Rozpočet

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠVEHLOVA 111
TEL.: 381 263 173 e-mail : reditelka@zssvehlovasu.cz www.zssvehlovasu.cz

NÁVRH ROZPOČTU 2019
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu a schválený rozpočet je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách příspěvkové organizace ZŠ Švehlova Sezimovo Ústí.

Výnosy (v tis. Kč)                   2019
Výnosy za vlastní výkony 1 647
Ostatní výnosy 164
Čerpání fondů 0
Výnosy z transferů 10 806
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele 2 089
z toho: Výnosy z transferů ze státního rozpočtu 8 717
Výnosy celkem 12 617

 

Náklady (v tis. Kč)                   2019
Spotřeba materiálu 1 715
Spotřeba energie 742
Služby 491
z toho: Opravy a udržování 193
Mzdové náklady 8 673
z toho: Náklady na platy 6 486
z toho: Zákonné sociální pojištění 2 187
Zákonné sociální náklady 350
Odpisy dlouhodobého majetku 426
Daň z příjmů 0
Ostatní náklady 130
Mimořádné náklady 50
Náklady celkem 12 577

Komentář:

 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace je sestaven pro pokrytí nezbytných výdajů nutných k řádnému plnění hlavního účelu a předmětu činnosti.
 • Návrh rozpočtu vychází ze skutečného čerpání za uplynulá období, odhadu předpokládaného počtu žáků základní školy, odhadu předpokládaného počtu zaměstnanců základní školy a z hrubých odhadů na nadcházející období v návaznosti na plánované opravy, rekonstrukce a modernizaci.
 • Částka výnosů transferů ze státního rozpočtu je pouze orientační. Ke dni zpracování rozpočtu neměla příspěvková organizace k dispozici aktuální informace o rozpočtu přímých výdajů na rok 2019 ze státního rozpočtu.
 • K podrobné analýze rozpočtu organizace (provozní i přímé výdaje za kalendářní rok) slouží účetní sestavy, zprávy o hospodaření a výkazy předané zřizovateli a také kontrolní činnost zřizovatele.
 • Svěřené finanční prostředky organizace využívá v maximální možné míře hospodárně a efektivně.

V Sezimově Ústí, dne 16.11.2018

Zpracovala: Ing. Eva Nerudová                                              Schválila: Mgr. Jana Šindelářová


STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA LÉTA 2020-2021

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu a schválený střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách příspěvkové organizace ZŠ Švehlova Sezimovo Ústí.

 

Výnosy (v tis. Kč)       Střednědobý výhled
2020 2021
Výnosy za vlastní výkony 1 647 1 650
Ostatní výnosy 165 160
Čerpání fondů 0 0
Výnosy z transferů 11 115 10 839
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele 2 398 2 122
z toho: Výnosy z transferů ze státního rozpočtu 8 717 8 717
Výnosy celkem 12 920 12 649

 

Náklady (v tis. Kč)               Střednědobý výhled
2020 2021
Spotřeba materiálu 1 635 1650
Spotřeba energie 606 611
Spotřeba vody 151 155
Služby 516 525
z toho: Opravy a udržování 206 213
Mzdové náklady 8 677 8 677
z toho: Náklady na platy 6 489 6 489
z toho: Zákonné sociální pojištění 2 188 2 188
Zákonné sociální náklady 355 355
Odpisy dlouhodobého majetku 437 342
Daň z příjmů 0 0
Ostatní náklady 30 30
Mimořádné náklady 300 100
Drobný dlouhodobý majetek 104 104
Náklady celkem 12 811 12 549

 

Komentář:

 • Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace je sestaven pro pokrytí nezbytných výdajů nutných k řádnému plnění hlavního účelu a předmětu činnosti.
 • Návrh střednědobého výhledu vychází ze skutečného čerpání za uplynulá období, odhadu předpokládaného počtu žáků základní školy, odhadu předpokládaného počtu zaměstnanců základní školy a z hrubých odhadů na nadcházející období v návaznosti na plánované opravy, rekonstrukce a modernizaci.
 • Mimořádné náklady vyčíslené v roce 2020 se týkají opravy šaten v budově ZŠ.
 • Rizika střednědobého výhledu:
  - ukončení dotací MŠMT
  - inflace a nárůst cen nejen energií, služeb, zboží
 • K podrobné analýze rozpočtu organizace (provozní i přímé výdaje za kalendářní rok) slouží účetní sestavy, zprávy o hospodaření a výkazy předané zřizovateli a také kontrolní činnost zřizovatele.
 • Svěřené finanční prostředky organizace využívá v maximální možné míře hospodárně a efektivně.

V Sezimově Ústí, dne 16.11.2018

Zpracovala: Ing. Eva Nerudová                                              Schválila: Mgr. Jana Šindelářová