák se orientuje na vlastivědné mapě ČR

- umí popsat přírodu a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v oblastech ČR

- umí vyhledávat typické regionální zvláštnosti přírody

- umí vyjmenovat a vyhledat na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány

- umí vyjmenovat a vyhledat na mapě významné evropské státy, města a střediska cestovního ruchu

- umí popsat polohu ČR v Evropě

- umí popsat polohu sousedních států ČR

- stručně charakterizuje jejich přírodní zvláštnosti, hospodářskou a společenskou vyspělost

- žák rozlišuje mezi náčrty, plány, základními typy map

- žák zprostředkuje ostatním zkušenosti a zážitky z vlastních cest

- umí vyložit význam vědy a techniky pro rozvoj výroby, posuzuje změny ve způsobu života v novověku

- žák umí charakterizovat společenský, politický i kulturní život českých zemí koncem 19. a počátkem 20. století

- žák umí objasnit vznik České republiky a uvést významné osobnosti /Masaryk, Beneš/

- umí posoudit život v českých zemích v době nacistické okupace a po osvobození Československé republiky

- umí charakterizovat způsob života v poválečném období

- v období totality a po obnovení demokracie

- žák pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy

- dovede na vybraných ukázkách srovnávat a hodnotit způsob života a práce předků na našem území až do současnosti

- žák využívá archívů, knihoven, sbírek, galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

 

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI VE VLASTIVĚDĚ PRO IV. A V. ROČNÍK

 

- práce s názorem – karty, pracovní listy, slepá mapa, mapa ČR

- učivo omezit na základní údaje, preferovat region

- učivo ověřovat formou rozhovoru, krátkým testem, vypravováním

- respektovat spec. vzděl. potřeby – kratší úkoly, motivace, jednodušší zadávání dom. úkolů, respektovat pracovní tempo

 

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY VE VLASTIVĚDĚ PRO IV. A V. ROČNÍK

 

- znalosti využívat k pořádání soutěží, kvízů, besed

- plánování a vypracování turistických tras krajinou

- pořádání pochodových cvičení – plnění jednouchých úkolů

- pomoc slabším žákům

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

 

Multikulturní výchova pomáhá žákům vytvářet postoje tolerance a respektu, podílí se na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám, poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti.

Žák prostřednictvím této oblasti poznává význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a pochopení kultury daného státu. Žák pátého ročníku se seznamuje se základy

anglického jazyka formou psaného a mluveného projevu, poslechu, dramatizace, kresbou a jinými praktickými činnostmi.

Součástí výuky bude také průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v oblasti života dětí v anglicky mluvících zemích, ve zvycích a tradicích v anglicky mluvících zemích a ve vzdělávání dětí v anglicky mluvících zemích / vyhledávání na mapě, vánoční zvyky , velikonoční zvyky i svátky, které se slaví v Anglii, USA, porovnání školství /.

 

 

 

 

Anglický jazyk V. ročník – náplň učiva Výstupy

 

Pravidla komunikace Reálie

 

-pozdrav -zná anglicky mluvící země

-poděkování -uvědomuje si rozdíl mezi americkou a britskou angličtinou

- uvědomuje si rozdíl mezi českou a britskou školou, způsob bydlení

-omluva

-jednoduché pokyny

-představí se, členy rodiny

-popis cesty

-nakupování

-objednávka v restauraci

 

 

 

 

Jednoduchá sdělení Čtení

-adresa -čte správnou výslovností přiměřeně

-pozdrav z prázdnin obtížné texty se známými slovy

-dopis z prázdnin -rozpozná správnou intonaci a používá ji

-vyplnění formuláře -rozumí jednoduchým údajům v textu

-dopis -umí v textu vyhledat potřebnou informaci

a zodpovědět otázky

 

 

 

Tematické okruhy Psaní

 

-škola -píše správně známá slova

-domov -napíše pohlednici a krátký dopis

-volný čas a zájmová činnost -doplní jednoduchý text

-rodina -napíše svůj rozvrh

-nakupování -vypracuje projekt na dané téma

-domácí práce -napíše krátký, gramat. správný text

-tradice a zvyky

 

 

 

 

Slovní zásoba Poslech

 

-jména -rozumí jednoduchým pokynům, reaguje

-země na ně

-číslovky 0-100 -rozumí jednoduché konverzaci obsahující

-části těla známá slova

-osobní informace -rozumí jednoduché telefonické konverzaci

-zvířata

-čas

-volnočasové aktivity

-každodenní činnosti

- místnosti v domě

-zařízení domu

-město – místa, budovy

-popis osoby

-oblečení

-domácí práce

-vyučování

 

 

Gramatika Mluvení

 

 

-slovosled angl. věty -aktivně se zapojí do jednoduché kon-

- there is/are verzace,představí se

-věty oznamovací, rozkazovací, tázací -počítá v rozsahu 0-100

- zápor ve větě -poskytne požadovanou informaci

-spelling -vytvoří jednoduchý popis /osoby…/

- množné číslo pods. jmen -vede jednoduchou konverzaci /v obchodě/

-přivlastňovací pád -mluví o sobě /volný čas,co umí , neumí…/

-zájmena přivlastňovací nesamostatná -mluví o svém domově, městě

-sloveso být – otázka, zápor -vyslovuje foneticky správně

-sloveso mít – otázka, zápor -používá gramaticky správný čas

-krátké tvary sloves. tvarů

-this/these -umí vyjádřit čas

-modální slovesa – can,must -používá slovník

-přítomný čas prostý – otázka, zápor

-let´s

-přítomný čas průběhový

-použití přít. čas prostého/průběhového

-minulé tvary pravidelných sloves

-nepravidelná slovesa dle výskytu v textech

-vyjádření času,předložky místa, času

 

Výstupy v 5. ročníku se člení na :

 

1. Poslech s porozuměním

2 . Mluvení

3 . Čtení s porozuměním

4 . Psaní

 

 

Výstupy Poslech s porozuměním

 

- žák rozumí jednotlivým pokynům a otázkám učitele

- žák rozumí slovům a jednoduchým větám / zřetelná a pomalá výslovnost, vizuální podpora/

- rozumí jednod. poslechovému textu / zřetelnost, srozumitelnost, vizuální podpora/

 

 

Výstupy Mluvení

 

- žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,školy,volného času

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času, podobné otázky pokládá

 

Výstupy Čtení s porozuměním

 

- žák vyhledá potřebnou informaci v jedn. textu

- rozumí jedn. krátkým textům z běžného života / vizuální podpora/

 

Výstupy Psaní

 

- napíše krátký text s použitím jedn. vět a slov. spojení o sobě, rodině, svých zájmech

- vyplní osobní údaje do formuláře

 

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI V ANG. PRO IV. A V. ROČNÍK

 

- porozumění jednotlivým pokynům učitele, pečlivá výslovnost

- práce výhradně s názornými pomůckami

- poslech textu několikrát opakovat

- seznámit se s grafickou podobou písma cizího jazyka (karty s obrázkem, výslovnost, tiskací písmo, psaní)

 

 

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V ANG. PRO IV. A V. ROČNÍK

 

- vyhledávání informací o zemích mluvících anglicky (jednoduché projekty a jejich prezentace v aj)

- zadávání složitějších domácích úkolů

- vytváření krátkých příspěvků do školního časopisu v angl. jazyce

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pro IV. – V. ročník

 

 

 

Předmět Výtvarná výchova – náplň učiva pro IV. – V. ročník

 

Náplň učiva je rozdělena do třech oblastí:

 

Rozvíjení smyslové citlivosti
Uplatňování subjektivity
Ověřování komunikačních účinků

 

Rozvíjení smyslové citlivosti

 

Prvky vizuálně- obrazného vyjádření

- elementární poučení o teorii barev

- řešení úkolů, dekorativního charakteru v ploše

- zjednodušení prvků a jejich řazení v tvarové a barevné kompozici, symetrická a asymetrická řešení

- uplatnění výtvarného výrazu, linie, vytvářené různými nástroji v různých materiálech, uplatnění kontrastu a vztahu tvarů, ploch a barev

- rozvíjení citlivého vztahu k materiálu a k jeho zpracování s ohledem na účel užití a výtvarný výraz na základě experimentálních činností, využívání výrazových možností linie, plochy, tvaru a struktury

 

Uspořádání objektů do celků

- vytváření jednoduchých prostorových objektů a poznávání výtvarného výrazu v jednoduchých prostorových tvarech na základě hry e experimentování

 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
- poznávání smyslu , organizace, funkce a výtvarně – estetického účinku reliéfního řešení plochy v architektuře na základě hravých výtvarných činností

 

Smyslové účinky vizuálně- obrazných vyjádření

- poznávání výtvarných možností některých materiálů se zaměřením na užitou a dekorativní tvorbu v bytovém prostředí

- seznámení s funkcí písma – sdělná, výtvarná

 

Školní výstupy v oblasti Rozvíjení smyslové citlivosti za II. období / IV. – V. ročník /

 

- uplatňovat ve vlastní výtvarné činnosti teoretické a praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými výrazovými prostředky

- uplatňovat výrazové vlastnosti linie, experimentovat s různými druhy linie, orientovat se v prostorových a barevných vztazích

- seznámit se s proporcemi lidského těla a hlavy

- rozeznávat základní tvary lineárního a kresleného písma a jeho řazení v krátkých nápisech

- orientovat se v řazeni prvků, v tvarové a barevní kompozici, řešit úlohy dekorativního charakteru

- projevovat smysl a cit pro prostorové formy a pro jejich výtvarné kvality

- poznávat různé způsoby uměleckého vyjádření skutečnosti v malbě – figura, krajina, zátiší, v sochařství – socha, plastika, sousoší, reliéf, ve volné grafice, různé způsoby výtvarného zobrazení prostorových jevů, používat běžné pojmy z nauky o barvě

- orientovat se v užití nástrojů a materiálů

- rozlišovat užitkovou, materiální technickou a estetickou stránku předmětu

 

 

Uplatňování subjektivity

 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad

- zpřesňování, vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy,konfrontací, představy se skutečností, výtvarné vyjádření hlavy pohádkových bytostí

- rozvíjení prostorového vidění, cítění a vyjadřování na základě pozorování

 

 

Typy vizuálně- obrazných vyjádření

- hračky, objekty, skulptura, plastika, animovaný film, fotografie, elektronický obraz

 

Přístupy k vizuálně- obrazným vyjádřením

- volný výtvarný projev, doplněný pozorováním

- výtvarné vyjádření kontrastu přírodních forem a pozadí

- vyjádření dějového celku se vztahem k prostředí

- výtvarné vyjádření morfologických znaků, tvarů, barevnosti, vyjádření stavby a členění růstu při kresbě, malbě, linii

 

 

Ověřování komunikačních účinků

 

Osobní postoj v komunikaci

- rozvíjení elementárního chápání, odlišnosti uměleckého vyjadřování skutečnosti od optické podoby – žánry výtvarného umění

- druhy volného výtvarného umění

- malířství – figura, portrét, zátiší

- sochařství a příroda – socha plastika

- volná grafika – druhy a techniky

- architektura a užité umění

 

Komunikační obsah vizuálně- obrazných vyjádření

- kultura bydlení

- design a estetická úroveň předmětů denní potřeby

- lidové umění

- současná oděvní kultura, odívání

- krásy přírody a vztah k životnímu prostředí

 

Proměny komunikačního procesu

- výtvarná úprava knih, ilustrací knih a učebnic, druhy ilustrace

- písmo – komunikační a estetická funkce

- návštěvy galerií, památek, besedy

 

Školní výstupy v oblasti Uplatňování subjektivity a Ověřování komunikačních účinků za II. období / IV. – V. ročník /

 

- výtvarné materiály a techniky

- kresba – pero, tužka, uhel, štětec

- malba – tempera, akvarel

- kombinované techniky – koláž, modelování, prostorové vyjádření

- papír – druhy – přehýbání, mačkání, trhání …

 

 

 

Učivem se promítne průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v části Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět. Enviromentální výchova se ve Výtvarné výchově promítne v části vztahu člověka k prostředí.Výtvarné práce se dotknou i průřezového tématu Mediální výchova a receptivní činnosti v části nazvané Vnímání autora mediálních sdělení a tvorby mediálního sdělení, možno využít i práci v realizačním týmu – nástěnka …

 

 

 

Předmět Hudební výchova – náplň učiva pro IV. – V. ročník

 

 

Náplň učiva je rozdělena do těchto oblastí:

 

a) Vokální činnosti

b) Instrumentální činnosti

c) Hudební teorie

d) Hudebně- pohybové činnosti

e) Poslechové činnosti

 

 

Obsah učiva pro IV. – V. ročník v oblasti Vokální činnosti

 

- hlasová výuka /prodlužování výdechu, vázání tónů/

- průprava dvojhlasu

- tvořivé hudební hry ve stupnici dur a v moll

- taktování na dvě, tři a čtyři doby

- zpěv jednotlivce, dvojhlas

- zpěv české hymny , její vznik

 

 

Obsah učiva pro IV. –V. ročník v oblasti Instrumentální činnosti

 

- hra jednoduchých lidových písní na nástroje melodické a rytmické - doprovod písní tónikou a dominantou

- improvizace předvětí a závětí

- hra čtyřtaktové předehry meziher a dohry

 

 

Obsah učiva pro IV. – V. ročník v oblasti Hudební teorie

 

- symfonický orchestr

- dvojhlas, trojhlas

- hudební forma malá

- polka, valčík, mazurka

- epizody ze života skladatelů

- dirigent, sbormistr, kapelník

- legáto, staccato

- dominanta, celý tón, půltón, skupiny not / osminové a šestnáctinové/

- hudební forma rondo

- polyfonie

- lidový tanec, společenský tanec, balet, hudba vážná, populární

- variace

- noty s tečkou

 

Obsah učiva pro IV. – V. ročník v oblasti Hudebně- pohybové činnosti

 

- pohybové prvky lidového tance, společenského tance polka, valčík, mazurka/

- pohybové projevy na hudbu populární

- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby, pantomimou a pohybovou improvizací s využitím tanečních kroků

 

 

Obsah učiva pro IV. – V. ročník v oblasti Poslechové činnosti

 

 

- rozlišování melodie od doprovodu

- rozpoznání dvojdílné a trojdílné formy v hudbě, sledování vztahu, předvětí , závětí

- odlišování hudebních nástrojů – pikola, hoboj, fagot, saxofon

- pěvecký sbor – dětský , mužský, ženský, smíšený

- poslech písní – lyrická, žertovná, hymnická

- poslech skladeb – pochod, polka, valčík od A. Dvořáka a B. Smetany

- rozlišování hudby polyfonní homofonní /hudba na zámku, v chrámu, k tanci /

- lidové kapely, symfonický orchestr, rockové kapely

- ¨poznávání dalších hudebních nástrojů – varhany, housle

 

 

 

Obsah učiva pro IV. – V. ročník – v oblasti Hudební teorie

 

- jednočárkovaná oktáva

- půlová pomlka, kánon, koncert, variace , valčík, partitura, komorní hudba, synkopa, ostinato, taktování ve dvoudobém a třídobém taktu, ukončená a neukončená melodie, posuvky a křížky, celý tón a půltón, durová a mollová píseň, durový a mollový akord, píseň lidová a umělá, dvojhlasný zpěv, pomocné linky, legato, malá písňová forma dvoudílná, třídílná, rondo, rozdíl mezi stupnicí a tóninou, tvoření stupnice C – dur,G-dur,rytmus,takt, taktování ve čtyřdobém taktu, tempová označení skladeb –largo, adagio, andante, allegro, presto, smyčcový kvartet,symfonický orchestr, dynamická znaménka, pp, mp, ff, menuet,furiant, hudební nástroje – viola, harfa, činely, cimbál, skladatelé – J. S. Bach, W. A. Mozart, J. J. Ryba, B. Smetana, A. Dvořák, L. van Beethoven, J. Haydn

 

 

Školní výstupy II. období – IV. – V. ročník – Hudební výchova

 

 

- žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase , v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

- pracuje s notovým zápisem, orientuje se v zápisu písně či skladby a podle svých schopností a dovedností ji realizuje

- využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře i reprodukci jednoduchých skladeb a písní

- vytváří v rámci svých dispozic jednoduché předehry mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudebně- výrazové prostředky i zřetelné harmonické změny

- ztvárňuje hudbu pohybem, využívá tanečních kroků a improvizace

- nabývá povědomí o skladatelském významu Mozarta, Bacha, Janáčka, Smetany, Čajkovského, Dvořáka

 

 

 

Průřezovými tématy v tomto předmětu budou Osobností a sociální výchova – praktické dovednosti pro život, oblast psychohygieny, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – rozmanitost hudby, hudební kultura v Evropě, zvyky, tradice, vánoční písně, koledy, Výchova demokratického občana – vztah k domovu a vlasti, rozmanitost kultur a Mediální výchova v oblasti vnímání autora mediálních sdělení.

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti pro IV. –V. ročník

 

Tento předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Oblast je rozdělena na 4 tematické okruhy:

 

1. Práce s drobným materiálem

2. Konstruktivní činnosti

3. Pěstitelské práce

4. Příprava pokrmů

 

 

Náplň učiva předmětu Praktické činnosti pro IV. – V. ročník v oblasti „Práce s drobným materiálem“

 

 

- žák rozlišuje přírodní a technické materiály

- poznává vlastnosti materiálů se kterými pracují /přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, plsť, drát, dřevo/

- z daného materiálu vytvářejí složitější výrobky, u některých využívají prvků lidových tradic a řemesel

- pracují s nástroji a pomůckami potřebnými k práci s drobným materiálem

- žáci při práci udržují pořádek, dodržují bezpečnost a hygienu práce, učí se poskytovat první pomoc při úrazu

 

 

Školní výstupy za II. období IV. –V. ročník v oblasti „Práce s drobným materiálem“

 

- žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu

- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc

 

 

Náplň učiva předmětu Praktické činnosti pro IV. – V. ročník v oblasti „Konstrukčních činností“

 

 

- žák sestavuje jednoduché modely z dostupných konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a díly podle návodu nebo předlohy /učí se provádět montáž a demontáž /

 

- zhotovuje jednoduché náčrty a z kartonu vyrábí výrobky

 

- žáci dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce a poskytnou první pomoc při úrazu

 

Školní výstupy za II. období pro IV. – V. ročník v oblasti „Konstrukčních činností“

 

- žák se učí pracovat s jednoduchými, dostupnými stavebnicemi podle ústního návodu předlohy později podle pracovního postupu, návodu

- vytváří vlastní plošné i prostorové kompozice ze stavebnicových prvků a volného materiálu /rozvíjení fantazie/

- žák dodržuje bezpečnost a hygienu práce

 

 

Náplň učiva předmětu Praktické činnosti pro IV. – V. ročník v oblasti „Pěstitelské práce“

 

 

- žák si opakuje vědomosti a dovednosti o pěstování a ošetřování pokojových rostlin

- pěstuje další plodiny ze semen / okrasné rostliny , léčivky, koření, zeleninu a jiné v místnosti nebo na záhoně/

- zpracovává půdu před setím a sázením po sklizni

- umí sít, sázet, ošetřovat pěstované rostliny během vegetace, jednotit a sklízet

- vede o pěstitelských pokusech záznamy

- používá správné pomůcky, nástroje a náčiní podle vykonávané činnosti

- poznává rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie – nebezpečí

- dodržuje bezpečnost a hygienu práce, poskytne první pomoc při úrazu

 

 

 

Školní výstupy za II. období pro IV. – V. ročník v oblasti „Pěstitelské práce“

 

 

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti

- samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny

- volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky a náčiní

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze

 

 

 

 

 

Náplň učiva předmětu Praktické činnosti pro IV. – V. ročník v oblasti „Přípravy pokrmů“

 

 

- žák se učí znát základní vybavení kuchyně, techniku v kuchyni – historie a význam

- dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

- připraví jednoduché pohoštění studené kuchyně

- udržuje pořádek, čistotu, bezpečnost a ošetří úraz

 

 

Školní výstupy za II. období pro IV. – V. ročník v oblasti „Přípravy pokrmů“

 

 

- žák se orientuje v základním vybavení kuchyně

- připraví samostatně jednoduchý pokrm

- dodržuje pravidla správného stolování s společenského chování

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

- dodržuje základy hygieny

- poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni

 

 

 

Průřezovými tématy pro II. období v tomto předmětu budou Osobnostní a sociální výchova, v oblasti Kreativity / zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu v různých pracovních situacích/, Multikulturní výchova v oblasti Lidských vztahů v projektu Já mezi lidmi, Enviromentální výchova v oblasti Lidských aktivit a problémů životního prostředí.

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova pro IV. – V. ročník

 

 

Tento předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví.Rozděluje se do třech tematických okruhů:

 

1. Činnosti ovlivňující zdraví

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

3. Činnosti podporující pohybové učení

 

 

 

 

Náplň učiva předmětu Tělesná výchova pro IV. – V. ročník v části „Činnosti ovlivňující zdraví“

- běh na 60 metrů

- vytrvalý běh do 1 000 m na dráze

- nízký start, polovysoký start

- umět změřit a zapsat výkony

- skok do dálky z rozběhu – postupně odraz z břevna

- skok do výšky skrčný

- rozměření rozběhu

- hod míčkem z rozběhu

- spojení rozběhu s odrazem

- vytrvalostní běh

- znalost základních osvojených pojmů

 

 

Náplň učiva předmětu Tělesná výchova pro IV. – V. ročník v části „Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností“

 

- kotoul vpřed a vzad

- akrobatické kombinace

- průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, stoj na rukou s dopomocí

- přeskok 4 dílů bedny odrazem z trampolíny

- zvládá aktivně základní pojmy

- umí poskytnout základní dopomoct a záchranu při cvičení

- skrčka přes kozu našíř odrazem z můstku

- roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku

- umí roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky

- žák zná minimálně 15 druhů her

- využívá přírodního prostředí pro pohybové hry

- využívá netradičního náčiní a náměty na přípravu vlastního náčiní

- umí si pro pohybovou hru vytvořit vlastní náčiní

- zná základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách

- zvládá taneční krok 2/4,3/4

- zvládá změnu tanečních poloh a rytmu

- umí základy cvičení s náčiním

- zvládá pohyb s míčem i bez míče, zastavení, vedení míče /driblink/

- chytání míče jednoruč, obouruč

- vedení míče nohou, střelba, jednoruč a obouruč na koš

- zvládá základní spolupráci při hře mezi dětmi

- respektuje pravidla hry

- umí se orientovat na mapě

- pracuje s buzolou

- umí připravit pochodovou trasu a základní dokumentaci o turistické akci

- zvládne chůzi v terénu do 15 km

- zná základní pojmy spojené s vycházkami a výlety do přírody, umí se v přírodě chovat

- volí vhodné oblečení pro turistiku, obsah batohu, ochrana před ohněm, popálením

- zná základní zásady bezpečnosti a hygieny při turistice

- zná základní a dopravní turistické značky

- při turistických akcích dodržuje pitný režim a stravování

- plavání – učí se základy plaveckých stylů

 

Náplň učiva předmětu Tělesná výchova pro IV. – V. ročník v části „Činnosti podporující pohybové učení“

 

- komunikace v TV – základní organizace prostoru a činností v běžném prostředí

- zásady jednání a chování

- olympijské ideály a symboly

- pravidla osvojovaných pohybových činností – různé hry, závody, soutěže

- měření a posuzování pohybových dovedností – měření a zapisování výkonů

- zdroje informací o pohybových činnostech

 

 

Školní výstupy za II. období pro IV. – V. ročník v předmětu Tělesná výchova

 

- žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti

- zařazuje do pohybového režimu kreativní cvičení

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti

- uplatňuje pravidla hygieny v běžném sportovním prostředí

- adekvátně reaguje na úraz spolužáka

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jedná v duchu fair play

- dodržuje pravidla her a soutěží

- pozná a určí zjevné přestupky a adekvátně na ně reaguje

- užívá při pohybové činnosti základní osvojené tělocvičné názvosloví

- cvičí podle jednoduchého nákresu – popisu cvičení

- organizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky

- orientuje se v informačních zdrojích a pohybových aktivitách ve škole i v místě bydliště

- samostatně získává potřebné informace

 

 

Jednotlivými sportovními činnostmi se budou prolínat průřezová témata Osobnostní a sociální výchova v oblasti Seberegulace a Sebeorganizace a v oblasti Kooperace a Kompetice /mezitřídní turnaje,vybíjená , malá kopaná/ a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – člověk a jeho zdraví / zájem žáků o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenů olympijských ideí a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi národů a národností /.

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPEC. VZDĚL. POTŘEBAMI V HV, VV, PČ, TV PRO IV. A V. ROČNÍK

 

- zpěv písní v přiměřeném rozsahu a individuálním schopnostem

- vnímá hudbu různých žánrů

- ve výtvarném projevu uplatní vlastní tvorbu, rozpozná linie, tvary, kontrasty

- zdokonaluje základní pohybové dovednosti dle svých možností

- zlepšuje tělesnou kondici a správné držení těla

- dodržuje pracovní postupy a pravidla při tvorbě výrobku

- orientuje se v jednoduchých pláncích a návodech k sestavování různých konstrukcí

- dokáže správně použít nástroje a nářadí při práci na zahradě

 

 

PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY V HV, VV, PČ, TV PRO IV. A V. ROČNÍK

 

 

- účast žáků v soutěžích pěveckých, výtvarných a tělovýchovných

- inspirativní návštěvy galerií, muzeí, knihoven

- pořádání besed pro ostatní žáky- např. hudební skladatelé, výtvarníci

- výzdoba školy výtvarnými pracemi a výrobky těchto žáků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK

 

Školní výstupy za II. období pro IV.-V. ročník v předmětu Tělesná výchova - Plavání

 

- adaptuje se na vodní prostředí

- dodržuje hygienu plavání

- zvládá v souladu s individ. předpoklady základní plavecké dovednosti

- zvládá v souladu s individ. předpoklady vybranou plaveckou techniku, kroky sebezáchrany a bezpečnosti

 

 

Školní výstupy za II. období pro IV.-V. ročník v předmětu Tělesná výchova – Plavání pro žáky se spec. vzděl.potřebami (podpůrná opatření)

 

- chápe význam těl.zdatnosti, začleňuje pohyb do denního režimu

- zařazuje do pohyb.režimu kolektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením

- zdokonaluje pohyb.dovednosti podle svých pohyb.možností, schopností

- uplatňuje hygienické a bezpeč.zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné poh.činnosti

- reaguje na pokyny k provádění vlastní poh.činnosti

- dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play

 

 

Povinný plavecký výcvik na naší škole probíhá ve 3. a 4. ročníku v rozsahu 40 výukových hodin.

 

 

Platnost dodatku od 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují :

- zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

- zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

- stupně hodnocení prospěchu a chování v případě hodnocení klasifikace a jejich

charakteristiku, včetně stanovených kritérií

- zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního

hodnocení nebo jeho kombinace s klasifikací

- zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

- způsob získávání podkladů pro hodnocení

- podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

- hodnocení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2004 § 51 – 53 a vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

 

- hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné

- hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu

- hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné

- hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu

- klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí

- uskutečňuje se klasifikace souhrnná a průběžná, průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka

- předmětem klasifikace je také chování podle požadavků školního řádu

- chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech

- v hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení, na místo jednostranného zdůrazňování chyb

- předpokladem hodnocení žáků v oblasti vzdělávacích výsledků je aby žák dostal dostatečný prostor ke zvládnutí a osvojení učiva

- při prověřování vědomostí uplatníme především pozitivní hodnocení žáků

- jednáme s žáky tak, aby neměli strach vyjádřit svůj názor, posilujeme sebedůvěru

- věnujeme žákům individuální pozornost /komunikace žák – žák, žák – učitel/

- zařazením zpětné vazby zjistíme případné nedostatky v učivu hned v prvopočátku

- žáky vedeme přes sebehodnocení a samokontrolu k dovednosti něco provést dokonale – bez chyby – v přiměřeném čase

- pozitivně laděná průběžná hodnocení motivují žáky k učení, posilují sebedůvěru a vedou je k vnitřnímu uspokojení

- směřujeme k tomu, aby v době písemných nebo ústních hodnocení žáků zvládlo co nejvíce žáků učivo zcela bezpečně

- ústní hodnocení, klasifikace i písemná hodnocení mají funkci především výchovnou a motivační

- hodnocení známkou můžeme doplňovat pozitivním písemným hodnocením

- žáci jsou o způsobech a kritériích hodnocení informováni a uvědomují si čemu se učí a proč

- pravidla prověřování vědomostí formou prověrek a zkoušení

- prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme , že jsme žáky učili a naučili

- ústní zkoušení vedeme tak, abychom zjišťovali, co žák umí a ne to co neumí

- při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu a hodnotíme i pokrok , jaký žák za určité období udělal, a jaká byla jeho snaha k odstranění nedostatků

- všechna hodnocení vyjadřujeme jako objektivní informaci povzbudivého charakteru

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

- vhodná náročnost , schopnost posoudit se objektivně

- ohledy vůči věku , možnost indispozice

- uplatňování sebekritiky, pozitivní sebekritika

- ocenění sama sebe, schopnost přiznat si chybu

- individuální nezávazný rozvor s žákem

- nezávazný rozhovor v menším kolektivu, skupině

- neformální rozhovor v kolektivu třídy

- individuální rozbor úspěchů žáka

- individuální rozbor příčiny neúspěchu žáka

- rozbor úspěchu celé skupiny

- analýza činností, které vedou k úspěchu žáka

- analýza situací a činností, které vedou k neúspěchu žáka

- konkrétní příčiny neúspěchu žáka

- analýza domácí přípravy žáka

- rozbor momentů selhávání i případě pečlivé přípravy žáka

- v jednotlivých učebních oblastech stanovíme základní učební požadavky

- žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle, a tak je vedeme k bezchybnosti a poctivosti

- žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění

- žáky vedeme k tomu, aby si do svých učebních materiálů zaznamenávali to co už ovládají

- používáme činnostní přístupy a metody učení , které umožňují žákům odhalovat chyby

- žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti

- používáme učební materiály, ve kterých je sebehodnocení žáků zapracované

- předkládáme žákům ukázky správně vypracovaných úkolů, různé obtížnosti a upřesňujeme, co požadujeme za výborné ohodnocení, žáci potřebují vědět jakou náročnost úkolů mají k určitým ohodnocením zvládat, stejně stanovíme ukazatele při hodnocení písemném bez klasifikačních stupňů

- dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení

 

 

Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě hodnocení klasifikace a jejich charakteristiku , včetně stanovených kritérií

 

Stupně hodnocení prospěchu

 

- prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

 

 

1 – výborný,

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují v naukových předmětech podle těchto kritérií:

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika ,informatika.

 

Při klasifikaci výsledků ve výše uvedených vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, kvalita a rozsah získaných dovedností schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, správnost ústního a písemného projevu.

 

 

Stupeň 1 – výborný

 

Žák ovládá požadované poznatky, pojmy a zákonitosti uceleně. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný , přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.

 

 

Stupeň 2 – chvalitebný

 

Žák ovládá požadované poznatky pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení s projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti , přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický , bez větších nepřesností.

 

 

Stupeň 3 – dobrý

 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním i písemném projevu má nedostatky ve správnosti přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

 

Stupeň 4 (dostatečný)

 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují ve výchovných předmětech podle těchto kritérií:

 

Za výchovné předměty se považují:

 

Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, , Praktické činnosti.

 

Při klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

 

stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně, estetické vnímání, v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

 

Stupeň 1 ( výborný)

 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků školního vzdělávacího programu rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje aktivní vztah k nim. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný a na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadovaných osnov školního vzdělávacího programu. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech.

 

 

Stupeň 3 (dobrý)

 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností v individuálním kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele.

 

 

Stupeň 4 (dostatečný)

 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje malou snahu a zájem o činnost.

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

 

Žák je v činnostech oproti svým schopnostem převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí žádné úsilí.¨

 

Stupně hodnocení chování

 

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:

 

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

 

Kritéria chování k jednotlivým klasifikačním stupňům

 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli, a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního období.

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku a morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

 

 

Stupeň 1 (velmi dobré)

 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

 

Stupeň 2 (uspokojivé)

 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se i přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

 

Výchovná opatření

 

Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění (pozitivní výchovná opatření) a opatření k posílení kázně (negativní výchovná opatření).

 

 

Pochvaly:

 

Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen "pochvala"). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.

 

 

Opatření k posílení kázně žáků:

 

se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy.

Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy.

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka,

nezaznamenává se na vysvědčení.

Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

 

 

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo jeho kombinace s klasifikací

 

 

Kritéria slovního hodnocení pro naukové předměty Český jazyk, Matematiku, Prvouku, Vlastivědu a Přírodovědu,Anglický jazyk

 

 

Český jazyk

 

- slovní zásoba a vyjadřování /ústní projev/

- znalost základního učiva dle výstupů jednotlivých ročníků /osnovy/

- úroveň čtení /čtení s porozuměním a reprodukce textu/

- písemný projev /grafická úprava/

- aktivita, schopnost spolupráce

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky v praxi

 

 

Matematika

 

- schopnost logického uvažování, schopnost samostatné práce, představivost

- využívání matematických operací v praktickém životě

- aktivní přístup k práci

- ovládání základního učiva dle výstupů jednotlivých ročníků

- orientace v prostoru, v čase , v rovině

 

 

Člověk a jeho svět / Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda /

 

- zvládnutí a pochopení učiva jednotlivých ročníků dle výstupů

- vyhledávání informací, aktivní přístup k práci

- schopnost reprodukovat a využívat dané učivo v praxi

- umět zobecňovat zkušenosti a poznatky z praxe

- skupinová práce – schopnost spolupracovat

- vyhledávání informací

 

 

Anglický jazyk

 

- základní zvládnutí učiva dle výstupů jednotlivých ročníků

- slovní zásoba, poslech, porozumění

- ústní a písemné vyjadřování

 

Slovně budeme hodnotit pouze na požádání rodičů u výukových předmětů.

 

 

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

 

V tomto školním vzdělávacím programu se budou na vysvědčení v I. pololetí I. ročníku hodnotit všechny předměty jednou známkou. Chování se klasifikovat v I. pololetí I. ročníku nebude.

 

 

Celkový prospěch žáka je hodnocen:

 

 

6 Žák je hodnocen stupněm :

 

prospěl s vyznamenáním ,

není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný , průměr z povinných předmětů nemá horší než-li 1,5 a jeho chování je velmi dobré

 

prospěl ,

není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

 

neprospěl,

je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

DDD

LLLLLLLLKKKK

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:

 

pracoval úspěšně

pracoval

 

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.U žáka prvního až pátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.

 

 

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení žáka

 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...) analýzou výsledků různých činností žáka, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

2. Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně zkoušet žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.

3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Před hodnocením předchází zpravidla vlastní sebehodnocení žáka. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.

4. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

5. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

6. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.

7. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k 20. listopadu a 20. dubnu.

8. prospěchu a chování informuje zákonné zástupce : třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.

9. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo konzultacích, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit ve školou určeném termínu, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.

10. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.

11. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok.V případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.

12. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

13. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí. Učitel klasifikuje jen probrané učivo. Zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. Prověřování znalostí se provádí až po dostatečném procvičení učiva.

14. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické radě.

 

 

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

 

1. Žákovi pátého ročníku školy, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm "nedostatečný", umožní ředitel školy vykonat opravné zkoušky.

2. Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září; do té doby navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník (netýká se žáků, kteří již opakovali ročník na daném stupni školy). Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.

3. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný.

4. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.

5. Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. Ředitel školy nebo školní inspektor oprávněnost žádosti posoudí a neprodleně zástupci žáka sdělí, zda bude žák přezkoušen.

6. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi školní inspektor. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.

7. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů; není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo školní inspektor stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka, další přezkoušení žáka je nepřípustné.

 

 

Hodnocení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování, se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

2. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.

3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládnul.

5. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

6. Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo

dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně ( a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči.

Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými

poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.

 

Informování zákonných zástupců o výsledcích vzdělávání

 

1. Učitelé jednotlivých předmětů informují obvyklým způsobem (prostřednictvím žákovské knížky). Třídní učitel 1.stupně kontroluje notýsky nebo žákovské knížky průběžně.

2. Třídní učitelé konzultují se zákonným zástupcem vše co souvisí se zdravým rozvojem žáka dle zájmu zákon. zástupce) na pravidelných schůzkách (viz školní vzdělávací program).

3. Třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování bezprostředně a prokazatelným způsobem s vědomím ředitele nebo zástupce.

 

 

 

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky

 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která je řešena §15 vyhlášky o základním vzdělávání (č.48/2005 Sb.)., ve zněních pozdějších předpisů.


CMS,SEO,Web design INDEX & eclair