Školní řád

Základní škola Švehlova 111, Sezimovo Ústí I, okres Tábor, 391 01 Sezimovo Ústí , č.j. A.1/A/10/2015/54

ŠKOLNÍ ŘÁD - Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst.1 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

I. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ  A STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH   ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE

1. OBECNÉ VYMEZENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ,ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

 • žák je vzděláván podle ŠVP pro základní vzdělávání vycházejícího z RVP pro základní vzdělávání
 • žák je informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • žák se vyjadřuje k rozhodnutím týkajících se záležitostí svého vzdělávání
 • k vyjádření žáka se musí přihlížet v souvislosti k jeho věku a stupni vývoje
 • zákonný zástupce žáka je povinen zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy
 • rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou

2. DOCHÁZKA DO ŠKOLY 

 • žák dochází do školy pravidelně a včas
 • řádně se vzdělává podle rozvrhu hodin v jednotlivých ročnících a dle pokynů vyučujících
 • před skončením vyučování neopouští školní budovu bez vědomí vyučujícího
 • v době mimo vyučování zůstává žák ve škole se svolením vyučujícího a pod jeho dohledem
 • dřívější odchod žáka z vyučování je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu nebo osobním vyzvednutím žáka zákonným zástupcem
 • zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka
 • účast na výuce nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků školy je pro přihlášené povinná, odhlášení je možné vždy na konci pololetí

3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE 

 • žák se ve škole chová slušně
 • respektuje spolužáky i dospělé
 • dodržuje školní řád v prostorách školní budovy i provozní řád odborných učeben
 • plní pokyny pedag. pracovníků školy i provozních zaměstnanců
 • chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, spolužáků nebo dospělých osob
 • žákům jsou v prostorách školní budovy zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé – např. kouření, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek
 • žák dbá na předpisy a pokyny týkající se BOZP v budově školy

4. PŘIPRAVENOST ŽÁKŮ NA VÝUKU, NOŠENÍ POMŮCEK A ŠKOLNÍCH POTŘEB 

 • žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování
 • plní úkoly zadané vyučujícími (píše a nosí domácí úkoly, připravuje podklady pro výuku projektů, shromažďuje materiály k daným tématům…)
 • učebnice, učební pomůcky a školní potřeby nosí do školy podle stanoveného rozvrhu
 • s učebnicemi i škol. potřebami zachází šetrně
 • pokud některou z pomůcek zapomene, vždy se slušně vyučujícímu omluví
 • chrání majetek školy před poškozením

5. ÚČAST NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 

 • BOZP při akcích pořádaných školou v budově i mimo budovu zajišťuje vždy nejméně jeden pedag. pracovník – 1 třída – 1 pedagog. pracovník
 • zajištění dohledu nad žáky při přecházení mezi budovami se řídí vyhláškou č. 263/2007 – Pracovní řád pro zaměstnance školy
 • při opuštění budovy jsou rovněž všichni žáci povinni se řídit pravidly silničního provozu a pokynů doprovázejících osob
 • před takovýmito akcemi jsou žáci vždy prokazatelně poučeni o bezpečnosti – zápis v třídní knize
 • zvláštní bezpečnostní pokyn platí pro školní výlety, za BOZP odpovídá  vedoucí akce, který je určen ředitelem školy
 • za přesun na výuku plavání, na dopravní hřiště, na stadion či na různé soutěže tam a zpět zodpovídá škola
 • v průběhu výuky či konání soutěží dbá na BOZP organizátor akce
 • chování žáka na akcích pořádaných školou je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení

6. INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 

 • zákonní zástupci žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání – děje se tak na třídních schůzkách a individuálních konzultacích s učitelem v průběhu celého škol. roku
 • zákonní zástupci se vyjadřují ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
 • spolupracují se školou i se školským poradenským zařízením v záležitostech týkajících se vzdělávání – tvorba IVP – PPP, SPC
 • zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady

7. OZNAMOVÁNÍ SKUTEČNOSTÍ DLE ŠKOL. ZÁKONA 

 • zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit řádné docházení žáků do školy
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • na vyzvání ředitele školy jsou zákonní zástupci žáka povinni zúčastnit se osobně projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
 • jsou povinni oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích

8. ÚPLATA ZA POSKYTOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za zájmové vzdělávání ve školském zařízení se řídí vnitřní směrnicí školy ze dne 1.9.2005 a Dodatkem ke směrnici ze dne 1.9.2013.
- výše školného ve školní družině činí 150,-- Kč měsíčně

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Podmínky školního stravování jsou nastaveny vyhláškou 463/2011 Sb., kterou se mění vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb. a upraveny takto:

ceny obědů a přesnídávek
strávníci do 6 let                                           16 Kč                          přesnídávka 7 Kč
strávníci 7 – 10 let                                        20 Kč                          přesnídávka 9 Kč
strávníci 11 – 14 let                                      22 Kč                          přesnídávka 9 Kč
strávníci 15 a více let                                    26 Kč
ostatní strávníci                                             56 Kč

způsob platby

 • bezhotovostní způsob platby obědů i přesnídávek
 • ve výjimečných případech platba stravování hotově

výdej stravy 

Organizace výdeje stravy řeší Provozní řád školní jídelny. Je vyvěšen na viditelném místě v prostorách školní jídelny.


II. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI

1. VZTAHY ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLE 

 • pravidla vzájemných vztahů vycházejí ze vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání
 • pedagogičtí pracovníci uplatňují vůči žákům individuelní přístup, respektují osobnost žáka
 • berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z PPP a SPC, na sdělení od rodičů
 • všichni zaměstnanci dodržují BOZP na pracovišti

KONZULTACE S PED. PRACOVNÍKY 

 • konzultace rodičů s pedag. pracovníky probíhají celoročně podle potřeby
 • projednávají se výsledky vzdělávání, chování dětí
 • schůzky vedou vždy k nápravným opatřením – lepším vzděl. výsledkům – např. pravidelná domácí příprava, nošení uč. pomůcek, zvýšená aktivita žáka při vyučování, zlepšení chování…
 • v případě nevhodného chování vůči pracovníkům školy může být žákovi uděleno kázeňské opatření
 • škola oznámí uložení kázeňského opatření prokazatelným způsobem žákovi i jeho zákonnému zástupci, věc zaznamená do dokumentace školy
 • konzultovány jsou i otázky zdravotního stavu žáků a dalších oblastí, které by mohly mít vliv na správný vývoj a rozvoj osobnosti dítěte

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

1. ZAČÁTEK A KONEC VYUČOVÁNÍ 

 • pravidelná výuka začíná v 8 hodin
 • ve výjimečných případech se začátek vyučování posouvá na 7 hodinu ranní /dělená výuka AJ, čtenářský kroužek /
 • vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a jednotlivých přestávek
 • vyučovací hodina trvá 45 minut
 • vyučování končí nejpozději ve 14 hodin

2. ROZPIS PŘESTÁVEK 

 • 1. vyučovací hodina                 8.00 – 8.45 , přestávka 20 minut – 8.45 – 9.05
 • 2. vyučovací hodina                 9.05 – 9.50, přestávka 9.50 – 10.00 – 10 minut
 • 3. vyučovací hodina               10.00 – 10.45, přestávka 10.45 – 10.55 – 10 minut
 • 4. vyučovací hodina               10.55 – 11.40, přestávka 11.40 – 11.50 – 10 minut
 • 5. vyučovací hodina               11.50 – 12.35, konec dopoledního vyučování

Odpolední výuka – úterý 1x týdně

 • 1. odpolední vyuč. hodina                                12.15 – 13 hodin         přestávka 13 – 13.10
 • 2. odpolední vyuč. hodina                                13.10 – 13.55 hod       konec odpoledního vyučování

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 35 minut.

3. ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN 

Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu v jednotlivých ročnících.
Přehled stanoví počátek a konec výuky všech ročníků.

Pondělí                        od        7.00     do 12.35
Úterý                           od        8.00     do 13.55
Středa                         od        7.00     do 12.35
Čtvrtek                        od        7.00     do 12.35
Pátek                           od        7.00     do 12.35

4. VSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DALŠÍCH OSOB DO BUDOVY

Provoz školní budovy probíhá ve všedních dnech od 6 hodin ráno do 16.20 odpoledního času v tomto členění:

a)      Provoz ŠD od 6.00 – 7.15 hodin.

V této době je škola odemčena pro příchod dětí do ŠD se zákonnými zástupci. Příchod dětí, rodičů i dalších osob sleduje přítomný provozní pracovník školy – školnice.

b)      Od 7.15 – 7.40 hod je budova školy uzamčena. Případný vstup do budovy je možný pouze na zazvonění u hlavního vchodu do školy. Pracovnice školy – THP dojde odemknout.
c)      Od 7.40 – 8 hodin budova odemčena, příchod žáků na vyučování, dozor v přízemí šaten
d)      Od 8.00 – 11.40 hodin školní budova uzamčena -  vstup do budovy je možný pouze na zazvonění u hlavního vchodu do školy. Pracovnice školy dojde odemknout.
e)      V době od 11.40 – 16.20 je budova školy odemčena. Průběžně je kontrolován vstup osob do budovy provozními zaměstnanci či vychovatelkami ŠD.

5. POHYB OSOB V BUDOVĚ ŠKOLY 

 • zákonní zástupci žáků mohou doprovázet své děti do ŠD, na výuku do jednotlivých tříd, taktéž své děti po skončení vyučování či ze ŠD mohou odvádět
 • pokud se rodič dostaví pro dítě v době vyučování – např. z důvodu lék. prohlídky, jeho pohyb po budově je monitorován třídním učitelem a provozním zaměstnancem
 • pohyb dalších osob po budově je možný pouze v doprovodu zaměstnanců organizace – provozní, pedagog. pracovníci

6. NEPŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE PŘED ČI PO VYUČOVÁNÍ 

 • přítomnost žáků ve škole před vyučováním je možná od 6 – 7.40 hodin ve školní družině
 • od 7.40 – 8 hodin příchodem žáků na vyučování, dozor provádějí pedag. pracovníci na chodbách, v šatnách provozní zaměstnanci školy
 • mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je umožněn pobyt žáků v prostorách jednotlivých učeben pod dozorem ped. pracovníka
 • žákům je umožněn pobyt ve škole i před zahájením výuky kroužků – dozor zajišťují vyučující kroužků
 • po skončení výuky žáci opouštějí budovu školy nebo odcházejí do ŠD

7. PŘEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM 

 • v době vyučování je možné předat dítě zákonnému zástupci např.z důvodu lékařského vyšetření po předchozí domluvě mezi učitelem a rodičem
 • uvolnit žáka z výuky lze i na základě písemné žádosti zákonného zástupce – samostatný odchod
 • po vyučování jsou někteří žáci předáni vychovatelce ŠD, která je na základě vyplněného zápisního lístku pouští ze ŠD ve stanovenou hodinu domů samostatně nebo v doprovodu rodičů

8. VÝKON DOHLEDU NAD ŽÁKY 

 • dohled k zajištění BOZP žáků je vykonáván v zájmu předcházení škodám na zdraví a majetku
 • ředitel školy určuje provádění dohledu nad žáky / rozpis dozorů v budově školy a školní jídelně /
 • pedagogický pracovník koná podle rozvrhu dohled nad žáky 15 min před začátkem vyučování, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, při přecházení do ŠJ a ŠD
 • pedag. pracovník rovněž zabezpečuje  dohled nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
 • ped. pracovník vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu, např. při exkurzích, vycházkách, soutěžích, či na jiných akcích organizovaných školou
 • při akcích konaných mimo školu začíná dohled nad žáky nejpozději 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě, po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem určeném čase
 • místo, čas shromáždění a ukončení akce je předem oznámeno zákonným zástupcům
 • dohled nad žáky může vykonávat i jiný zletilý zaměstnanec školy, jestliže byl o výkonu dohledu řádně poučen, o poučení se provede zápis

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BOZP ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY

1. PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZŮM, PROSTŘEDKY PRVNÍ POMOCI 

 • žáci se při pobytu ve škole chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolužáků – důsledně dodržují školní řád
 • ped. pracovníky jsou neustále poučování o slušném chování při vyučování, o přestávkách i společných akcích, o plnění podmínek škol. řádu je prováděn průběžně zápis ve tříd. knihách
 • žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor
 • žákům je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči, vypínači a el. vedením
 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a poskytovat první pomoc
 • v každém poschodí školní budovy je umístěna lékárnička, vedle ní visí zpracovaný traumatologický plán první pomoci, jeho součástí jsou i kontakty pro poskytnutí první pomoci
 • funkci školního zdravotního zajišťuje p. E. Kalinová – pracovnice má příslušné zdravotnické školení
 • prostředky první pomoci jsou rovněž uloženy ve sborovně školy
 • součástí prevence přecházení úrazům je i důsledné dodržování dohledu nad žáky po dobu pobytu ve škole ze strany ped. pracovníků

2. INFORMOVÁNÍ O ÚRAZU 

 • povinnost informovat o úrazu má zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled
 • zaměstnanec informuje neprodleně vedení školy a následně zákonného zástupce žáka
 • daný pracovník sepíše do dvou dnů záznam o úrazu, THP pracovnice školy provede evidenci do knihy úrazů
 • hlášení o úrazech podává škola rovněž zřizovateli, zdravotní pojišťovně a v případě, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, také Policii ČR
 • záznam o úrazu zasílá škola elektronicky ČŠI po každém úrazu
 • osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za účelem evidence úrazů pro vyhotovení záznamu o úrazu – podléhají ochraně osobních údajů dle platných předpisů

3. OBECNÉ PODMÍNKY BOZP 

 • všichni vyučující zajišťují BOZP při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním
 • pravidelně a soustavně informují zák. zástupce o prospěchu a chování
 • ped. pracovníci přicházejí do školy nejméně 20 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, včas před výkonem dohledu nad žáky
 • po skončení vyučování zkontroluje vyučující pořádek ve třídě, uzavření oken, vody a vypnutí el. spotřebičů zabezpečí třídní knihu
 • při výuce v tělocvičně či na školním pozemku všichni dodržují bezpečnostní předpisy dané příslušným provozním řádem
 • výuka v počítačové učebně se řídí z hlediska BOZP provozním řádem PC učebny
 • sociálně patologické jevy, šikana ve škole se řídí zpracovaným programem pro tuto oblast s názvem  Minimální preventivní program – Škola bez drog a šikany – součástí plánu práce školy
 • žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, svobodu myšlení, projevu, náboženství a na dodržování základních  psychohygienických podmínek
 • žák má právo ochrany před soc. patolog. jevy, před projevy nepřátelství, násilí, šikany a diskriminace, pokud je šikana zjištěna, skutečnost je nahlášena učiteli a vedení školy
 • do školy je zakázáno přinášet věci a látky ohrožující bezpečnost a zdraví – zbraně, omamné látky, alkohol
 • ve vnitřních a vnějších prostorách školy je přísně zakázáno kouřit a používat alkohol a jiné návykové látky, totéž platí v průběhu výuky a společných škol. akcích
 • žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, vyučující oddělí od ostatních dětí a zajistí pro něho dohled zletilé fyzické osoby
 • předměty a běžné věci, které přímo nesouvisejí s vyučováním jsou zakázány do školy nosit
 • hodinky, šperky a jiné cennosti mají žáci neustále u sebe, neodkládají je, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu
 • mobilní telefony jsou zakázány, pokud žák do školy mobil přinese, škola neručí za případnou ztrátu a nelze požadovat odškodnění
 • šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny a klíče visí ve sborovně školy, v průběhu výuky uzamčení těchto prostor kontroluje paní školnice

V. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ

1. ZÁKAZ POŠKOZOVÁNÍ A NIČENÍ MAJETKU 

 • žák má povinnost chránit veškerý školní majetek před poškozením
 • u každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy žákem, vyžaduje škola úhradu od rodičů žáka, který škodu způsobil
 • pokud vznikla škoda na majetku díky nedostatečnému dohledu nad žáky, na náhradu škody ze strany rodičů není právní nárok
 • závažnější škody na majetku se hlásí Policii ČR

2. NAKLÁDÁNÍ S UČEBNICEMI 

 • žáci základní školy získávají učebnice po dobu škol. roku do bezplatného užívání, učebnice zůstávají majetkem právnické osoby vykonávající činnost školy
 • žáci 1. ročníku ZŠ získávají učebnice po skončení školního roku do svého vlastnictví
 • po dobu užívání učebnic jsou žáci povinni o ně řádně pečovat, chránit je před ztrátou nebo poškozením
 • ztrátu učebnic hlásí žák třídnímu učiteli, podílí se na náhradě škody
 • žák hlásí tř. učiteli i poškození učebnic, vyučující zajistí výměnu knihy
 • všichni žáci jsou poučeni o podmínkách zacházení s majetkem školy – poučení jsou zapisována do třídních knih
 • odpovědnost za škodu , kterou žák škole způsobí se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku a zvláštní úpravou § 391 zákoníku práce

VI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Pravidla pro hodnocení žáků a studentů upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů – jsou zpracována samostatně a tvoří přílohu školního řádu.


VII. PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ 

1. ZÁSADY A PRAVIDLA VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ 

 • procesní pravidla pro ukládání výchovných opatření upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb.
 • ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za školní iniciativu nebo za mimořádně úspěšnou práci
 • třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s řed. školy udělit pochvalu za déletrvající úspěšnou práci
 • při porušení povinností stanovených škol. řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit :   
  • napomenutí třídního učitele
  • důtku třídního učitele
  • důtku ředitele školy        
 • třídní učitel oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele
 • důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagog. radě
 • ředitel školy nebo tř. učitel neprodleně oznámí udělení  pochvaly, napomenutí nebo důtky prokazatelným způsobem žákovi a jeho zák. zástupci
 • jakákoliv známka z chování není výchovným opatřením, vyjadřuje hodnocení chování v průběhu pololetí
 • typ uloženého výchovného opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo posloupnosti od „napomenutí k důtkám“
 • výchovná opatření se zaznamenávají do dokumentace školy

VIII. OMLOUVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ 

1. UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 • žák je uvolněn z vyučování pouze na základě žádosti zákonného zástupce
 • žádost může být podána písemně, e-mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně
 • při předem známé absenci – delší časové období – je žák ze školy uvolněn pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců
 • o uvolnění žáka z vyučování je oprávněn rozhodnout třídní učitel společně s ředitelem školy

2. OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 

 • zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit důvody nepřítomnosti
 • dokladem prokazujícím důvod nepřítomnosti je lékařské potvrzení, úřední doklad o pohřbu, svatbě apod…
 • lze akceptovat i vyjádření zák. zástupců zápisem o důvodu nepřítomnosti v omluvném listě v žákovské knížce, stvrzeným podpisem rodičů
 • zákonný zástupce je povinen neprodleně, nejpozději do 2 kalendářních dnů škole oznámit důvod nepřítomnosti žáka ve škole
 • oznámení o začátku nepřítomnosti je možné sdělit telefonicky, e-mailem, SMS zprávou či osobně

3. NEOMLUVENÉ ABSENCE ŽÁKŮ 

 • pojme-li škola podezření  na zanedbání povinné školní docházky, posoudí zameškané hodiny jako neomluvené – není  doložen opakovaně důvod nepřítomnosti
 • zákonný zástupce bude o neomluvené absenci žáka informován buď písemně nebo vyzván k účasti na projednání této záležitosti ve škole
 • při závažnějším záškoláctví dítěte bude škola spolupracovat s orgánem sociálně- právní ochrany dětí

IX. POUČENÍ O POVINNOSTI DODRŽOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

1. ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 • školní řád je vyvěšen na všech chodbách školní budovy – možnost přístupu rodičům
 • školní řád je dále vyvěšen ve sborovně školy a v každé třídě, kde se vyučuje
 • školní řád je umístěn na webových stránkách školy – www.zssvehlovasu.cz

2. SEZNÁMENÍ  ŽÁKŮ A RODIČŮ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM 

 • žáci jsou se školním řádem seznamování vždy v průběhu prvního týdne měsíce září
 • o povinnosti dodržovat školní řád, o poučení a seznámení s ním je proveden zápis do třídní knihy a žákům je provedeno písemné sdělení do žák. knížek
 • zákonní zástupci žáků jsou se škol. řádem seznámeni vždy na prvních tř. schůzkách či konzultacích v daném školním roce
 • jednotlivě se zákonní zástupci mohou seznámit se školním řádem na webových stránkách školy

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Školní řád ZŠ Švehlova 111, Sezimovo Ústí nabývá účinnosti od 1.9.2015.
2. Zaměstnanci byli se školním řádem seznámeni na provozní poradě dne 26.8.2015.
 

Mgr. Jiřina Havelková – ředitelka školy                                                             Sezimovo Ústí 1.9.2015

PR projednala Školní řád bez připomínek dne 28. 8. 2018, je proto platný pro školní rok 2018/2019.

Sezimovo Ústí  28.8.2018                                      Mgr. Jana Šindelářová – ředitelka školy